SCTD, Sistema de Comunicación Transporte-Distribución, é un sistema informático común e homoxéneo para o conxunto de distribuidores de gas natural que actúan en España, desenvolvido dende o ámbito da Asociación Española do Gas (SEDIGAS), e que pretende cubrir as necesidades de comunicación entre axentes, consecuencia dos requirimentos legais xurdidos a raíz do proceso de liberalización do devandito mercado.

Cliente de Nedgia realizando xestións a través do SCTD

A través do SCTD poden realizarse, entre outras xestións relacionadas coa contratación de ATPR, consultas sobre datos relativos aos puntos de subministración, medicións, reparticións, programacións e nominacións, etc.

O desenvolvemento dunha aplicación informática común a todos os distribuidores de gas natural do mercado español permite a simplificación de trámites, a estandarización das comunicacións e o recorte de gastos para todos os axentes implicados.

Procesos que se poden xestionar a través do SCTD.

Definición

Proceso a seguir para que un consumidor pase de ser subministrado no mercado liberalizado por un comercializador a ser subministrado por outro comercializador.

 

Axentes implicados

  • Comercializador entrante (solicitante)
  • Comercializador saínte
  • Titular da rede

 

Solicitude

O comercializador entrante solicita o cambio de comercializador ao titular das instalacións vía SCTD utilizando o formato electrónico establecido para tal efecto e que se describe no manual de usuario (A1), achegando á solicitude copia da carta de conformidade do cliente ao cambio de comercializador.

 

Validación de solicitudes polo titular das instalacións

O titular das instalacións valida a solicitude recibida no prazo legalmente establecido. As solicitudes con datos ou formatos incorrectos ou que correspondan a puntos de subministración cuxa situación non permita o seu traspaso serán rexeitadas.

 

Resposta á solicitude

Tras a validación, o Titular das instalacións deberá responder no prazo legalmente establecido ao comercializador solicitante se acepta ou rexeita a solicitude de cambio de subministrador indicando, no seu caso, as causas do rexeitamento que aparecen definidas nas táboas do SCTD.

A resposta de validación ou rexeitamento así como todas as posteriores comunicacións entre distribuidor e comercializador efectuaranse tamén nos formatos electrónicos que se especifican no manual de usuario (A2).

 

Activación da solicitude

En caso de aceptarse a solicitude, o titular das instalacións procede a comunicar a última lectura e finalización do contrato ATPR ao comercializador saínte, así como a activación do novo contrato ATPR tras finalizar o proceso de cambio ao comercializador solicitante. Ambas as dúas comunicacións efectúanse mediante as correspondentes mensaxes electrónicas que aparecen definidas no manual de usuario (A3).

Definición

Proceso mediante o cal un comercializador solicita ao titular das instalacións algunha modificación dos datos que afectan ao contrato de ATPR ou que deben ser actualizados nas bases de datos do distribuidor.

 

Axentes implicados

  • Comercializador con contrato de ATPR en vigor (solicitante)
  • Titular da rede

 

Solicitude

O comercializador solicitante pide a modificación de datos Distribuidor vía SCTD utilizando o formato electrónico A1 establecido para tal efecto e que se describe no manual de usuario.

 

Validación de solicitudes polo titular das instalacións

O titular das instalacións valida a solicitude recibida no prazo legalmente establecido. As solicitudes con datos ou formatos incorrectos ou que correspondan a puntos de subministración para os que se pidan modificacións que non sexan viables, serán rexeitadas.

 

Resposta á solicitude

Tras a validación, o Titular das instalacións deberá responder no prazo legalmente establecido ao comercializador solicitante se acepta ou rexeita a solicitude de cambio de subministrador indicando, no seu caso, as causas do rexeitamento que aparecen definidas nas táboas do SCTD.

A resposta de validación ou rexeitamento así como todas as posteriores comunicacións entre distribuidor e comercializador efectuaranse tamén nos formatos electrónicos que se especifican no manual de usuario (A2).

Definición

Proceso a seguir para proceder á rescisión do contrato de ATPR correspondente a un punto de subministración por parte dun comercializador.

 

Axentes implicados

  • Consumidor
  • Comercializador con contrato de ATPR en vigor (solicitante)
  • Titular da rede

 

Solicitude

A baixa ou rescisión do contrato de ATPR debe solicitala o comercializador ao titular das instalacións a través da Unidade de Xestión de Accesos ATPR, xa sexa a iniciativa propia ou do consumidor en cumprimento estrito dos procedementos legalmente establecidos.

O comercializador enviará a solicitude vía SCTD mediante o ficheiro electrónico definido que aparece no manual de usuario (A1) achegando copia das notificacións regulamentarias que correspondan. Ademais, no caso de rescisión do contrato de subministración por iniciativa do comercializador, este deberá notificar a devandita rescisión do contrato de subministración ao consumidor e ao titular das instalacións por correo certificado ou calquera outro medio que garanta de xeito fidedigno a comunicación, cunha antelación mínima de seis días hábiles de acordo ao establecido na lexislación.

 

Validación de solicitudes polo titular das instalacións

O titular das instalacións valida a solicitude recibida no prazo legalmente establecido. As solicitudes con datos ou formatos incorrectos ou que correspondan a puntos de subministración para os que non sexa viable realizar a baixa serán rexeitadas especificando na resposta o motivo do devandito rexeitamento.

 

Resposta á solicitude

Tras a validación, o Titular das instalacións deberá responder no prazo legalmente establecido ao comercializador solicitante se acepta ou rexeita a solicitude de rescisión de contrato de ATPR indicando, no seu caso, as causas do rexeitamento.

A resposta de validación ou rexeitamento efectuarase tamén nos formatos electrónicos que se especifican no manual de usuario (A2).

 

Activación da solicitude

Se a solicitude de baixa é aceptada, o titular da rede procederá a comunicar ao comercializador solicitante a última lectura e data de finalización do contrato de ATPR a través do SCTD de acordo aos formatos electrónicos establecidos (A3) e efectuará a suspensión da subministración ao consumidor se corresponde.

Definición

Proceso a seguir para que un comercializador poida deixar sen efecto unha solicitude previamente enviada de tipo cambio de comercializador ou baixa do contrato ATPR, sempre que o proceso non se realizase.

 

Axentes implicados

  • Comercializador con contrato de ATPR en vigor (solicitante)
  • Titular da rede

 

Solicitude

O comercializador debe solicitar a anulación dun proceso de cambio de comercializadora ou baixa ATPR ao titular das instalacións vía SCTD, cargando o ficheiro A1 definido para tal efecto (ver manual de usuario).

 

Validación de solicitudes polo titular das instalacións

Ao igual que nos casos anteriores, o titular da rede comprobará a viabilidade da solicitude de anulación recibida. Se o proceso orixinal sobre o que se solicita a anulación foi realizado, a solicitude será rexeitada.

 

Resposta á solicitude

Tras a validación, o Titular das instalacións deberá responder ao comercializador solicitante se acepta ou rexeita a solicitude de anulación indicando, no seu caso, as causas do rexeitamento.

A resposta de validación ou rexeitamento efectuarase tamén nos formatos electrónicos que se especifican no manual de usuario (A2).

Solicitude alta en SCTD (Sistema de Comunicación Transporte e Distribución)

Para solicitar acceso ao SCTD do Grupo Naturgy é necesario estar dado de alta como comercializador de gas no Ministerio de Enerxía, Turismo e no “Listado de Usuarios Habilitados en PVB” de Enagás. Por outro lado, é preciso que soliciten o devandito acceso a través do Portal do Comercializador* ao enderezo de e-mail: atrdistrigas@nedgia.es sinalando no asunto: ALTA PORTAL.

En primeiro lugar daráselle de alta no Portal do Comercializador e posteriormente realizaranse os trámites da alta en SCTD. Unha vez dada de alta, a comercializadora recibirá un correo electrónico coas instrucións para activar o usuario e asignar un contrasinal.

Se xa está dado de alta, acceda ao sistema SCTD dende aquí co seu usuario e contrasinal.