Un servei nou de Nedgia per a empreses

Assistència tècnica i instal·lació de mòdul de telelectura, propietat del client.

En què consisteix?

  • El distribuïdor instal·la un mòdul de telelectura propietat de client sobre el comptador existent.
  • El mòdul de telelectura ha de ser compatible amb el que pugui tenir instal·lat la distribuïdora i ha de complir les especificacions tècniques i reglamentàries per a la seva instal·lació i per garantir el desenvolupament de l’emissió de dades cap a la distribuïdora i cap al centre propi del consumidor.
  • La tarifa s’aplicarà igualment en cas que se sol·liciti una visita d’assistència tècnica per a una intervenció correctiva o qualsevol altra.

Objectiu:

Servei d’instal·lació de mòdul de telelectura, propietat de client, en paral·lel al nostre mòdul, per a l’obtenció de dades de consum del comptador.

Preu:

186,63 €

Pots sol·licitar aquest servei mitjançant aquest formulari:

  • Datos de suministro

  • Código Universal del Punto de Suministro (CUPS). Identifica la instalación de tu vivienda. Empieza por ES y va seguido de 20 o 22 números. Lo puedes encontrar en la factura de gas que te envía tu comercializadora.
  • Datos de contacto