Estas actuacións son as principais sobre acometidas existentes por reparacións ou modificacións en Instalacións Receptoras Comunitarias (IRC). Por exemplo, por obras na comunidade, reparación por fuga en talo ou peche e reapertura de acometida.

IRC Instalación receptira

Principais actuacións en acometidas

Conexión de novo talo ou substitución de válvula de acometida

Actuación de renovación de acometida por substitución, reparación ou desprazamento total ou parcial da IRC e que está incluída a colocación dun novo talo que deberá ser conectado á rede. Este novo talo deberá estar a menos de 50 cm do existente, se non, será considerado construción de nova acometida máis anulación da existente.

Solicitar conexión

Construción de nova acometida

Actuación en acometida por construción dunha nova acometida pola instalación de talo novo da IRC a máis de 50 cm do existente, esta actuación terá que ser conxunta coa actuación de anulación de acometida existente.

Solicitar construción de nova acometida

Conexión de novo talo ou substitución de válvula de acometida

Actuación de renovación de acometida por substitución, reparación ou desprazamento total ou parcial da IRC e que está incluída a colocación dun novo talo que deberá ser conectado á rede. Este novo talo deberá estar a menos de 50 cm do existente, se non, será considerado construción de nova acometida máis anulación da existente.

Solicitar conexión

Construción de nova acometida

Actuación en acometida por construción dunha nova acometida pola instalación de talo novo da IRC a máis de 50 cm do existente, esta actuación terá que ser conxunta coa actuación de anulación de acometida existente.

Solicitar construción de nova acometida

Anulación de acometida existente

Actuación en acometida para a eliminación da instalación da distribuidora unha vez cesada a subministración. Anularase a acometida existente dende a rede ou a parte máis próxima ata a válvula de acometida.

Solicitar anulación de acometida

Reapertura de acometida por peche programado

Actuación de peche de acometida para realizar unha reparación ou modificación da IRC que non modifique o talo, ou por outros motivos que sexan necesarios, e a súa posterior reapertura e inspección da instalación. Deberá programarse día e hora de peche e reapertura.

Solicitar reapertura de acometida

Anulación de acometida existente

Actuación en acometida para a eliminación da instalación da distribuidora unha vez cesada a subministración. Anularase a acometida existente dende a rede ou a parte máis próxima ata a válvula de acometida.

Solicitar anulación de acometida

Reapertura de acometida por peche programado

Actuación de peche de acometida para realizar unha reparación ou modificación da IRC que non modifique o talo, ou por outros motivos que sexan necesarios, e a súa posterior reapertura e inspección da instalación. Deberá programarse día e hora de peche e reapertura.

Solicitar reapertura de acometida
Chica consultando la web de Nedgia

Información de preciario de actuacións

Máis información

Glosario de termos

 • Máis información

  Acometida: Parte da canalización de gas comprendida entre a rede de distribución e a chave de acometida (incluída esta). A acometida non forma parte da instalación receptora.

  Talo: Elemento de transición ou conexión que facilita o tránsito da parte enterrada á parte aérea da instalación receptora, ou viceversa.

  Instalación receptora común (IRC): Conxunto de conducións e accesorios comprendidos entre a chave de acometida (excluída esta) e as chaves de conexión de aparato (incluído estas), quedando excluídos os tramos de conexión dos aparatos.

  Instalación receptora individual (IRI): Conxunto de conducións e accesorios comprendidos, segundo o caso, entre: a chave de usuario, cando existe instalación común; ou a chave de acometida ou de edificio, cando subministran un só usuario.

  Certificado: Documento expedido por unha empresa instaladora autorizada, necesario en caso de modificación; considérase modificación da instalación receptora da instalación de gas con cambio de materiais ou trazado en tramos de lonxitude superior a 1 metro, así como calquera ampliación de consumo ou substitución de aparatos por outros de diferentes características. Deberá ser entregado ao inspector no momento da reapertura de subministración, sobre a base do RD919/2006 e o ITC-ICG-07 apartado 5.

  Proba de estanquidade: Comprobación da ausencia de fugas na instalación individual ou común. Se no momento de realización da reapertura da subministración de gas a instalación non cumprise a normativa ou se detectase unha fuga na instalación, non se poderá restablecer o servizo.