Norba: L’eina que ajuda a conèixer la millor solució energètica per a una nova edificació

Nova edificació amb gas natural Notícies

El canvi climàtic és un dels grans desafiaments per a la societat actual. L’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables són alguns dels grans temes que el sector de l’edificació ha d’abordar per frenar-ne o pal·liar-ne els efectes. En aquest sentit, el món de l’energia, que es troba immers en un procés de canvi continu de normativa, també s’hi ha d’adequar i contribuir a aquest objectiu.

Complir les exigències de les directives europees, en contínua revisió, i la seva transposició a la legislació espanyola: Reglaments d’Ecodisseny, Qualificació Energètica d’Edificis, Reglament d’Autoconsum, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i, per sobre de tots, la recent aparició del nou Codi tècnic de l’edificació (CTE), no és tasca fàcil. Per això, la companyia Nedgia va plantejar al Grup de Termotecnia de la Universitat de Sevilla la qüestió de quines serien les solucions més eficaces a l’hora de complir el nou CTE des d’un punt de vista de màxima eficiència davant un cost reduït.

Com a resultat d’aquests treballs neix NORBA, una eina capaç d’orientar el dissenyador d’instal·lacions tèrmiques en edificis d’obra nova a prendre decisions sobre quines solucions energètiques són les òptimes. NORBA és una aplicació informàtica que permet, dins d’una àmplia gamma de climes, edificis, paquets de característiques constructives i instal·lacions de producció de calor i fred (46 de diferents) identificar aquelles que satisfan totes les exigències associades a l’edifici de consum d’energia gairebé nul.

L’objectiu de NORBA és posicionar per comparació diferents solucions habitualment utilitzades per satisfer els diferents usos tèrmics en les tipologies d’edificis més comuns al nostre país.

Com es pot accedir a NORBA?

Està disponible als servidors del grup de Termotecnia de la Universitat de Sevilla, entra aquí.