Composició i propietats

El gas natural és un hidrocarbur format principalment per metà, encara que també sol contenir una proporció variable de nitrogen, età, CO2, H2O, butà, propà, mercaptans i traces d’hidrocarburs més pesats. El metà és un àtom de carboni unit a quatre d’hidrogen (CH4) i pot constituir fins al 97 % del gas natural.

Propietats físiquesPropietats químiques
Fórmula mol·lecularCH4
Pes mol·lecular barreja18,2
Temperatura d’ebullició a 1 atmosfera-160,0 °C
Temperatura de fusió-180,0 °C
Densitat dels vapors (Aire =1) a 15,50,61
Densitat del líquid (Aigua=1) a 0°/4 °C0,554
Relació d’Expansió1 litre de líquid es converteix en 600 litres de gas
Solubilitat en aigua a 20 °CLleugerament soluble (de 0,1 a 1,0%)

Característiques

 • El gas natural es consumeix tal com es troba a la natura. Des que s’extreu dels jaciments fins que arriba a les llars als punts de consum, el gas natural no passa per cap procés de transformació.
 • L’estructura molecular més simple del gas natural facilita que cremi netament, per això la seva combustió no produeix partícules sòlides ni sofre.
 • El gas natural és una de les fonts d’energia fòssils més neta, ja que és la que emet menys gasos contaminants (SO2, CO2, NOx i CH4) per unitat d’energia produïda.

Emissions de CO (g CO/kWh útil generat)

* Les emissions de CO2 associades al consum d’electricitat segons dades del conjunt elèctric del 2010 de l’IDAEA

Font: Fundació Gas Natural – Guies tècniques d’energia i medi ambient.18. La contribució del gas natural a la reducció d’emissions a l’atmosfera a Espanya. (2009)

Factor d'emissió (g/kWh útil generat)

 • NOx
 • SOx
 • Volàtils
 • Partícules
 • CO

Font: Fundació Gas Natural – Guies tècniques d’energia i medi ambient.18. La contribució del gas natural a la reducció d’emissions a l’atmosfera a Espanya. (2009)

 

En el seu estat natural, el gas natural és inodor, incolor i insípid. Tanmateix, per advertir-ne la presència en cas de fuita, s’hi administra un odorífer (mercaptans) que hi dona l’olor característica d’ous podrits.

 • Requereix ignició per a la seva combustió
 • La seva densitat relativa el fa més lleuger que l’aire, pel que les fugues o emissions es dissipen ràpidament a les capes superiors de l’atmosfera i dificulten la formació de mescles explosives a l’aire.
 • És eficient i abundant
 • No és corrosiu