La manipulació irregular de les instal·lacions de gas constitueix, segons els casos, un delicte o falta recollit al Codi penal (articles 255 i 623) que posa en greu risc la integritat física de les persones (tant de qui la fa com de qui hi conviu i dels seus veïns) i dels béns.

Les denúncies rebudes seran tractades de manera anònima i confidencial.

  • El frau, a més, representa un acte d’insolidaritat, ja que l’energia que el defraudador sostreu al sistema recau sobre el conjunt dels clients que sí que compleixen les seves obligacions.
  • El Reial decret 1434/2002, a l’article 62, indica que es considerarà que hi ha frau quan es produeixi alguna acció o omissió tendent a modificar o impedir el mesurament del subministrament contractat en perjudici del distribuïdor o comercialitzador. L’article 56 del Reial decret esmentat habilita les empreses distribuïdores a interrompre el subministrament quan detecten situacions anòmales a les instal·lacions o als equips de mesura.

Com puc denunciar una situació irregular?

Les denúncies sobre irregularitats a la xarxa, instal·lacions de gas o aparells de mesurament són importants perquè ajuden a mantenir la seguretat i la integritat del sistema i prevenen accidents. Pots posar en coneixement de la distribuïdora situacions anòmales a través del formulari següent:

Tens més preguntes?