I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Quan el tractament de les vostres dades personals estigui relacionat amb un punt de subministrament, el responsable del tractament serà la companyia distribuïdora de gas que sigui titular de la xarxa a què estigui connectat el vostre punt de subministrament. Podeu consultar aquí quina és la companyia distribuïdora corresponent a la vostra àrea geogràfica, sent les dades de contacte de cada una d’elles:

ENTITATCIFDOMICILI SOCIAL
NEDGIA, S.A.A66560152Avda. América nº 38, 20028 Madrid
NEDGIA RIOJA, S.A.A26037861Avda. Jorge Vigón nº 51, 26003 Logroño
NEDGIA CASTILLA Y LEON, S.A. A47068127C/ Estación nº 4, 47004 Valladolid
NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.A.A79238663C/ Jarama nº 132, Polígono Industrial Santa María de Benquerencia, 45005 Toledo
NEDGIA GALICIA, S.A.A15383284C/ Lisboa, Area Central 31, 15703 A Coruña
NEDGIA ANDALUCIA, S.A.A41225889Polígono Industrial Pineda, Parcela 4, s/n, 41012 Sevilla
NEDGIA CEGAS, S.A.A08009722Avda. Cardenal Benlloch nº 67, 46021 Valencia
NEDGIA NAVARRA, S.A A31073232Avda. Guipuzcoa nº 40, 31014 Pamplona
NEDGIA CATALUNYA S.A.A63485890Plaza del Gas nº 2, 08003 Barcelona
NEDGIA MADRID, S.A.A66036625Avda. América nº 38, 20028 Madrid
NEDGIA ARAGON, S.A,A66560145C/ Adelfa nº 28, 50171 La Puebla de Alfiden, Zaragoza
NEDGIA BALEARS, S.A.A66658816C/ Es Cos de Gracia nº 19, 07702 Mahón, Menorca, Baleares

Per a la resta de tractaments, no relacionats amb un punt de subministrament, Nedgia, S.A., amb domicili a l’Avinguda d’Amèrica núm. 38, 28028 Madrid, i amb CIF A-66560152, és l’entitat responsable del tractament de les vostres dades personals. No obstant això, en l’apartat III s’especifica per a cada tipus de tractament quina n’és l’entitat responsable. La present Política de Privacitat es referirà en endavant al vostre corresponent responsable del tractament com a “Nedgia”.

II. DADES PERSONALS QUE TRACTEM

II.1. Origen de les dades personals que tractem Les dades personals que són tractades per Nedgia poden provenir de les fonts següents:

 • Dades que heu aportat (p. ex. nom, cognoms, DNI, telèfon, adreça electrònica, IBAN, etc.).
 • Dades facilitades per les companyies comercialitzadores de gas en compliment de les obligacions de subministrament d’informació establertes en el RD 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats, de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural, així com en qualsevol altra normativa complementària del sector gasista.
 • Dades procedents de tercers, pertanyents al sector públic o privat, d’informació pública o de fonts d’accés públic (p. ex. informació procedent de registres públics, cadastre, diaris i butlletins oficials, repertoris telefònics, llistes de persones pertanyents a grups de professionals, xarxes socials, portals immobiliaris, etc.).

II.2. Categories de les dades personals que tractem Nedgia podrà arribar a tractar dades personals de diferents tipologies, en funció de la finalitat a la qual s’hagin de destinar:

 • Dades identificatives i de contacte, com ara nom i cognoms, DNI, passaport o NIE, adreça electrònica, adreça postal, telèfon, adreça IP, CUPS, signatura manuscrita o electrònica, veu (p. ex. enregistrament de comunicacions telefòniques), imatge.
 • Dades d’usuari i contrasenya per a registre i accés a apps o plataformes web de Nedgia.
 • Dades de circumstàncies socials, com ara característiques de l’habitatge o local.
 • Dades associades al punt de subministrament, com ara números de contracte, potència contractada, peatge d’accés aplicable, consums d’energia, historial de consums, consultes, peticions i reclamacions, així com qualsevol altra informació associada a aquests contractes.
 • Dades acadèmiques i professionals, com ara formació, activitat professional, entitat en la qual treballeu, càrrec, pertinença a associacions, grups professionals o altres organitzacions.
 • Dades de navegació i d’ús dels canals digitals de Nedgia (quan ho hàgiu consentit), i d’altres de recollides a través de l’ús de les apps o dispositius de Nedgia (quan ho hàgiu autoritzat habilitant els permisos corresponents a l’app de Nedgia que les requereixi, o quan d’una altra manera ho hàgiu consentit).

III. FINALITAT DEL TRACTAMENT, BASE LEGAL, DESTINATARIS I TERMINI DE CONSERVACIÓ En el quadre que s’adjunta a continuació trobareu la informació següent per a cadascun dels tractaments de dades que ha fet Nedgia:

 • Responsable del tractament: entitat responsable del tractament de les vostres dades personals per a la finalitat corresponent.
 • Finalitat del tractament: motiu pel qual Nedgia tracta les vostres dades personals.
 • Base jurídica: base legal que permet el tractament de les vostres dades personals per part de Nedgia per a cada una de les finalitats descrites. Quan la base sigui el vostre consentiment, significa que les vostres dades només seran tractades amb aquesta finalitat quan prèviament hàgiu manifestat, mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, la vostra conformitat amb aquest tractament, i en aquest cas tindreu dret a revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, si així ho desitgeu. Quan la base sigui l’interès legítim, Nedgia haurà fet un judici de ponderació entre l’interès legítim perseguit i els seus interessos o els seus drets i llibertats fonamentals, concloent que el primer preval sobre els segons. Podeu sol·licitar més informació sobre aquest judici de ponderació adreçant-vos al delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat. Així mateix, us recordem que teniu dret a oposar-vos a qualsevol tractament de les vostres dades personals que estigui basat en l’interès legítim, i podeu exercir aquest dret a través dels canals que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
 • Destinataris: aquells tercers als quals, si escau, es podrien comunicar les vostres dades personals i el motiu de la comunicació. Amb caràcter general, per a qualsevol de les finalitats que es descriuran en aquest apartat III, Nedgia haurà de comunicar les vostres dades personals a aquells tercers als quals per mandat legal estigui obligada a lliurar-les-hi. D’altra banda, també podran tenir accés a les vostres dades personals alguns proveïdors i prestadors de serveis contractats per Nedgia perquè, en qualitat d’encarregats del tractament, us assisteixin en la consecució de la finalitat del tractament corresponent. Aquests proveïdors actuaran subjectes a un contracte d’encàrrec del tractament, garantint el compliment legal en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 • Termini de conservació: termini durant el qual Nedgia tractarà les vostres dades personals. No obstant això, conforme al que disposa la legislació aplicable, les vostres dades podran posteriorment romandre bloquejades per a la seva posada a disposició de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció d’aquestes.

A. ABANS DE DISPOSAR DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL

Quan estigueu interessat en una instal·lació per disposar de subministrament de gas natural o inicieu un procés de sol·licitud de connexió a la xarxa i alta de gas natural i faciliteu amb aquesta finalitat les vostres dades personals, aquestes podran ser tractats per Nedgia amb les següents finalitats:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENTFINALITAT DEL TRACTAMENTBASE JURÍDICADESTINATARISTERMINI DE CONSERVACIÓOBSERVACIONS
Nedgia, S. AContactar-vos, per qualsevol mitjà, per fer-vos arribar informació publicitària o promocional, sobre la instal·lació del gas natural, així com comunicacions comercials orientades a la promoció del gas com a subministrament.El consentiment que heu prestat.Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que revoqueu el consentiment atorgat o us oposeu al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Per facilitar-vos o enviar-vos aquesta informació publicitària o promocional utilitzarem les dades identificatives i de contacte que ens hàgiu facilitat.
Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Nedgia, S. AEn cas que hàgiu introduït les vostres dades a través de la nostra pàgina web per iniciar una sol·licitud de connexió a la xarxa i alta de gas natural i així ho hàgiu autoritzat expressament, contactar-vos per ajudar-vos a completar el procés de contractació iniciat.El consentiment que heu prestat a través del nostre formulari online.Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que es completi el procés de connexió a la xarxa i l’alta de gas natural. En el cas que, per qualsevol motiu, l’esmentat procés fos cancel·lat o no arribés a terme, les vostres dades es conservaran fins a un màxim de sis mesos des de l’última gestió realitzada en el curs del procés esmentat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Per poder dur a terme el procés de connexió a la xarxa i alta de gas natural, se us sol·licitaran algunes dades que són imprescindibles per a tal finalitat, per la qual cosa no podrem gestionar la vostra sol·licitud i informar-vos sobre el seu estat en el cas de no facilitar-los.
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaGestionar i tramitar una sol·licitud de connexió a la xarxa i alta de gas natural que hàgiu realitzat, així com contactar-vos per informar-vos sobre la situació i l’estat d’aquesta sol·licitud, i resoldre qualsevol dubte durant l’esmentat procés d’alta.L’execució del contracte subscrit amb vós o l’aplicació a petició de vós de mesures precontractuals.Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia conservará y tratará sus datos con esta finalidad hasta que se complete el proceso de conexión a la red y alta de gas natural. En el caso de que, por cualquier motivo, dicho proceso fuese cancelado o no llegase a término, sus datos se conservarán hasta un máximo de 6 meses desde la última gestión realizada en el curso de dicho proceso.
Posteriormente, podría ser de aplicación la obligación de bloqueo impuesta por la legislación.
Per contactar-vos amb aquesta finalitat, Nedgia utilitzarà les dades identificatives i de contacte que li hàgiu facilitat. Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

B. QUAN SOU TITULAR D’UN PUNT DE SUBMINISTRAMENT

Adquiriu la condició de titular d’un punt de subministrament quan sou titular d’un contracte de subministrament de gas natural formalitzat amb una companyia comercialitzadora. Així, quan sigueu titular d’un punt de subministrament, les vostres dades personals podran ser tractades per Nedgia amb les finalitats que es descriuran a continuació.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENTFINALITAT DEL TRACTAMENTBASE JURÍDICADESTINATARISTERMINI DE CONSERVACIÓOBSERVACIONS
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaEl compliment de les obligacions de l’empresa distribuïdora per gestionar el punt de subministrament (p. ex. gestió de lectures, gestió d’operacions i atenció d’urgències, reclamacions, etc.)El compliment d’una obligació legal.Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.
Es posa en el vostre coneixement que, per a la prestació del servei d’atenció al client, tindran accés a les vostres dades proveïdors ubicats a Colòmbia, país que no disposa d’una decisió d’adequació emesa per la Comissió Europea. Aquestes transferències de dades es realitzen sobre la base de la signatura amb els proveïdors esmentats de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat.
Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les vostres dades són facilitades a Nedgia per les companyies comercialitzadores de gas per completar el procés d’alta seguint els tràmits legalment establerts, i posteriorment són utilitzades per Nedgia per complir les seves obligacions legals com a empresa distribuïdora, per gestionar el vostre punt de subministrament.
Aquestes obligacions, entre d’altres, es troben recollides a l’art. 10.3 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural, entre les quals hi ha les següents:
• el manteniment de les instal·lacions de la xarxa de distribució;
• la realització de les inspeccions periòdiques de les instal·lacions receptores amb la periodicitat reglamentària;
• la presa de lectures i gestió dels equips de mesura;
• l’atenció d’urgències;
• la gestió una base de dades d’usuaris connectats a la xarxa de distribució
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaComunicar-vos la necessitat d’efectuar la inspecció periòdica de la instal·lació receptora comuna i/o individual del vostre punt de subministrament.El compliment d’una obligació legal.Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
La disposició addicional primera del Reial Decret 984/2015, de 30 d’octubre, que regula el mercat organitzat de gas i l’accés de tercers a les instal·lacions del sistema de gas natural, estableix l’obligació de les empreses distribuïdores de gas de comunicar als usuaris connectats a la seva xarxa la necessitat d’efectuar la inspecció periòdica de les instal·lacions receptores comunes i/o de les instal·lacions individuals dels punts de subministrament connectats a les seves xarxes, amb la periodicitat establerta en la reglamentació vigent de qualitat i seguretat industrial.
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaContactar-vos per fer-vos arribar, per qualsevol mitjà, comunicacions informatives relacionades amb el vostre punt de subministrament de gas natural i els vostres serveis associats (p. ex. documentació relacionada amb les operacions en el punt de subministrament, campanyes d’actualització de les vostres dades, etc.).
No són comunicacions comercials.
L’interès legítim de Nedgia a assegurar, certificar i documentar el correcte desenvolupament de les operacions i actuacions de manteniment i millora de les seves xarxes de distribució i instal·lacions receptores tal com exigeix la normativa del sector gasista. Nedgia no aprecia cap perjudici derivat per a vós d’aquest tractament, i estima que teniu una expectativa raonable de ser informat sobre els aspectes relatius a la vostra relació amb Nedgia.Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan deixeu de ser titular d’un punt de subministrament.
(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaContactar-vos per a conèixer el vostre grau de satisfacció i qualitat del servei rebut en relació amb el vostre punt de subministrament. Pot requerir l’enregistrament de la trucada que, si escau, es faci. Inclou la trucada per conèixer els motius de baixa en el supòsit que decidíssiu cessar el subministrament de gas.L’interès legítim de Nedgia a avaluar la qualitat del servei prestat, tant per la mateixa Nedgia com per aquells col·laboradors o tercers amb què treballeu en relació amb aquests serveis, perquè és fonamental per garantir uns estàndards de qualitat adequats.
Nedgia considera que, en rebre un servei per part de Nedgia, teniu una expectativa raonable de ser consultat referent a això.
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan deixeu de ser titular d’un punt de subministrament.
(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
La resposta a aquestes enquestes sempre és voluntària. Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Nedgia, S. ARealització d’enquestes o estudis de mercat.L’interès legítim de Nedgia de conèixer la percepció que la població té del sector de l’energia en general, i de la imatge de Nedgia i del gas natural com a energia, en concret, així com conèixer els seus interessos i necessitats respecte al subministrament d’energia. Nedgia considera que les persones consultades, com que són titulars de punts de subministrament de la xarxa de Nedgia, tenen una expectativa raonable de ser preguntades sobre els aspectes assenyalats.Podran tenir accés a les vostres dades prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a les finalitats abans indicades.Nedgia únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan deixeu de ser titular d’un punt de subministrament.
(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Un estudi de mercat és una investigació realitzada per Nedgia en la qual, entre altres elements, formula preguntes als titulars dels punts de subministrament, amb l’objectiu de conèixer la seva opinió sobre diferents aspectes del mercat de l’energia, percepció de les diferents fonts de subministrament energètic i, així, en funció dels resultats que s’obtinguin, poder prendre decisions sobre la manera en què cal actuar en aquest mercat.
En els estudis de mercat s’analitza de manera agregada la informació obtinguda, per la qual cosa la informació que heu facilitat serà anonimitzada perquè no es pugui vincular directament amb vós.
Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Nedgia, S. AGestionar el vostre registre com a usuari a l’Àrea Privada de Client. (quan ho hàgiu sol·licitat), la qual cosa us permetrà accedir-hi i fer ús de les funcionalitats que aquesta ofereix.El consentiment que heu prestat en donar-vos d’alta a través del formulari online.Podrien tenir accés a les vostres dades prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan deixeu de ser titular d’un punt de subministrament.
(ii) Quan retireu el vostre consentiment o d’una altra manera gestioneu la vostra baixa com a usuari de l’Àrea Privada de Client.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Aquellos datos que aparezcan marcados como obligatorios en el correspondiente formulario de registro, son necesarios para poder gestionar adecuadamente su registro como usuario, por lo que no podrá registrarse en el caso de no facilitarlos.
Nedgia solamente destinará a esta finalidad los datos por usted facilitados durante su proceso de registro en el Área Privada de Cliente.
Usted tiene derecho a retirar su consentimiento, en cualquier momento y de forma gratuita, dirigiendo su solicitud a cualquiera de las direcciones que, para el ejercicio de derechos sobre protección de datos, se indican en esta Política de Privacidad.
La revocación de dicho consentimiento implicará la imposibilidad de seguir siendo usuario del Área Privada de Cliente de Nedgia, impidiéndole acceder a la misma y hacer uso de las funcionalidades que ofrece.

C. RESPECTE D’AQUELLES PERSONES QUE CONTACTEN AMB NEDGIA AMB DIFERENTS FINALITATS

En ocasions, tant si sou titular d’un punt de subministrament com si no, podeu dirigir-vos a Nedgia per sol·licitar informació, pressupostos, formular consultes, participar en promocions i/o esdeveniments organitzats per Nedgia, o bé interactuar o fer altres gestions diverses amb Nedgia al marge de l’existència o no d’una prèvia relació contractual o d’un altre tipus amb Nedgia, facilitant-nos amb aquesta finalitat algunes de les vostres dades personals. Aquestes dades poden ser tractades per Nedgia amb les finalitats descrites a continuació:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENTFINALITAT DEL TRACTAMENTBASE JURÍDICADESTINATARISTERMINI DE CONSERVACIÓOBSERVACIONS
Nedgia, S.A.Gestionar i atendre la petició, consulta, sol·licitud d’informació o requeriment que hàgiu efectuat a Nedgia.El consentiment que heu prestat en fer aquesta petició, consulta o requeriment a través d’algun dels canals habilitats per Nedgia a aquest efecte.Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.
Es posa en el vostre coneixement que, per a la prestació del servei d’atenció al client, tindran accés a les vostres dades proveïdors ubicats a Colòmbia, país que no disposa d’una decisió d’adequació emesa per la Comissió Europea. Aquestes transferències de dades es realitzen sobre la base de la signatura amb els proveïdors esmentats de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat.
Nedgia únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan finalitzi la gestió de la vostra petició o consulta.
(ii) Quan sol·liciteu la supressió o revoqueu el consentiment atorgat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les dades que seran tractades per Nedgia amb aquesta finalitat són aquelles que heu facilitat en ocasió de la petició, consulta o requeriment corresponent.
Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
La revocació d’aquest consentiment implica la renúncia que sigui atesa la vostra petició o consulta.
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaDetecció, gestió i investigació de fraus i irregularitats.L’interès legítim de Nedgia a garantir la seguretat de les seves xarxes de distribució i instal·lacions receptores tal com exigeix la normativa del sector gasista, així com fer front a qualssevol actuacions il·lícites comeses contra la xarxa de distribució de gas.
No s’aprecia cap perjudici derivat per a vós d’aquest tractament, i s’estima que teniu una expectativa raonable sobre el tractament de les vostres dades per a aquesta finalitat.
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicadaNedgia conservarà i tractarà les vostres dades personals amb aquesta finalitat durant el temps requerit per a la gestió i investigació del frau o irregularitat corresponent. Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Nedgia, S.A.Gestionar l’organització i el desenvolupament, fins a la seva conclusió, dels seminaris, les conferències, les accions formatives o lúdiques i altres esdeveniments (d’ara endavant, l’“Esdeveniment’’) de Nedgia en què us hàgiu inscrit. Podeu incloure-hi, si escau, l’emissió dels corresponents certificats d’assistència.El consentiment que heu prestat en inscriure-us a l’Esdeveniment.Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan hagin transcorregut tres (3) mesos des de la conclusió de l’Esdeveniment.
(ii) Quan sol·liciteu la supressió o revoqueu el consentiment atorgat.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les dades que seran tractades per Nedgia amb aquesta finalitat són aquelles que heu facilitat en el moment d’inscriure-us en l’Esdeveniment.

Aquelles dades que apareguin marcades com a obligatòries al corresponent formulari d’inscripció són necessàries per poder gestionar adequadament la vostra participació en l’Esdeveniment, per la qual cosa no us hi podreu inscriure en cas que no les faciliteu.

Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

La revocació del consentiment prestat en inscriure-us implicarà la renúncia a participar en l’Esdeveniment.
Nedgia, S.A.Gestionar l’organització i el desenvolupament, fins a la seva conclusió, de la promoció, el concurs, el sorteig o similar (d’ara endavant, la “Promoció”) de Nedgia en què us hàgiu inscrit. En particular, per identificar els usuaris participants, seleccionar els guanyadors i gestionar el lliurament del premi a aquests últims.El consentiment que heu prestat en inscriure-us en la Promoció.Podrien tenir accés a les vostres dades prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan hagin transcorregut tres (3) mesos des de la conclusió de la Promoció.
(ii) Quan sol·liciteu la supressió o revoqueu el consentiment atorgat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les dades que seran tractades per Nedgia amb aquesta finalitat són aquelles que heu facilitat en el moment d’inscriure-us en la Promoció.

Aquelles dades que apareguin marcades com a obligatòries al corresponent formulari d’inscripció són necessàries per poder gestionar adequadament la vostra participació en la Promoció, per la qual cosa no us hi podreu inscriure en cas que no les faciliteu.

Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

La revocació del consentiment prestat en inscriure-us implicarà la renúncia a participar en la Promoció.
Nedgia, S.A.Utilitzar les imatges i la veu preses sobre la vostra persona, per difondre els esdeveniments i/o les promocions organitzats per Nedgia en mitjans públics o privats, fins i tot xarxes socials, amb la publicació de les imatges i/o la veu captats durant la celebració d’aquests.El consentiment que heu prestat..La vostra imatge i veu podran ser objecte de reproducció, difusió i/o comunicació a tercers, en els termes que en cada cas se us hagin informat en inscriure-us a l’Esdeveniment o la Promoció corresponent.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.
Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que revoqueu el vostre consentiment o en sol·liciteu la supressió.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Nedgia, S.A.Contactar-vos per conèixer el vostre grau de satisfacció amb el servei rebut, o amb l’Esdeveniment o la Promoció en què hàgiu participat.L’interès legítim de Nedgia a avaluar la qualitat dels serveis prestats, tant per la mateixa Nedgia com per aquells col·laboradors o tercers amb què treballeu en relació amb aquests serveis, perquè és fonamental per garantir uns estàndards de qualitat adequats. Considerem que, en fer ús o rebre un servei de Nedgia, teniu una expectativa raonable de ser consultat sobre això.Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan es completi la finalitat descrita. (ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició. Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

D. RESPECTE DE PERSONES DE CONTACTE I REPRESENTANTS LEGALS D’ENTITATS, AIXÍ COM D’EMPRESARIS INDIVIDUALS I PROFESSIONALS LIBERALS, O BÉ REPRESENTANTS DE COMUNITATS DE PROPIETARIS

En ocasions, Nedgia pot mantenir una relació professional amb la persona jurídica en la qual presteu els serveis, amb la comunitat de propietaris que representeu, o bé amb vós mateix si sou un empresari individual o un professional liberal. En aquests casos, pot passar que Nedgia disposi de les vostres dades de contacte i, en ocasions, les relatives a la funció o el càrrec que exerciu (en conjunt, les dades de contacte professional). Aquestes dades poden ser tractades per Nedgia amb les finalitats descrites a continuació:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENTFINALITAT DEL TRACTAMENTBASE JURÍDICADESTINATARISTERMINI DE CONSERVACIÓOBSERVACIONS
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaMantenir una relació professional amb (segons correspongui):
(i) La persona jurídica en la qual presteu els vostres serveis
(ii) Vós, en qualitat d’empresari individual o professional liberal.
L’interès legítim de Nedgia, de conformitat amb l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades de contacte professional amb aquesta finalitat fins que en sol·liciteu la supressió o exerciu el vostre dret d’oposició. Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.Les vostres dades de contacte professional poden haver estat obtingudes:
(i) Amb motiu de la celebració o execució d’un contracte o d’una relació professional entre Nedgia i la persona jurídica en la qual presteu els serveis, o bé amb vós mateix en la vostra qualitat d’empresari individual o professional liberal.
(ii) A través de tercers, pertanyents al sector públic o privat, o bé a través d’informació pública o de fonts d’accés públic.
(iii) Mitjançant networking o reunions professionals amb membres de Nedgia.
(iv) O poden haver estat facilitades a Nedgia per vós mateix o per l’entitat o organisme en el qual presteu els serveis o per aquella altra entitat o organisme superior del qual depeneu.
El tractament de les vostres dades de contacte professional té com a objectiu poder gestionar adequadament qualsevol relació de Nedgia amb la persona jurídica en la qual presteu els vostres serveis, o bé amb vós en qualitat d’empresari individual o professional liberal, però les vostres dades no seran tractades per gestionar una relació amb vós com a persona física.
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaMantenir una relació professional amb la Comunitat de Propietaris que representeu.L’interès legítim de Nedgia d’oferir els seus serveis, mantenir i gestionar qualsevol relació de negocis amb una comunitat de propietaris, sent la interlocució amb l’entitat esmentada únicament possible a través de la persona del president de l’esmentada comunitat de propietaris, o d’aquella altra persona que s’encarregui de la seva representació legal.
Nedgia considera que els interessats que exerceixen la representació de la comunitat de propietaris tenen una expectativa raonable de ser contactats per a les finalitats assenyalades.
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que en sol·liciteu la supressió o exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
El tractament de les vostres Dades de Contacte Professional és necessari per poder gestionar adequadament qualsevol relació de Nedgia amb la Comunitat de Propietaris que representeu, però les vostres dades no seran tractades per gestionar una relació amb vós com a persona física.
Les vostres dades de contacte poden haver estat obtingudes de les maneres següents:
(i) Per haver estat facilitades a Nedgia per vós mateix o per la Comunitat de Propietaris que representeu.
(ii) A través de tercers, pertanyents al sector públic o privat, o bé a través d’informació pública o de fonts d’accés públic.
(iii) Mitjançant networking o reunions professionals amb membres de Nedgia.

E. ALTRES TRACTAMENTS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENTFINALITAT DEL TRACTAMENTBASE JURÍDICADESTINATARISTERMINI DE CONSERVACIÓOBSERVACIONS
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaGestionar les sol·licituds presentades per vostè per a l’exercici dels vostres drets individuals en matèria de protecció de dades de caràcter personal.El compliment de l’obligació legal imposada al responsable del tractament pel Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaComplir obligacions legals imposades per la normativa aplicable a Nedgia.El compliment d’una obligació legal aplicable a Nedgia.Les vostres dades personals seran comunicades a aquells tercers als quals Nedgia estigui legalment obligada a comunicar-les.

Així mateix, podrien tenir accés a les vostres dades prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.
Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
En ocasions, Nedgia ha de tractar les vostres dades personals, generalment, comunicant-les a un tercer, per donar compliment a una obligació legal que li és aplicable.

A continuació, us assenyalem els casos més rellevants derivats de la normativa del sector de l’energia:
- Comunicació de dades a les companyies comercialitzadores de gas, o bé a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, quan així és imposat per la normativa que regula els processos d’accés a les xarxes de gas, altes, baixes, canvis de subministrador, facturació de consums i altres processos propis de l’activitat de Nedgia que estan completament regulats i s’han d’executar tal com exigeix la normativa, fonamentalment, la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i el RD 1434/2002, de 27 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural, i la resta de normativa complementària que les desenvolupa.
- Reial decret 984/2015; de 30 d’octubre, que regula el mercat organitzat de gas i l’accés a tercers a les instal·lacions del sistema de gas natural.
S’hi sumarien aquells altres supòsits en què Nedgia té l’obligació legal de comunicar les dades personals que, si escau, li siguin requerides per l’autoritat judicial o administrativa competent, així com pels Cossos i Forces de Seguretat. Per exemple, aquelles derivades de la normativa següent:
- Art. 7 de la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals.
- Art.18 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

IV. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

Si per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades aquestes s’haguessin de transferir fora de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”), aquestes transferències es farien sobre la base de la signatura amb les companyies esmentades localitzades fora de l’EEE de clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea per a transferències internacionals, o bé sobre la base de l’adopció d’alguna de les altres garanties adequades que preveu la normativa aplicable. A la columna “Destinataris” de l’apartat anterior podeu trobar informació més detallada en els casos en què hi ha aquest tipus de transferències.

V. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Nedgia ha designat un delegat de protecció de dades, amb les dades de contacte següents: – Adreça postal: Avenida de América, 38 – CP 28028, Madrid – Adreça electrònica: dpd-dpo@naturgy.com

VI. DRETS SOBRE LES VOSTRES DADES PERSONALS

Els drets que legalment us assisteixen i que podreu exercir, quan sigui procedent, són els següents:

DRETCONTINGUT
AccésPodreu consultar les vostres dades personals que estan essent objecte de tractament per Nedgia.
RectificacióPodreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
SupressióPodreu sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals.
OposicióPodreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals sobre la base de l’interès legítim. Així mateix, podreu oposar-vos al fet que les vostres dades personals siguin tractades amb finalitats de màrqueting directe, cosa que inclou l’elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb el màrqueting directe esmentada.
Limitació del tractamentPodreu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades:

- Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les vostres dades.
- Quan el tractament sigui il·lícit, però us oposeu a la supressió de les vostres dades i sol·liciteu la limitació del seu ús.
- Quan Nedgia ja no necessiti tractar les vostres dades, però les necessiteu per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
- Quan us hàgiu oposat al tractament de les vostres dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.
No decisions automatitzadesPodreu sol·licitar no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades.
Retirar consentimentPodreu retirar en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, el consentiment que hàgiu prestat prèviament per autoritzar el tractament de les vostres dades per a una finalitat determinada.
PortabilitatPodreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hàgiu facilitat, així com transmetre-les a una altra entitat.

Podreu exercir els drets esmentats a través dels canals següents:

 • Adreça electrònica: derechoslopdnedgia@naturgy.com
 • Adreça postal: A l’atenció del Servei d’Atenció al Client Nedgia, plaça del Gas, núm. 2, 08003 Barcelona.

En la comunicació ha de constar com a referència “Sol·licitud protecció de dades – Exercici de drets”. Com que aquests drets són individuals, Nedgia ha de verificar que siguin exercits per l’interessat o la persona autoritzada. Per a això, heu d’acreditar la vostra identitat enviant una còpia del DNI, el NIE, el passaport o un document equivalent, per les dues cares. En cas que exerceixi els vostres drets una persona autoritzada per l’interessat, heu d’enviar també la identificació de l’autoritzat i una còpia d’aquesta autorització. Nedgia facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals adequadament podeu contactar amb el delegat de protecció de dades a través dels canals abans indicats. En qualsevol cas, us informem que, si considereu que en el tractament de les vostres dades personals s’ha comès una infracció de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, també teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent (p. ex. Agència Espanyola de Protecció de Dades – www.aepd.es).

Desembre del 2021