Información sobre o período medio de pagamento a provedores

O período medio de pagamento elaborouse de acordo coa Lei 15/2010, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade das operacións comerciais, así como as modificacións establecidas na Lei 18/2022, do 28 de setembro, de creación e crecemento de empresas:

De acordo coa normativa anterior, a información para incorporar na memoria das contas anuais en relación co período medio de pagamento a provedores en operacións comerciais é o seguinte:

20222021
Período medio de pagamento a provedores (días) (1)2631
Ratio de operacións pagadas (días) (2)2532
Ratio de operacións pendentes de pagamento (días) (3)2824
20222021
Total pagamentos dentro de prazo establecido na normativa de morosidade (euros) (4)105.274.641-
% do importe pagado dentro do prazo establecido na normativa de morosidade respecto ao total de importe pagado (4)98,49-
Número de facturas pagadas no prazo establecido na normativa de morosidade (4)4.841-
% de facturas pagadas dentro do prazo establecido na normativa de morosidade respecto ao total de facturas pagadas (4)96,13-

(1) Calculado considerando os importes pagados e os pendentes de pagamento.

(2) Período medio de pagamento nas operacións pagadas no exercicio.

(3) Antigüidade media saldo provedores pendentes de pagamento.

(4) Requirimento de información establecido na Lei 18/2022.