Un servizo novo de Nedgia para empresas

Asistencia técnica e instalación de módulo de telelectura, propiedade do cliente.

En que consiste?

  • O distribuidor instala un módulo de Telelectura propiedade do cliente sobre o contador existente.
  • O módulo de telelectura debe ser compatible co que poida ter instalado a distribuidora e debe cumprir as especificacións técnicas e regulamentarias para a súa instalación e para garantir o desenvolvemento da emisión de datos cara á distribuidora e cara ao propio centro do consumidor.
  • A tarifa aplicarase igualmente en caso de solicitarse unha visita de asistencia técnica para unha intervención correctiva ou calquera outra.

Obxectivo:

Servizo de instalación de módulo de telelectura, propiedade do cliente, en paralelo ao noso módulo, para a obtención de datos de consumo do contador.

Prezo:

186,63 €

Podes solicitar este servizo mediante este formulario:

  • Datos de suministro

  • Código Universal del Punto de Suministro (CUPS). Identifica la instalación de tu vivienda. Empieza por ES y va seguido de 20 o 22 números. Lo puedes encontrar en la factura de gas que te envía tu comercializadora.
  • Datos de contacto