A manipulación irregular das instalacións de gas constitúe, segundo os casos, un delito ou falta recollido no Código Penal (artigos 255 e 623) que pon en grave risco a integridade física das persoas (de quen a realiza así como de quen convive con ela e dos seus veciños) e os bens.

As denuncias recibidas serán tratadas de forma anónima e confidencial.

 • A fraude, ademais, representa un acto de insolidariedade, xa que a enerxía que o defraudador subtrae ao sistema recae sobre o conxunto dos clientes que si cumpren coas súas obrigas.
 • O Real Decreto 1434/2002, no seu artigo 62, indica que se considerará que existe fraude cando se produza algunha acción ou omisión tendente a modificar ou impedir a medición da subministración contratada en prexuízo do distribuidor ou comercializador. O artigo 56 do citado Real Decreto habilita empresas distribuidoras a interromper a subministración cando detectan situacións anómalas nas instalacións ou equipos de medida.

Como denunciar unha situación irregular?

As denuncias sobre irregularidades na rede, instalacións de gas ou aparatos de medición son importantes porque axudan a manter a seguridade e integridade do sistema e preveñen accidentes. Podes poñer en coñecemento da distribuidora situacións anómalas a través do seguinte formulario:

Tes máis preguntas?
* Campos obrigatorios
Facilite o CUPS ou o Enderezo onde posiblemente se está a producir unha situación de irregularidade:

ES


Máx.: 2.000 caracteres.

Pode achegar un arquivo cun tamaño máximo de 3 MB.

En cumprimento do disposto no Regulamento Xeral de Protección de datos e demais normativa aplicable en materia de protección de datos, e na Lei 34/2002, do 11 de xullo, informámolo de que, en caso de facilitar algún dato de carácter persoal, estes incorporaranse a un ficheiro automatizado titularidade de NEDGIA, S.A. con domicilio en Madrid, Avenida de América, 38, ou, se for o caso, da distribuidora que sexa titular das redes ás que está conectado o seu punto de subministración*, coa única finalidade de poder xestionar a denuncia efectuada. En calquera momento, vostede ten dereito a opoñerse ao tratamento e utilización dos seus datos persoais e exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante un escrito dirixido á súa distribuidora ao domicilio que se indica, acompañado dunha copia do seu DNI.


(1)

 • NEDGIA RIOJA, S.A A-26037861 AV. DE JORGE VIGÓN, 51 -LOGROÑO
 • NEDGIA CASTILLA Y LEON, S.A A-47068127 C/ESTACIÓN, 4 BAJOS -VALLADOLID
 • NEDGIA CASTILLA LA MANCHA, S.A A-79238663 C/JARAMA 132 NAVE 3.08 Y 3.09 POL IND SANTA MARÍA DE BENQUERANCIA, TOLEDO
 • NEDGIA GALICIA, S.A A-15383285 C/LISBOA S/N EDIF. AREA CENTRAL LOCAL 31, H-I-J 15707-SANTIAGO DE COMPOSTELA
 • NEDGIA ANDALUCIA, S.A A-41225889 POL IND PINEDA CALLE E, PARCELA 4 41012 SEVILLA
 • NEDGIA CEGAS, S.A, A-08009722 AV. CARDENAL BENLLOÇ, 67 -VALENCIA
 • NEDGIA NAVARRA, S.A A-31073232 AV. GUIPUZCOA, 40 1ºPLANTA 31012-PAMPLONA
 • NEDGIA MADRID, SDG, S.A, A-66036625, AV. AMERICA, 38 28028-MADRID,
 • NEDGIA CATALUNYA, S.A. PZA. DEL GAS, 2, 08003 BARCELONA,
 • NEDGIA ARAGÓN, S.A., ADELFA, 28, 50171- LA PUEBLA DE ALFINDEN

Lin e acepto as condicións legais