Verificación de contadores

En Nedgia poñemos á disposición dos consumidores o servizo de comprobación metrolóxica de contadores da súa propiedade.

Este servizo inclúe:

  • A montaxe e desmontaxe do contador de cesión temporal ou de reserva se o cliente dispón dun.
  • Traslado e confirmación metrolóxica do contador en laboratorio.
  • No caso de resultar apto, o traslado, montaxe do contador e entrega do correspondente certificado.

 

Como referencia indícanse as tarifas das verificacións dos contadores tipo turbina:

Calibre contadorCusto total
Inferior o igual a G-1001.790,80 €
De G-160 a G-4001.929,95 €
De G-650 a G-1600 (*)3.055,25 €

Para solicitar as tarifas do resto de tipoloxía de contadores ou para encargar as verificacións, estamos á súa disposición en: Umedicion@nedgia.es

Das tarifas está excluído o custo do contador de cesión, que dependerá do tempo que permaneza instalado.

No caso de que o contador deba repararse ou dun resultado non apto na proba en laboratorio, o contador será enviado ao fabricante quen lles remitirá o orzamento de reparación do equipo que será sometido á súa aceptación previa.

Verificación de dispositivos de conversión de volume

Nedgia pon á disposición dos consumidores a comprobación dos dispositivos de conversión de volume da súa propiedade.

Este servizo inclúe:

  • Confirmación da precisión do dispositivo de conversión (conversor, transmisor de presión e sonda de temperatura) na propia instalación do consumidor e expedición e entrega do certificado correspondente.
  • Axuste do lazo de corrección se se encontra fóra de rango de precisión, só no caso de que a marxe do erro detectado o permita.

O custo por unidade de medida é de 544,50 €/unidade.

A comprobación do dispositivo de conversión só se poderá realizar se a instalación do consumidor dispón de vaíña ou termopozo para a sonda de temperatura e válvula de corte para seccionar a presión entre a toma do contador e a entrada ao transmisor de presión.

Os prezos indicados inclúen un 21% de IVE.