Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors

El període mitjà de pagament s’ha elaborat d’acord amb la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials, així com les modificacions establertes en la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses:

D’acord amb la normativa anterior, la informació que cal incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb el període mitjà de pagament proveïdors en operacions comercials és la següent:

20222021
Període mitjà de pagament a proveïdors (dies) (1)2631
Ràtio d’operacions pagades (dies) (2)2532
Ràtio d’operacions pendents de pagament (dies) (3)2824
20222021
Total de pagaments dins de termini establert en la normativa de morositat (euros) (4)105.274.641-
% de l’import pagat dins del termini establert en la normativa de morositat respecte del total d’import pagat (4)98,49-
Nombre de factures pagades en el termini establert en la normativa de morositat (4)4.841-
% de factures pagades dins del termini establert en la normativa de morositat respecte del total de factures pagades (4)96,13-

(1) Calculat considerant els imports pagats i els pendents de pagament.

(2) Període mitjà de pagament en les operacions pagades en l’exercici.

(3) Antiguitat mitjana saldo proveïdors pendents de pagament.

(4) Requeriment d’informació establert Llei 18/2022.