L’SCTD (Sistema de Comunicació Transport-Distribució) és un sistema informàtic comú i homogeni per al conjunt de distribuïdors de gas natural que actuen a Espanya, que s’ha desenvolupat des de l’àmbit de l’Associació Espanyola del Gas (SEDIGAS), i que pretén cobrir les necessitats de comunicació entre agents, conseqüència dels requeriments legals sorgits arran del procés de liberalització d’aquest mercat.

Client de Nedgia que fa gestions mitjançant l'SCTD

Amb el sistema SCTD es poden fer, entre d’altres gestions relacionades amb la contractació d’ATX, consultes de dades relatives als punts de subministrament, mesuraments, repartiments, programacions i nominacions, etc.

El desenvolupament d’una aplicació informàtica comuna a tots els distribuïdors de gas natural del mercat espanyol permet simplificar els tràmits, estandarditzar les comunicacions i retallar les despeses per a tots els agents implicats.

Documentació descarregable

Processos que es poden gestionar mitjançant l’SCTD

Definició

Procés que s’ha de seguir perquè un consumidor passi de ser subministrat en el mercat liberalitzat per un comercialitzador a ser subministrat per un altre comercialitzador.

 

Agents implicats

  • Comercialitzador entrant (sol·licitant)
  • Comercialitzador sortint
  • Titular de la xarxa

 

Sol·licitud

El comercialitzador entrant sol·licita el canvi de comercialitzador al titular de les instal·lacions via SCTD utilitzant el format electrònic establert a aquest efecte i que es descriu en el manual d’usuari (A1), tot adjuntant a la sol·licitud una còpia de la carta de conformitat del client al canvi de comercialitzador.

 

Validació de sol·licituds pel titular de les instal·lacions

El titular de les instal·lacions valida la sol·licitud rebuda en el termini legalment establert. Es rebutjaran les sol·licituds amb dades o formats incorrectes o que corresponguin a punts de subministrament la situació dels quals no en permeti el traspàs.

 

Resposta a la sol·licitud

Després de la validació, el titular de les instal·lacions haurà de respondre en el termini legalment establert al comercialitzador sol·licitant si accepta o rebutja la sol·licitud de canvi de subministrador tot indicant, si escau, les causes del rebuig que es defineixen a les taules de l’SCTD.

La resposta de validació o rebuig, així com totes les comunicacions posteriors entre distribuïdor i comercialitzador. s’efectuaran també en els formats electrònics que s’especifiquen en el manual d’usuari (A2).

 

Activació de la sol·licitud

En cas d’acceptar-se la sol·licitud, el titular de les instal·lacions procedeix a comunicar l’última lectura i la finalització del contracte ATX al comercialitzador sortint, així com l’activació del contracte ATX nou un cop conclòs el procés de canvi al comercialitzador sol·licitant. Totes dues comunicacions es fan amb els missatges electrònics corresponents que es defineixen en el manual d’usuari (A3).

Definició

Procés mitjançant el qual un comercialitzador sol·licita al titular de les instal·lacions alguna modificació de les dades que afecten el contracte d’ATX o que cal actualitzar a les bases de dades del distribuïdor.

 

Agents implicats

  • Comercialitzador amb contracte d’ATX en vigor (sol·licitant)
  • Titular de la xarxa

 

Sol·licitud

El comercialitzador sol·licitant demana la modificació de dades de distribuïdor per mitjà del sistema SCTD fent servir el format electrònic A1, establert a aquest efecte i que es descriu en el manual d’usuari.

 

Validació de sol·licituds pel titular de les instal·lacions

El titular de les instal·lacions valida la sol·licitud rebuda en el termini legalment establert. Es rebutjaran les sol·licituds amb dades o formats incorrectes o que corresponguin a punts de subministrament per als quals es demanin modificacions que no siguin viables.

 

Resposta a la sol·licitud

Després de la validació, el titular de les instal·lacions haurà de respondre en el termini legalment establert al comercialitzador sol·licitant si accepta o rebutja la sol·licitud de canvi de subministrador tot indicant, si escau, les causes del rebuig que es defineixen a les taules de l’SCTD.

La resposta de validació o rebuig, així com totes les comunicacions posteriors entre distribuïdor i comercialitzador. s’efectuaran també en els formats electrònics que s’especifiquen en el manual d’usuari (A2).

Definició

Procés que cal seguir per procedir a la rescissió del contracte d’ATX corresponent a un punt de subministrament per part d’un comercialitzador.

 

Agents implicats

  • Consumidor
  • Comercialitzador amb contracte d’ATX en vigor (sol·licitant)
  • Titular de la xarxa

 

Sol·licitud

La baixa o rescissió del contracte d’ATX l’ha de sol·licitar el comercialitzador al titular de les instal·lacions per mitjà de la unitat de gestió d’accessos ATX, ja sigui a iniciativa pròpia o del consumidor en compliment estricte dels procediments legalment establerts.

El comercialitzador enviarà la sol·licitud via SCTD amb el fitxer electrònic definit que apareix en el manual d’usuari (A1) adjuntant-hi una còpia de les notificacions reglamentàries que corresponguin. A més, en el cas de rescissió del contracte de subministrament a iniciativa del comercialitzador, haurà de notificar aquesta rescissió al consumidor i al titular de les instal·lacions per correu certificat o per qualsevol altre mitjà que garanteixi de manera fefaent la comunicació, amb una antelació mínima de sis dies hàbils d’acord amb allò que s’estableix en la legislació.

 

Validació de sol·licituds pel titular de les instal·lacions

El titular de les instal·lacions valida la sol·licitud rebuda en el termini legalment establert. Es rebutjaran les sol·licituds amb dades o formats incorrectes o que corresponguin a punts de subministrament per als quals no sigui viable tramitar la baixa; a la resposta, s’hi especificarà el motiu del rebuig.

 

Resposta a la sol·licitud

Després de la validació, el titular de les instal·lacions haurà de respondre en el termini legalment establert al comercialitzador sol·licitant si accepta o rebutja la sol·licitud de rescissió de contracte d’ATX, tot indicant, si escau, les causes del rebuig.

La resposta de validació o rebuig s’efectuarà també en els formats electrònics que s’especifiquen en el manual d’usuari (A2).

 

Activació de la sol·licitud

Si la sol·licitud de baixa s’accepta, el titular de la xarxa procedirà a comunicar al comercialitzador sol·licitant l’última lectura i data de finalització del contracte d’ATX per mitjà de l’SCTD d’acord amb els formats electrònics establerts (A3) i durà a terme la suspensió del subministrament al consumidor si escau.

Definició

Procés que s’ha de seguir perquè un comercialitzador pugui deixar sense efecte una sol·licitud enviada de tipus canvi de comercialitzador o baixa del contracte ATX, sempre que el procés no s’hagi dut a terme.

 

Agents implicats

  • Comercialitzador amb contracte d’ATX en vigor (sol·licitant)
  • Titular de la xarxa

 

Sol·licitud

El comercialitzador ha de sol·licitar l’anul·lació d’un procés de canvi de comercialitzadora o baixa ATR al titular de les instal·lacions via SCTD, tot carregant el fitxer A1 definit a aquest efecte (vegeu-ne el manual d’usuari).

 

Validació de sol·licituds per part dels titular de les instal·lacions

A l’igual dels casos anteriors, el titular de la xarxa ha de comprovar la viabilitat de la sol·licitud d’anul·lació rebuda. Si s’ha dut a terme el procés original sobre el qual se sol·licita l’anul·lació, es rebutjarà la sol·licitud.

 

Resposta a la sol·licitud

Després de la validació, el titular de les instal·lacions haurà de respondre al comercialitzador sol·licitant si accepta o rebutja la sol·licitud d’anul·lació, tot indicant, si escau, les causes del rebuig.

La resposta de validació o rebuig s’efectuarà també en els formats electrònics que s’especifiquen en el manual d’usuari (A2).

Sol·licitud alta a SCTD (Sistema de Comunicació Transport-Distribució)

Per sol·licitar accés al sistema SCTD del Grup Naturgy, cal estar donat d’alta com a comercialitzador de gas en el Ministeri d’Energia i Turisme i a la “Llista d’usuaris habilitats a PVB” d’Enagás. D’altra banda, cal sol·licitar aquest accés per mitjà del Portal del Comercialitzador* a l’adreça electrònica atrdistrigas@nedgia.es, indicant a l’assumpte: ALTA PORTAL.

En primer lloc, se us donarà d’alta al Portal del Comercialitzador i, després, es duran a terme els tràmits de l’alta al sistema SCTD. Una vegada donada d’alta, la comercialitzadora rebrà un correu electrònic amb les instruccions per activar l’usuari i assignar una contrasenya.

Si ja us hi heu donat d’alta, accediu al sistema SCTD des d’aquí amb el vostre usuari i contrasenya.