Nedgia participa en la renovació del Pla Renove Privat de Sales de Calderes el 2022

Firma convenio Plan Renove Salas de Calderas Madrid 2022 Corporatiu

Nedgia, en col·laboració amb l’Associació d’Empreses del Sector de les Instal·lacions i l’Energia (Agremia), l’Associació de Fabricants i Emissors Generadors de Calor (FEGECA) i Madrileña Red de Gas, ha subscrit avui el conveni per a la posada en marxa del Pla Renove de Sales de Calderes a la Comunitat de Madrid per a l’any 2022.

Aquest Pla, al qual poden adherir-se lliurement les empreses d’instal·lació i de manteniment, té per objecte transformar antigues sales de calderes que utilitzin carbó, gasoil o altres combustibles diferents del gas natural, a noves sales amb calderes de condensació que facin servir el gas natural com a combustible, per millorar l’eficiència i la seguretat de les instal·lacions existents.

L’import dels incentius estarà determinat per la potència final de les calderes instal·lades, amb un límit màxim una mica superior als 14.000 € per actuació.

Podran beneficiar-se dels incentius totes les transformacions que compleixin els requisits establerts en el Pla i que s’hagin executat o s’executin entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 de desembre de 2022. Entre aquests beneficiaris, es troben les comunitats de propietaris de dos o més habitatges, o les persones físiques o jurídiques, que siguin titulars o arrendataris, de:

–    Finques de propietat particular de dos o més habitatges.

–    Edificis d’habitatges pertanyents a comunitats de béns amb una potència tèrmica nominal superior a 70 kW.

–    Empreses amb potència tèrmica nominal superior a 70 kW.

–    Edificis pertanyents al sector terciari, amb potència tèrmica nominal superior a 70 kW.

Els ajuts els han de sol·licitar els titulars de les instal·lacions a través de les empreses instal·ladores que emprenguin la reforma de la sala, mitjançant l’aplicació telemàtica que serà operativa al web www.cambiatucaldera.com.

Com va passar en l’anterior edició, la tramitació d’aquest Pla Renove serà exclusivament de manera telemàtica.

 

Una energia eficient i sostenible

El gas natural és una energia segura i sostenible, que aporta confort i qualitat de vida a les llars. A més, ofereix un preu molt competitiu i estable, i és una energia de subministrament continu, per la qual cosa no requereix un espai per emmagatzemar-la.

L’ús del gas natural té importants avantatges ambientals, com la millora de la qualitat de l’aire, ja que redueix en més d’un 85% les emissions d’òxids de nitrogen i en gairebé el 100% les partícules en suspensió, que són la principal causa dels problemes respiratoris i cardiovasculars derivats de la contaminació als entorns urbans.

 

Sobre Nedgia Madrid

La distribuïdora de gas del grup Naturgy a la Comunitat de Madrid disposa de més de 900.000 punts de subministrament en 28 municipis. El seu actiu principal són els més de 4.500 quilòmetres de xarxes que permeten fer arribar avui dia, de manera segura i eficient, el subministrament energètic de gas natural i també la distribució de gas renovable, i també d’hidrogen en el futur. La innovació, la proximitat i l’atenció al client formen part de la seva raó de ser i caracteritzen la seva activitat.