Aquestes actuacions són principalment sobre connexions existents per reparacions o modificacions en instal·lacions receptores comunitàries (IRC). Per exemple, per obres a la comunitat, reparació per fuita en el ràcord o el tancament i reobertura de la connexió de servei.

IRC Instalación receptira

Principals actuacions en connexions de servei

Connexió d’un ràcord nou i/o substitució de la vàlvula de connexió

Actuació de renovació de la connexió de servei per substitució, reparació o desplaçament total o parcial de la IRC i en la qual està inclosa la col·locació d’un ràcord nou que s’haurà de connectar a la xarxa. Aquest nou ràcord haurà d’estar a menys de 50 cm de l’existent, si no serà considerat construcció d’una nova connexió de servei més anuŀlació de l’existent.

Soŀlicitar connexió

Construcció d’una nova connexió de servei

Actuació en la connexió per construcció d’una nova connexió de servei per la instal·lació d’un ràcord nou de la IRC a més de 50 cm de l’existent. Aquesta actuació haurà de ser conjunta amb l’actuació d’anuŀlació de la connexió existent.

Soŀlicitar construcció d’una nova connexió de servei

Connexió d’un ràcord nou i/o substitució de la vàlvula de connexió

Actuació de renovació de la connexió de servei per substitució, reparació o desplaçament total o parcial de la IRC i en la qual està inclosa la col·locació d’un ràcord nou que s’haurà de connectar a la xarxa. Aquest nou ràcord haurà d’estar a menys de 50 cm de l’existent, si no serà considerat construcció d’una nova connexió de servei més anuŀlació de l’existent.

Soŀlicitar connexió

Construcció d’una nova connexió de servei

Actuació en la connexió per construcció d’una nova connexió de servei per la instal·lació d’un ràcord nou de la IRC a més de 50 cm de l’existent. Aquesta actuació haurà de ser conjunta amb l’actuació d’anuŀlació de la connexió existent.

Soŀlicitar construcció d’una nova connexió de servei

Anuŀlació de la connexió de servei existent

Actuació en connexió de servei per a l’eliminació de la instaŀlació de la distribuïdora, una vegada s’ha aturat el subministrament. S’anuŀlarà la connexió de servei existent des de la xarxa o la part més pròxima fins a la vàlvula de connexió.

Soŀlicitar anuŀlació de la connexió de servei

Reobertura de la connexió de servei per tancament programat

Actuació de tancament de la connexió de servei per emprendre una reparació o modificació de la IRC que no modifiqui el ràcord o per altres motius en què sigui necessari i la seva posterior reobertura i inspecció de la instaŀlació. S’haurà de programar el dia i l’hora de tancament i reobertura.

Soŀlicitar reobertura de la connexió de servei

Anuŀlació de la connexió de servei existent

Actuació en connexió de servei per a l’eliminació de la instaŀlació de la distribuïdora, una vegada s’ha aturat el subministrament. S’anuŀlarà la connexió de servei existent des de la xarxa o la part més pròxima fins a la vàlvula de connexió.

Soŀlicitar anul·lació de la connexió de servei

Reobertura de la connexió de servei per tancament programat

Actuació de tancament de la connexió de servei per emprendre una reparació o modificació de la IRC que no modifiqui el ràcord o per altres motius en què sigui necessari i la seva posterior reobertura i inspecció de la instaŀlació. S’haurà de programar el dia i l’hora de tancament i reobertura.

Soŀlicitar reobertura de la connexió de servei
Chica consultando la web de Nedgia

Informació dels preus de les actuacions

Més informació

Glossari de termes

 • Més informació

  Connexió de servei: Part de la canalització de gas compresa entre la xarxa de proveïment i la clau de connexió, inclosa aquesta. La connexió de servei no forma part de la instaŀlació receptora.

  Ràcord: Element de transició o connexió que facilita el trànsit de la part enterrada a la part aèria de la instaŀlació receptora, o viceversa.

  Instaŀlació receptora comuna (IRC): Conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau de connexió de servei (exclosa aquesta) i les claus de connexió d’aparell (incloses aquestes), exclosos els trams de connexió dels aparells.

  Instaŀlació receptora individual (IRI): Conjunt de conduccions i accessoris compresos, segons el cas, entre la clau d’usuari, quan existeix instaŀlació comunitària, o la clau de connexió de servei o d’edifici, quan subministren un sol usuari.

  Certificat: Document expedit per una empresa instaŀladora autoritzada necessari en cas de modificació; es considera modificació de la instaŀlació receptora de la instaŀlació de gas amb canvi de materials o traçat en trams de longitud superior a 1 metre, així com qualsevol ampliació de consum o substitució d’aparells per altres de diferents característiques. S’haurà de lliurar a l’inspector en el moment de la reobertura del subministrament, partint del RD 919/2006 i l’ITC-ICG-07 apartat 5.

  Prova d’estanquitat: Comprovació de l’absència de fuites a la instaŀlació individual o comunitària. Si en el moment de fer la reobertura del subministrament de gas, la instaŀlació no compleix la normativa o es detecta una fuita a la instaŀlació, no es podrà restablir el servei.