NEDGIA posa a disposició dels usuaris de la pàgina web ubicada a l’URL [https://www.nedgia.es] i tots els llocs web que hi estan associats (d’ara endavant, també el “Portal”) aquesta Política de privacitat, amb la finalitat d’oferir informació sobre com tractem les vostres dades personals i protegim la vostra privacitat i informació.

NEDGIA podrà modificar aquesta Política de privacitat quan calgui. En cas que s’hi introdueixin modificacions, us ho comunicarem a la pàgina web o bé per altres mitjans, amb la finalitat que pugueu conèixer les noves condicions de privacitat. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per NEDGIA després d’haver-vos notificat les modificacions esmentades suposarà que hi esteu d’acord, excepte en els supòsits en què calgui el vostre consentiment exprés.

En compliment del que disposen el Reglament general de protecció de dades i altres normatives aplicables en matèria de protecció de dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa l’usuari del Portal del següent:

 

I. Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que l’Usuari pugui facilitar a través de qualsevol formulari seran recollides i tractades de manera automatitzada com a clients potencials i el responsable n’és NEDGIA S.A., amb domicili a l’avinguda d’América, núm. 38 – 28028 Madrid o les seves filials (d’ara endavant NEDGIA).

Per garantir la gestió adequada en el tractament de les vostres dades, Gas Natural Fenosa disposa d’un delegat de Protecció de Dades. Les dades de contacte són les següents:

Adreça postal: Plaça del Gas, 1 – CP 08003 Barcelona

Adreça electrònica: dpd-dpo@gasnaturalfenosa.com

 

II. Finalitat del tractament de les vostres dades

Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris d’aquesta pàgina web i/o que siguin facilitades per mitjà de qualssevol altres pàgines web posades a disposició del públic per NEDGIA podran ser tractades per aquesta per a les finalitats següents, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l’usuari, així com de les interaccions que faci l’usuari a la pàgina web que es tracti. A continuació, s’informa l’usuari que les finalitats del tractament automatitzat a què seran sotmeses les seves dades són:

(i) Mantenir i complir la relació de negoci i/o comunicació que entauleu amb el Responsable mitjançant la contractació o ús dels productes i serveis que se us ofereixen, o se us puguin oferir en el futur, relacionats amb el subministrament de gas natural i d’equipament i assistència a la llar i a les empreses; o per dur a terme prospeccions comercials relacionades amb el sector energètic, i les vostres dades es podran conservar amb aquesta finalitat comercial o promocional fins i tot una vegada finalitzada la relació contractual.

(ii) Facilitar-vos informació i remetre-us, per qualsevol mitjà, comunicacions comercials sobre els productes i serveis esmentats o aquells que s’incorporin gradualment al portal.

(iii) El coneixement de les vostres preferències per tal d’adequar les ofertes dels nostres productes i serveis als vostres interessos i necessitats particulars. A aquest efecte, el nostre servidor enviarà al vostre ordinador un fitxer (galeta) que, amb la informació que ens facilitarà sobre les pàgines que visiteu a través de www.nedgia.es, ens permetrà conèixer els vostres hàbits de navegació com a usuari i personalitzar, d’aquesta manera, les vostres preferències per facilitar la navegació a través del nostre web. En qualsevol cas, l’usuari té la possibilitat de configurar l’ordinador de manera que rebutgi la instal·lació d’aquestes galetes.

(iv) Complir totes les obligacions legals que afecten NEDGIA.

(v) Tramitar i gestionar les sol·licituds que feu en relació amb productes i serveis oferts per NEDGIA o qualsevol de les seves filials, així com per mantenir, desenvolupar i controlar les relacions de negoci existents entre les parts, incloent-hi per a això l’avaluació, la valoració i el seguiment mitjançant tècniques de puntuació.

(vi) Determinar el vostre nivell de solvència patrimonial i de crèdit en relació amb el compliment d’obligacions dineràries i per comunicar, en cas d’impagament, a fitxers comuns de solvència patrimonial, les dades d’impagament, en compliment de tots els requisits legals establerts en la normativa vigent que resulti aplicable.

(vii) Elaboració de perfils mitjançant estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin introduir millores i escollir ofertes de productes i serveis adequades a les vostres característiques i necessitats.

Per tal com NEDGIA o algunes de les seves filials tinguin intenció de remetre als seus usuaris comunicacions comercials per mitjans electrònics, en compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI), mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de privacitat, l’usuari autoritza expressament NEDGIA a remetre-li comunicacions promocionals o publicitàries per correu electrònic o per un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Si l’usuari no vol que les seves dades siguin comunicades tal com indica el paràgraf anterior, i/o no vol rebre comunicacions comercials (publicitàries o promocionals), pot comunicar gratuïtament la seva decisió amb els mètodes indicats al paràgraf 1 anterior. L’acceptació de l’usuari perquè les seves dades puguin ser tractades o comunicades en la manera establerta als paràgrafs anteriors té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 7.3 RGPD i 22.2 LSSI.

 

III. Dades tractades per Nedgia i fonts d’on procedeixen

Les dades que NEDGIA tracta com a conseqüència de les interaccions de l’usuari a la nostra pàgina web provenen de les fonts següents:

• Dades aportades per l’usuari mitjançant l’emplenament dels formularis i els espais posats a disposició per a la contractació o per qualsevol altra via mitjançant la qual l’usuari entauli comunicació amb el responsable.

• Dades generades com a conseqüència del desenvolupament, la tramitació i el manteniment de la relació creada entre l’usuari i el responsable.

NEDGIA pot tractar dades personals de les tipologies següents, en funció de la relació entaulada amb l’usuari:

• Dades identificatives (p. ex., nom i cognoms, adreça electrònica, adreça postal, telèfon, adreça IP, etc.).

• Dades econòmiques, financeres i d’assegurances (p. ex., dades bancàries).

• Dades de característiques personals i circumstàncies socials (p. ex., edat, data de naixement, gustos, aficions i estil de vida, etc.).

 

IV. Legitimació del tractament de les dades

NEDGIA tracta les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris de les seves pàgines web d’acord amb les bases legitimadores següents, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l’usuari, així com de les interaccions que l’usuari entauli amb NEDGIA.

La base legal del tractament de les dades personals es troba en el desenvolupament i l’execució de la relació contractual formalitzada amb l’usuari.

Així mateix, també existeix, com a base legal del tractament de les dades personals, l’interès legítim per conèixer la solvència patrimonial i de crèdit abans de la realització d’activitats relatives al compliment i l’incompliment d’obligacions dineràries.

Els tractaments següents estan basats en el consentiment i fan referència a:

• El tractament de les dades personals mitjançant estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin introduir millores i/o adaptar o escollir la informació i les ofertes de productes o serveis que millor s’ajustin al vostre perfil i, en conseqüència, la tramesa d’informació publicitària o promocional per mitjà de qualsevol mitjà o canal de comunicació.

• El tractament de dades personals una vegada extingida la relació contractual amb NEDGIA i tret que expressament en sol·liciteu la supressió a través dels mitjans habilitats per fer-ho, amb una doble finalitat: (i) amb finalitats estadístiques i (ii) per remetre-us informació publicitària o promocional.

 

V. Comunicació de les dades

Les dades personals tractades per assolir les finalitats detallades abans podran ser comunicades als destinataris següents en funció de la base legitimadora de la comunicació.

En virtut d’això, les comunicacions següents de dades miren de garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual, i també donar compliment a obligacions legals que exigeixen realitzar les comunicacions esmentades:

• A fitxers comuns de solvència relatius al compliment i l’incompliment d’obligacions dineràries.

• A organismes i administracions públiques.

• Proveïdors que siguin necessaris, amb la finalitat única i exclusiva de complir la relació de negoci creada. En cap cas aquests tercers proveïdors no podran realitzar accions comercials o promocionals directes als usuaris ni comunicar les dades esmentades a terceres persones o entitats del seu mateix grup, sigui quina sigui la finalitat de la comunicació, i recaurà exclusivament sobre aquests tercers proveïdors la responsabilitat que correspongui en cas d’incompliment de tot el que s’ha dit abans.

Les comunicacions següents es basen en el consentiment i fan referència a:

Les dades obtingudes per a la finalitat de manteniment i compliment amb la relació de negoci i/o comunicació que entauleu amb el Responsable mitjançant la contractació o l’ús dels productes i serveis que se us ofereixen, o se us puguin oferir en el futur, relacionats amb el subministrament de gas natural, per a la tramesa per correu electrònic, SMS, canal telefònic o altres mitjans de comunicació electrònica, d’informacions publicitàries o promocionals de caràcter general o adaptades, mitjançant l’aplicació d’estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació.

 

VI. Conservació de dades

NEDGIA conservarà les dades personals durant el temps necessari per a la prestació del servei sol·licitat i/o per assolir la finalitat de tractament perseguida.

Posteriorment, sempre que l’usuari no hagi exercit el seu dret de supressió, les seves dades seran conservades durant els terminis legals que en cada cas siguin aplicables, tenint en compte la tipologia de dades i la finalitat del tractament.

 

VII. Dades que cal facilitar en cada cas

NEDGIA informa els usuaris que, quan les dades personals siguin obtingudes per mitjà d’un formulari que estigui disponible a la nostra pàgina web, caldrà que l’usuari aporti, almenys, les dades marcades amb un asterisc (*). En cas de no subministrar com a mínim aquestes dades, considerades necessàries, NEDGIA no podrà gestionar el servei o la consulta formulada per l’usuari.

El no emplenament per part de l’usuari de tots els camps que apareixen com a obligatoris al formulari de contractació pot impedir que es faci la contractació de productes i serveis.

 

VIII. Garantia de les dades aportades

L’usuari garanteix que les dades que aporta són vertaderes, exactes, completes i es troben actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’usuari es compromet i s’obliga a comunicar de manera immediata al responsable del tractament qualsevol modificació de les dades de caràcter personal a fi que la informació que continguin els fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

 

IX. Mesures adoptades per protegir les dades

A fi de garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades, NEDGIA es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l’usuari, i fer-ne ús exclusivament per a les finalitats indicades en aquesta Política de privacitat. NEDGIA ha adoptat les mesures adequades en matèria de protecció de dades i té implantades les mesures necessàries per protegir els drets i les llibertats dels interessats i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables. En tot cas, cal tenir en compte que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

X. Drets sobre les vostres dades personals

NEDGIA us informa que teniu dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen o no.

De la mateixa manera, NEDGIA us informa que teniu els drets següents sobre les vostres dades de caràcter personal:

NEDGIA us informa que teniu dret a accedir a les vostres dades personals i obtenir confirmació sobre com s’estan tractant aquestes dades. Així mateix, teniu dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que hagin estat obtingudes per NEDGIA.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les dades, i en aquest cas NEDGIA únicament les conservarà per a l’exercici o la defensa de les possibles reclamacions.

Així mateix, també en determinades circumstàncies, us podreu oposar al tractament de les vostres dades personals amb la finalitat informada per NEDGIA. En aquest cas, NEDGIA cessarà en el tractament de les dades personals tret que es presentin motius legítims o per garantir l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Finalment, podreu sol·licitar el dret a la portabilitat i obtenir per a vós mateix o per a un altre prestador de serveis determinada informació derivada de la relació contractual formalitzada amb NEDGIA.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, us podeu dirigir a Nedgia (ATR) enviant un escrit a Reclamacions – Atenció personalitzada a la plaça del Gas, 2, 08003 de Barcelona, amb la referència “Sol·licitud Protecció de dades”, o a l’adreça electrònica sgestionre@nedgia.es. En el seu exercici, s’exigeix acreditar la identitat de la persona que exerceix els seus drets, mitjançant l’enviament d’una còpia del DNI, NIE, passaport o document equivalent, per les dues cares.

NEDGIA facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

NEDGIA us informa que podreu presentar reclamació a l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades. No obstant això, en primera instància, podreu presentar reclamació al delegat de protecció de dades, que resoldrà la reclamació en el termini màxim de dos mesos.