Compromiso sostible Nedgia

As actividades do grupo desenvólvense de forma que contribúan positivamente ao comportamento ambiental. A continuación mostramos algúns obxectivos previstos.

Obxectivos previstos

Os obxectivos de Nedgia encóntranse vinculados a catro eixes ambientais estratéxicos:

 

Check_azul_simple Nedgia Gobernanza e xestión ambiental

Check_azul_simple Nedgia Cambio climático e transición enerxética

Check_azul_simple Nedgia Economía circular e ecoeficiencia

Check_azul_simple Nedgia Capital natural e biodiversidade

 

Os principios básicos que se consideran nos devanditos eixes son os seguintes:

 

Check_azul_simple Nedgia Gobernanza e xestión ambiental

 1. Garantir o cumprimento da lexislación ambiental e de requisitos voluntarios máis esixentes, anticipando, na medida do posible, a adaptación ás novas regulacións.
 2. Previr a contaminación e reducir os impactos ambientais ao longo da cadea de valor, fomentando a implicación dos empregados, empresas colaboradoras e partes interesadas.
 3. Integrar o medio na xestión de riscos e oportunidades, así como nas fusións e adquisicións de activos a través da realización de due diligences ambientais.
 4. Establecer obxectivos que impulsen a mellora continua no desempeño ambiental.
 5. Dispoñer dun sistema de xestión ambiental auditado externamente e certificado, de acordo aos criterios da Política global do Sistema Integrado de Xestión.
 6. Impulsar a transparencia, en liña cos estándares internacionais de reporte, para facilitar a comunicación cos nosos grupos de interese.
 7. Apoiar a difusión do coñecemento e sensibilización en materia de enerxía e medio ambiente e impulsar un diálogo construtivo coas Administracións Públicas, ONG, universidades, clientes e demais grupos de interese.

 

Check_azul_simple Nedgia Cambio climático e transición enerxética

 1. Promover as enerxías renovables, o gas natural e o aforro e a eficiencia enerxética como elementos clave cara a un modelo baseado na redución das emisións de carbono.
 2. ​​​Ofrecer solucións para as cidades e o transporte terrestre e marítimo que reduzan as emisións e melloren a calidade do aire.
 3. Innovar en tecnoloxías e modelos de negocio que contribúan á redución de emisións de gases de efecto invernadoiro.
 4. Apoiar as negociacións internacionais de cambio climático e os mecanismos de mercado que impulsen o desenvolvemento das tecnoloxías máis adecuadas en cada etapa da transición enerxética.

 

Check_azul_simple Nedgia Economía circular e ecoeficiencia

 1. Impulsar a economía circular mediante a utilización eficiente dos recursos (enerxía, auga…) e a xestión de residuos para reducir os impactos ambientais sobre a contorna.
 2. Fomentar o gas renovable como vector enerxético e de almacenamento que facilite a transición a un modelo de economía circular e baixo en carbono.​​

 

Check_azul_simple Nedgia Capital natural e biodiversidade

 1. Respectar o capital natural, a biodiversidade e o patrimonio cultural nas contornas onde se desenvolve a actividade do grupo.
 2. Avanzar cara á non-perda neta de biodiversidade, cun enfoque preventivo (xerarquía de mitigación de impactos), implantando as mellores prácticas e promovendo a creación de capital natural.