Quiero gas natural Aquí trobareu els contractes i els documents relacionats amb la gestió d'accés de tercers a la xarxa.

Normatives i protocols

Documentació sobre normatives que es pot baixar

Contractes d’accés

Accediu als contractes d’accés tipus 1 i tipus 2

Els subjectes que subscriuen els contractes d’accés de tercers a la xarxa (ATX) són els comercialitzadors (subministradors de gas natural a l’usuari final) i els titulars de les infraestructures (transportistes o distribuïdors) propietaris de les xarxes a les quals estan connectats els punts de subministrament afectats per cada contracte.

El comercialitzador que tingui establert un contracte de subministrament amb un usuari final és el que sol·licita al titular de la xarxa l’establiment del contracte d’ATX corresponent.

Els titulars d’instal·lacions de transport i distribució, dins de l’àmbit de SEDIGAS (Associació Espanyola del Gas), han desenvolupat una aplicació informàtica anomenada SCTD (Sistema de Comunicació Transport-Distribució) per facilitar a tots els subjectes implicats en l’establiment de contractes d’ATX la tramitació de les gestions relacionades amb els contractes esmentats.

Contracte d’accessos tipus 1

S’ha d’utilitzar quan la comercialitzadora contractant ja té signat un contracte de punts d’entrada amb el transportista.

› Contractes d’accés tipus 1 (PDF 181 KB)

Contracte d’accessos tipus 2

És necessari quan la comercialitzadora contractant amb el distribuïdor no té cap contracte de punts d’entrada de gas de manera directa i l’entrada de gas es fa mitjançant un altre comercialitzador.

› Contractes d’accés tipus 2 (PDF 172 KB)

Mesurament i repartiment

Consulteu els índexs aplicats en el repartiment dels consums domèstic o comercial.

Mesurament

En el document adjunt es detallen els índexs aplicats en el repartiment dels consums domèstic o comercial, inclosos a la facturació agregada ATX, com ara els índexs d’emissions de les ERM (estacions de regulació i mesurament) representatives d’aquest mercat, per calcular l’assignació diària en el càlcul dels repartiments definitius. També s’hi presenten els índexs d’emissions representatius del mercat domèstic o comercial utilitzats en el càlcul dels repartiments definitius per a l’assignació diària dels consums.

Procediments de repartiment

Nedgia, com a distribuïdora, facilita al gestor tècnic del sistema i als transportistes les dades de repartiment corresponents al gas vehiculat per les seves infraestructures el dia n+1. D’acord amb les NGTS, el repartiment serà l’assignació del gas transportat, regasificat, distribuït o emmagatzemat pels diversos subjectes del sistema gasista involucrats.

Fitxers relacionats

› Procediments de repartiment diari (PDF 445 KB)

Medición gas natural

Gestor tècnic del sistema

Disposicions normatives i normes aplicables sobre mesurament, qualitat i odorització de gas.

Web Enagás

Lectures de qualitat de gas

Consulteu les lectures de municipis amb plantes satèl·lit de gas natural liquat.

Paràmetres de qualitat de gas per municipi

A l’enllaç següent trobareu a la vostra disposició les lectures de qualitat de gas desglossades a escala de municipi i periodicitat diària, mensual o bimensual. A continuació es mostra una taula amb la informació corresponent a les lectures de qualitat del gas. La lectura és una mitjana diària. També hi podeu consultar les dades corresponents a les mètriques mensual i bimensual.

En compliment de la modificació del Protocol de Detall 01 de les Normes de Gestió Tècnica del sistema gasista, publicades al Butlletí Oficial de l’Estat del 3 d’octubre de 2011, es posa a disposició de tots els usuaris les lectures de qualitat de gas desglossades per municipi.

Lectures de qualitat del gas