Cambio de peaxes de acceso gas natural

Cambio regulatorio do gas natural

Dende o 1 de outubro de 2021 está vixente en España a normativa sobre as novas peaxes de acceso do gas natural, nesta nova normativa modifícase a metodoloxía de cálculo utilizada para determinar os prezos que paga o consumidor para cubrir os custos regulados do sistema de gas e determínase un novo custo na factura denominado cargos do sistema.

Este importe das peaxes de acceso de gas natural está regulado polo Goberno e a CNMC (Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia) e aplícase tanto no termo fixo coma no termo variable da túa factura.

O RDL 1/2019, do 11 de xaneiro, asignou á CNMC a función de definir a estrutura e a metodoloxía para o cálculo das peaxes e canons dos servizos básicos de acceso ás instalacións de gas e, ao Goberno, a estrutura e a metodoloxía de cálculo dos cargos destinados a cubrir outros custos regulados do sistema que non estean asociados ao uso das instalacións.

Na Circular 6/2020, do 22 de xullo, a CNMC estableceu a metodoloxía de cálculo das peaxes e no RD 1184/2020, do 29 de decembro, o Goberno, pola súa banda, a dos cargos do sistema de gas.

Que son as peaxes de acceso e os cargos do sistema?

Ata o 30 de setembro de 2021 na factura do gas só aparecía un termo asociado á peaxe de acceso que englobaba todos os custos do sistema de gas. Dende o 1 de outubro de 2021, sepárase en dous termos diferentes segundo a que se destine cada importe, son as peaxes de acceso e os cargos do sistema.

As peaxes de acceso están asociadas ao uso das instalacións do sistema de gas (mantemento da rede de canalizacións, regasificación, transporte e distribución do gas natural).

Os cargos do sistema de gas son os destinados a financiar os custos non vinculados ao uso de devanditas instalacións.

 • Taxa da CNMC e do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
 • Custo diferencial da subministración de gas natural licuado ou gas manufacturado ou aire propanado distinto do gas natural en territorios insulares que non dispoñan de conexión coa rede de gasodutos ou de plantas de gas natural licuado.
 • Medidas de xestión da demanda.
 • Anualidade correspondente aos desaxustes temporais e ao déficit acumulado a 31 de decembro de 2014.
 • No seu caso, a retribución regulada do operador do mercado organizado de gas natural.
 • Calquera outro custo atribuído expresamente por unha norma con rango legal.
Canalización gas natural
Canalización gas natural

Que son as peaxes de acceso e os cargos do sistema?

Ata o 30 de setembro de 2021 na factura do gas só aparecía un termo asociado á peaxe de acceso que englobaba todos os custos do sistema de gas. Dende o 1 de outubro de 2021, sepárase en dous termos diferentes segundo a que se destine cada importe, son as peaxes de acceso e os cargos do sistema.

As peaxes de acceso están asociadas ao uso das instalacións do sistema de gas (mantemento da rede de canalizacións, regasificación, transporte e distribución do gas natural).

Os cargos do sistema de gas son os destinados a financiar os custos non vinculados ao uso de ditas instalacións, e son:

 • Taxa da CNMC e do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
 • Custo diferencial da subministración de gas natural licuado ou gas manufacturado ou aire propanado distinto do gas natural en territorios insulares que non dispoñan de conexión coa rede de gasodutos ou de plantas de gas natural licuado.
 • Medidas de xestión da demanda.
 • Anualidade correspondente aos desaxustes temporais e ao déficit acumulado a 31 de decembro de 2014.
 • No seu caso, a retribución regulada do operador do mercado organizado de gas natural.
 • Calquera outro custo atribuído expresamente por unha norma con rango legal.

Como te afecta o cambio?

De tarifas de acceso a peaxes de acceso

As antigas tarifas de acceso, 3.1, 3.2, etc. desaparecen da túa factura e no seu lugar inclúense novas peaxes de acceso, RL.1, RL.2, etc. que veñen determinadas polo consumo do punto de subministración. Para facer o cálculo do consumo, as empresas distribuidoras considerarán o consumo rexistrado no ano anterior. Deste xeito, cada usuario paga segundo o uso que fai das redes de gas e a utilización da subministración. No caso dunha nova subministración, determinarase en función do consumo previsto.

Axudámosche a resolver as túas dúbidas

Peaxes de acceso e cargos de gas en función do consumo

Desaparecen os tramos tarifarios por presión e pasan a determinarse só por consumo. A contía do importe da peaxe de acceso e os cargos variará en función da peaxe que che corresponda. Na revisión anual a distribuidora poderá cambiarche de tarifa en función do teu consumo real do ano anterior.

En caso de desconformidade co cambio de tarifa, debes dirixirte á túa empresa comercializadora.

Revisión anual da peaxe de acceso

A actualización das peaxes de acceso realizarase o 1 de outubro e considérase o ano de gas, isto é, o período comprendido entre o 1 de outubro e o 30 de setembro. Ata agora, a actualización do importe das peaxes de acceso realizábase o 1 de xaneiro tendo en conta o ano natural.

Este ano, a asignación das subministracións aos novos grupos tarifarios realizarase tendo en conta o consumo rexistrado dende o 1 de xullo de 2020 ata o 30 de xuño de 2021.

Urgencias 24h Nedgia

A quen aplica este cambio?

O cambio aplica a todos os usuarios con servizo de gas natural. É un cambio regulatorio do sector e todas as comercializadoras deben aplicalo.

Os custos de peaxes e cargos de sistema de gas son os mesmos para todos os clientes dependendo do tramo de consumo no que se encontren, e son os mesmos para todas as comercializadoras.

Novas peaxes de acceso

As novas peaxes de acceso de gas natural veñen determinadas polo consumo anual do usuario e revísanse anualmente e de forma automática.

Na súa gran maioría os usuarios domésticos encóntranse nos grupos RL.1, RL.2 e RL.3, correspondendo as siglas RL a "Redes Locais". Coa anterior clasificación, os tramos eran máis xeralistas, esta nova distribución pretende lograr un axuste máis acorde co consumo de cada punto de subministración.

Os clientes industriais, os maiores consumidores de gas, tamén se ven afectados polo cambio de nomenclatura.

A continuación, ofrecémosche o detalle das equivalencias das antigas tarifas 3.1, 3.2, 3.3, etc. ás novas peaxes de acceso RL.1, RL.2, RL.3, etc.

Peaxes gas natural

Que máis é interesante coñecer?

Estes cambios están en vigor dende o 1 de outubro de 2021.

Se tes máis dúbidas sobre os cambios nas peaxes de gas natural podes enviarnos a túa consulta

Máis información