Condicions generals d’accés i ús del web Nedgia

 

 1. El web de Nedgia 

1.1 Al web de Nedgia (d’ara endavant, el “web”) de la societat NEDGIA, SA (d’ara endavant, “la SOCIETAT”), accessible per mitjà de l’adreça URL www.nedgia.es, es facilita als visitants i usuaris del web, residents a l’Estat espanyol (d’ara endavant, els “usuaris”), l’accés a una àmplia gamma de serveis i continguts relacionats amb la instal·lació, el subministrament, el consum d’energia i el medi ambient (d’ara endavant, els “serveis”).

 

1.2 Les dades identificatives del responsable del web són les que figuren a continuació:

 

NEDGIA, SA

Av. América, 38, 28028, Madrid

NIF A66560152

R.M. de Madrid, tom 31798, foli 71, full número M-572226

 

L’usuari rebrà informació detallada sobre el tractament i l’ús de les seves dades de caràcter personal en el formulari per poder accedir a determinats serveis.

 

 1. Condicions d’accés i ús del web

2.1 L’accés al Web comporta la prèvia lectura i acceptació per part dels usuaris d’aquestes Condicions generals d’accés i ús (d’ara endavant, les “Condicions generals”). Amb l’accés i la utilització del Web, s’entendrà que l’usuari manifesta el seu acord, de manera expressa, plena i sense reserves, amb el contingut de totes i cadascuna d’aquestes Condicions generals en la seva versió publicada al Web en el moment de l’accés. Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions generals, s’haurà d’abstenir d’accedir al Web i d’operar a través d’aquest. El Web es reserva el dret a modificar aquestes Condicions generals i n’adverteix els usuaris amb els avisos corresponents al Web, a fi que els usuaris puguin tenir coneixement del seu contingut des del primer moment.

 

2.2 L’ús de determinats Serveis pot requerir la identificació de l’usuari al Web i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que desenvolupen, complementen i/o eventualment modifiquen aquestes Condicions generals (d’ara endavant, les “Condicions particulars”). Així mateix, els usuaris hauran de llegir amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions particulars o altres avisos legals que apareixen al Web.

 

2.3 Com a usuari, declara ser major d’edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per vincular-se per aquestes Condicions generals (i, si escau, per les Condicions particulars que regulin l’ús d’un servei determinat) i per utilitzar i, si escau, contractar els serveis que s’ofereixen al Web. L’usuari accepta, de manera expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l’accés i la utilització del Web, dels seus serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

 

 1. Contingut del web

3.1 L’usuari del Web assumeix, coneix i accepta, pel fet de visitar-lo, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions que contingui el Web, hi apareixen únicament i exclusivament, als efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l’atenció de l’usuari, i que en un moment determinat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.

 

3.2 La SOCIETAT es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del Web, així com el contingut i l’extensió dels Serveis prestats a través del Web i de les condicions d’accés a aquests. De la mateixa manera, la SOCIETAT es reserva la facultat d’incorporar nous serveis i continguts al web, així com el dret d’eliminar, limitar, suspendre o impedir l’accés als serveis prestats a través del web, ja sigui de manera temporal o definitiva, quan es presentin els motius previstos en aquestes condicions generals.

 

 1. Condicions particulars dels serveis del web 

Els serveis s’ofereixen als usuaris, amb caràcter general, de manera gratuïta.

 

 1. Identificació com a usuari del web 

5.1 L’ús de determinats Serveis oferts per la SOCIETAT podrà requerir que l’usuari s’identifiqui prèviament al Web a través del formulari d’identificació corresponent, en el qual s’advertirà l’usuari, si escau, de les Condicions particulars.

L’usuari haurà de triar un nom d’usuari i una contrasenya, necessaris per operar al Web i que l’identificaran com a usuari registrat de la SOCIETAT amb caràcter general (d’ara endavant, “usuari registrat”).

 

 1. Dades de caràcter personal

NEDGIA posa a disposició dels usuaris de la pàgina web ubicada a l’URL https://www.nedgia.es i tots els llocs web que hi estan associats (d’ara endavant, també el “Portal”) aquesta política de privacitat, amb la finalitat d’oferir informació sobre com tractem les vostres dades personals i protegim la vostra privacitat i informació.

 

NEDGIA podrà modificar aquesta Política de privacitat quan calgui. En cas que s’hi introdueixin modificacions, us ho comunicarem a la pàgina web o bé per altres mitjans, amb la finalitat que pugueu conèixer les noves condicions de privacitat. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per NEDGIA després d’haver-vos notificat les modificacions esmentades suposarà que hi esteu d’acord, excepte en els supòsits en què calgui el vostre consentiment exprés.

 

En compliment del que disposen el Reglament general de protecció de dades i altres normatives aplicables en matèria de protecció de dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa l’usuari del Portal del següent:

 

I. Responsable del tractament

 

 1. Les dades de caràcter personal que l’usuari pugui facilitar a través de qualsevol formulari seran recollides i tractades de manera automatitzada com a clients potencials i el responsable n’és NEDGIA SA, amb domicili a l’avinguda d’América, núm. 38 – 28028 Madrid o, si escau, alguna de les seves filials (d’ara endavant, NEDGIA).

 

Per garantir la gestió adequada en el tractament de les vostres dades, Nedgia disposa d’un delegat de Protecció de Dades. Les dades de contacte són les següents:

 

Adreça postal: Plaça del Gas, 1 – CP 08003 Barcelona

Adreça electrònica: dpd-dpo@naturgy.com

 

II. Finalitat del tractament de les dades

 

Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris d’aquesta pàgina web i/o que siguin facilitades pels usuaris per mitjà de qualssevol pàgines web posades a disposició del públic per NEDGIA podran ser tractades per aquesta per a les finalitats següents, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l’usuari, així com de les interaccions que faci l’usuari a la pàgina web que es tracti. A continuació, s’informa l’usuari que les finalitats del tractament automatitzat a què seran sotmeses les seves dades són:

 

(i) Mantenir i complir la relació de negoci i/o comunicació que entauli amb el Responsable amb la contractació o l’ús dels productes i serveis que se li ofereixen, o que se li puguin oferir en el futur, relacionats amb el subministrament de gas natural i d’equipament i assistència a la llar i a les empreses; o per a l’execució de prospeccions comercials relacionades amb el sector energètic. Podrà conservar-ne les dades amb aquesta finalitat comercial o promocional fins i tot una vegada conclosa la relació contractual;

 

(ii) Facilitar-li informació i remetre-li, per qualsevol mitjà, comunicacions comercials sobre els esmentats productes i serveis o aquells que s’incorporin gradualment al portal; i

 

(iii) El coneixement de les seves preferències per tal d’adequar les ofertes dels nostres productes i serveis als seus interessos i necessitats particulars. A aquest efecte, el nostre servidor enviarà al vostre ordinador un fitxer (galeta) que, amb la informació que ens facilitarà sobre les pàgines que visiteu a través de www.nedgia.es, ens permetrà conèixer els vostres hàbits de navegació com a usuari i personalitzar, d’aquesta manera, les vostres preferències per facilitar la navegació a través del nostre web. En qualsevol cas, l’usuari té la possibilitat de configurar l’ordinador de manera que rebutgi la instal·lació d’aquestes galetes.

 

(iv) Complir totes les obligacions legals que afecten NEDGIA.

 

(v) Tramitar i gestionar les sol·licituds que feu en relació amb productes i serveis oferts per NEDGIA o qualsevol de les seves filials, així com per mantenir, desenvolupar i controlar les relacions de negoci existents entre les parts, incloent-hi per a això l’avaluació, la valoració i el seguiment amb tècniques de puntuació.

 

(vi) Determinar el vostre nivell de solvència patrimonial i de crèdit en relació amb el compliment d’obligacions dineràries i per comunicar, en cas d’impagament, a fitxers comuns de solvència patrimonial, les dades d’impagament, en compliment de tots els requisits legals establerts en la normativa vigent que resulti d’aplicació.

 

(vii) Elaboració de perfils amb estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin introduir millores i escollir ofertes de productes i serveis adequades a les vostres característiques i necessitats.

 

 1. Per tal com NEDGIA o algunes de les seves filials té intenció de remetre als seus usuaris comunicacions comercials per mitjans electrònics, en compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI), amb l’acceptació d’aquesta Política de privacitat, l’usuari autoritza expressament NEDGIA a remetre-li comunicacions promocionals o publicitàries per correu electrònic o per un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

 

 1. Si l’usuari no vol que les seves dades siguin comunicades tal com indica el paràgraf anterior, i/o no vol rebre comunicacions comercials (publicitàries o promocionals), pot comunicar gratuïtament la seva decisió amb els mètodes indicats al paràgraf 1 anterior. L’acceptació de l’usuari perquè puguin ser tractades o comunicades les seves dades en la manera establerta als paràgrafs anteriors té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 7.3 RGPD i 22.2 LSSI.

 

IV. Dades tractades per Nedgia i fonts d’on procedeixen

 

Les dades que NEDGIA tracta com a conseqüència de les interaccions de l’usuari a la nostra pàgina web provenen de les fonts següents:

 

 • Dades aportades per l’usuari emplenant els formularis posats a disposició, emplenant els espais posats a disposició per a la contractació o per qualsevol altra via per la qual l’usuari entauli comunicació amb el responsable.
 • Dades generades com a conseqüència del desenvolupament, la tramitació i el manteniment de la relació entaulada entre l’usuari i el responsable.

 

NEDGIA podrà tractar dades personals de les tipologies següents, en funció de la relació entaulada amb l’usuari:

 

 • Dades identificatives (p. ex., nom i cognoms, adreça electrònica, adreça postal, telèfon, adreça IP, etc.).
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances (p. ex., dades bancàries).
 • Dades de característiques personals i circumstàncies socials (p. ex., edat, data de naixement, gustos, aficions i estil de vida, etc.).

 

V. Legitimació del tractament de les dades

 

NEDGIA tracta les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris de les seves pàgines web d’acord amb les bases legitimadores següents, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l’usuari, així com de les interaccions que l’usuari entauli amb NEDGIA.

 

La base legal del tractament de les dades personals es troba en el desenvolupament i l’execució de la relació contractual formalitzada amb l’usuari.

 

Així mateix, també existeix, com a base legal del tractament de les vostres dades personals, l’interès legítim per conèixer la vostra solvència patrimonial i de crèdit abans de la realització d’activitats relatives al compliment i l’incompliment d’obligacions dineràries.

 

Els tractaments següents estan basats en el consentiment i fan referència a:

 

 • El tractament de les dades personals amb estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin introduir millores i/o adaptar o escollir la informació i les ofertes de productes o serveis que millor s’ajustin al vostre perfil i, en conseqüència, la tramesa d’informació publicitària o promocional per mitjà de qualsevol mitjà o canal de comunicació.
 • El tractament de dades personals una vegada extingida la relació contractual amb NEDGIA i tret que expressament en sol·liciti la supressió a través dels mitjans habilitats per a això, amb una doble finalitat: (i) amb finalitats estadístiques i (ii) per remetre-us informació publicitària o promocional.

 

VI. Comunicació de les dades

 

Les dades personals tractades per assolir les finalitats detallades abans podran ser comunicades als destinataris següents en funció de la base legitimadora de la comunicació.

 

En virtut d’això, les comunicacions següents de dades miren de garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual, i també donar compliment a obligacions legals que exigeixen dur a terme les comunicacions esmentades:

 

 • A fitxers comuns de solvència relatius al compliment i l’incompliment d’obligacions dineràries.
 • A organismes i administracions públiques.
 • Proveïdors que siguin necessaris, amb la finalitat única i exclusiva de complir la relació de negoci creada. En cap cas aquests tercers proveïdors no podran dur a terme accions comercials o promocionals directes als usuaris ni comunicar les dades esmentades a terceres persones o entitats del seu mateix grup, sigui quina sigui la finalitat de la comunicació, i recaurà exclusivament sobre aquests tercers proveïdors la responsabilitat que correspongui en cas d’incompliment de tot el que s’ha dit anteriorment.

 

Les comunicacions següents es basen en el consentiment i fan referència a:

 

Les dades obtingudes per a la finalitat de manteniment i compliment amb la relació de negoci i/o comunicació que entauleu amb el Responsable amb la contractació o l’ús dels productes i serveis que se us ofereixen, o se us puguin oferir en el futur, relacionats amb el subministrament de gas natural, per a la tramesa per correu electrònic, SMS, canal telefònic o altres mitjans de comunicació, d’informacions publicitàries o promocionals de caràcter general o adaptades, amb l’aplicació d’estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació.

 

VII. Conservació de dades

 

NEDGIA conservarà les dades personals durant el temps necessari per a la prestació del servei sol·licitat i/o per assolir la finalitat de tractament perseguida.

 

Posteriorment, sempre que l’usuari no hagi exercit el seu dret de supressió, les seves dades seran conservades durant els terminis legals que en cada cas resultin d’aplicació, tenint en compte la tipologia de dades i la finalitat del tractament.

 

VIII. Dades que cal facilitar en cada cas

 

NEDGIA informa els usuaris que, quan les dades personals siguin obtingudes per mitjà d’un formulari que estigui disponible a la nostra pàgina web, caldrà que l’usuari aporti, almenys, les dades marcades amb un asterisc (*). En cas de no subministrar com a mínim aquestes dades, considerades necessàries, NEDGIA no podrà gestionar el servei o la consulta formulada per l’usuari.

 

El no-emplenament per part de l’usuari de tots els camps que apareixen com a obligatoris al formulari de contractació pot impedir que es faci la contractació de productes i serveis.

 

IX. Garantia de les dades aportades

 

L’usuari garanteix que les dades que aporta són vertaderes, exactes, completes i es troben actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

L’usuari es compromet i s’obliga a comunicar de manera immediata al responsable del tractament qualsevol modificació de les dades de caràcter personal a fi que la informació que continguin els fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

 

X. Mesures adoptades per protegir les dades 

 

A fi de garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades, NEDGIA es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l’usuari, i fer-ne ús exclusivament per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat. NEDGIA ha adoptat les mesures adequades en matèria de protecció de dades i té implantades les mesures necessàries per protegir els drets i les llibertats dels interessats i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables. En qualsevol cas, heu de tenir en compte que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

XI. Drets sobre les dades personals

 

NEDGIA us informa que teniu dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen o no.

 

De la mateixa manera, NEDGIA us informa que teniu els drets següents sobre les vostres dades de caràcter personal:

 

NEDGIA us informa que teniu dret a accedir a les vostres dades personals i obtenir confirmació sobre com s’estan tractant aquestes dades. Així mateix, teniu dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals hagin estat obtingudes per NEDGIA.

 

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les dades, i en aquest cas NEDGIA únicament les conservarà per a l’exercici o la defensa de les possibles reclamacions.

 

Així mateix, també en determinades circumstàncies, us podreu oposar al tractament de les vostres dades personals amb la finalitat informada per NEDGIA. En aquest cas, NEDGIA cessarà en el tractament de les dades personals tret que es presentin motius legítims o per garantir l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Finalment, podreu sol·licitar el dret a la portabilitat i obtenir per a vós mateix o per a un altre prestador de serveis determinada informació derivada de la relació contractual formalitzada amb NEDGIA.

 

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, us podreu dirigir a Nedgia (ATR) amb l’enviament d’un escrit a Reclamacions – Atenció personalitzada a Plaça del Gas, 2 08003 de Barcelona, amb la referència “Sol·licitud de protecció de dades”, o a l’adreça electrònica derechoslopdnedgia@naturgy.com. En el vostre exercici, s’exigeix acreditar la identitat de la persona que exerceix els drets enviant una còpia del DNI, NIE, passaport o document equivalent, per ambdues cares.

 

NEDGIA facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

 

NEDGIA us informa que podreu presentar reclamació a l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades. No obstant això, en primera instància, podreu presentar reclamació al delegat de protecció de dades, que resoldrà la reclamació en el termini màxim de dos mesos.

 

 1. Manifestacions i garanties de caràcter general 

7.1 La SOCIETAT manifesta i garanteix que el Web disposa de la tecnologia (programari i maquinari) necessària, al dia de la data, per permetre’n l’accés i la utilització. Tanmateix, la SOCIETAT no es responsabilitza per l’eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari, ni per les conseqüències perjudicials que aquestes puguin produir en els sistemes informàtics de l’usuari. L’usuari accepta plenament tot l’anterior i es compromet, de part seva, a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i utilitzi els Serveis que s’ofereixen a través del Web. En particular, tot i que no únicament, l’usuari haurà d’observar les recomanacions de seguretat que es mostren al Web.

 

7.2 L’usuari accepta que el Web ha estat creat i desenvolupat de bona fe per la SOCIETAT amb informació procedent de fonts internes i externes i l’ofereix en el seu estat actual als usuaris, i pot, no obstant això, contenir falsedats, inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errates. La SOCIETAT, en conseqüència, no garanteix en cap cas la veracitat, l’exactitud, l’actualitat ni tampoc l’exhaustivitat dels continguts del Web. Per això, l’usuari exonera la SOCIETAT de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o les falses expectatives que el Web li pogués produir o generar durant la seva navegació per aquest.

 

7.3 L’usuari garanteix que qualssevol activitats que desenvolupi a través del Web s’adequaran a la llei, a la moral, als bons costums acceptats generalment i a l’ordre públic, i que en cap cas no resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de la SOCIETAT, del Grup Gas Natural Fenosa, per a la resta d’usuari del Web o per als tercers proveïdors de serveis. En particular, l’usuari es compromet a utilitzar els serveis de manera correcta i diligent, així com a abstenir-se d’utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o prohibits per aquestes Condicions generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar els esmentats serveis, els equips informàtics de tercers així com els documents, els arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en els seus equips informàtics o impedir la normal utilització o gaudi dels serveis per part de tercers.

 

7.4 En particular, a títol merament enunciatiu i no limitador, l’usuari es compromet a no utilitzar els Serveis amb finalitat de (i) suplantar la identitat d’un tercer; (ii) vulnerar drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes en la normativa nacional i als tractats o convenis internacionals i, en particular, a no lesionar l’honor, la intimitat personal, la imatge o la propietat de béns i drets de tercers; (iii) incitar o promoure accions delictives, denigrants, difamatòries, ofensives o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic; (iv) induir o promoure actuacions o idees discriminatòries per raó de raça, sexe, ideologia, religió o creences; (v) incorporar, posar a disposició o permetre accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, pornogràfics, ofensius o, en general, contraris a la llei, a la moral o a l’ordre públic; (vi) vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers; (vii) vulnerar la normativa sobre secret de les comunicacions, normativa de publicitat i/o normativa de competència deslleial; (viii) transmetre a través del Portal amb frau o culpa correu electrònic, programes o dades (inclosos virus i programari nociu) que causin o puguin causar danys o perjudicis en qualsevol grau als sistemes informàtics de la SOCIETAT o d’altres usuaris o de tercers, així com falsificar l’origen del correu electrònic o d’un altre material contingut en un arxiu que es transmeti a través del Web. (ix) Usar la informació continguda al Web amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat i (x) enviar missatges no sol·licitats adreçats a una generalitat més o menys àmplia de persones amb independència de la seva finalitat.

 

 1. Limitació de responsabilitat de caràcter general 

8.1 La SOCIETAT no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, pel que fa al funcionament del Web o a la informació, contingut, programari, materials o productes inclosos en aquest en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. Així mateix, la SOCIETAT queda exonerada de prestar qualssevol garanties, ja siguin explícites o implícites, incloses, entre d’altres, les garanties implícites d’idoneïtat per a una finalitat determinada. La SOCIETAT no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que es puguin derivar de l’ús d’aquest Web, inclosos, entre d’altres, els danys directes i indirectes.

 

8.2 La SOCIETAT no es fa responsable de qualssevol danys o perjudicis directes o indirectes que es puguin derivar de la interrupció del servei per part del Web, així com de la seva continuïtat. Així mateix, la SOCIETAT no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que es puguin produir per la utilització, per part de l’usuari, d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’usuari registrat al navegador o dels danys, errors o inexactituds que es puguin derivar del seu mal funcionament.

 

8.3 La SOCIETAT exclou tota responsabilitat per la licitud, el contingut i la qualitat dels productes i serveis oferts i/o comercialitzats per tercers a través del Web.

 

8.4 La SOCIETAT no atorga garanties de cap naturalesa, ni expressament ni implícitament, respecte de la informació que es transmeti, distribueixi, publiqui o emmagatzemi al Web, ni de la utilització que els usuaris, els seus empleats o tercers en facin. Així mateix, la SOCIETAT no respondrà pel que fa a incapacitat de qualsevol usuari o de la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

 

8.5 En qualsevol cas de responsabilitat exigible a la SOCIETAT, aquesta tan sols respondrà pels danys i perjudicis que hagi causat efectivament i directament, sense incloure en cap cas compensació per lucre cessant.

 

8.6. L’usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la SOCIETAT pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’usuari de les Condicions generals.

 

 1. Vincles o enllaços hipertextuals amb el web

9.1 Els usuaris o els titulars d’altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d’hipertext (d’ara endavant, “enllaç”) al Web hauran d’assegurar i comprometre’s quant a les regles de la SOCIETAT sobre enllaços a la xarxa. Les regles esmentades consisteixen a (i) no establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents de la pàgina inicial del Web; (ii) no establir enllaços que permetin la reproducció total o parcial de les pàgines de la pàgina inicial del Web; (iii) no expressar al costat de l’enllaç manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums; (iv) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de l’adreça URL del Web, i (v) no establir enllaços a pàgines amb continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans i, en general, que puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial, o la imatge de la SOCIETAT o dels seus clients. En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al Web per part d’altres llocs web no implica que la SOCIETAT mantingui vincles o associació de cap classe amb el titular del web on s’estableixi l’enllaç, ni molt menys que la SOCIETAT promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d’aquests portals o llocs web.

 

9.2 Per la seva part, el Web pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per la SOCIETAT. La SOCIETAT declina tota responsabilitat per les informacions que contenen en aquests portals o llocs web a què es pugui accedir per enllaços o cercadors de les pàgines web de la SOCIETAT. La presència d’enllaços a les pàgines web de la SOCIETAT té finalitat merament informativa. Per tant, la SOCIETAT no es responsabilitza ni atorga garantia de cap naturalesa, ni expressament ni implícitament, respecte a: (i) la comerciabilitat, la idoneïtat, la qualitat, la quantitat, les característiques, la procedència o l’origen, la comercialització o qualsevol altre aspecte dels productes o serveis que s’ofereixin i comercialitzin a través del Web; (ii) els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar els productes o serveis que s’ofereixin, comercialitzin, adquireixin, venguin o prestin a través del Web; (iii) els preus oferts o pactats pels usuaris amb les entitats oferents; (iv) ni les transaccions o operacions que es duguin a terme entre ells; (v) ni del seu bon final; (vi) ni sobre els termes i condicions que entre ells pactin en els seus negocis i condicions d’ús, ni de les seves modificacions, compliment i execució, facturació, forma i mitjans de pagaments i resolució; (vii) ni de l’assegurament del lliurament dels productes o prestació dels serveis; (viii) ni de les informacions que puguin intercanviar-se entre ells; (ix) ni del contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que les entitats esmentades requereixin a l’usuari per captar i dur a terme les operacions; (x) ni del contingut i l’ús de les informacions de caràcter personal que la SOCIETAT transmeti a les entitats esmentades amb la finalitat única i exclusiva de complir amb la relació de negoci iniciada o creada, de conformitat amb el que indica l’Avís obrant al peu del formulari de registre d’usuari (xi) ni de la publicitat de la qual puguin fer ús els usuaris, ni de l’ús que els usuaris puguin fer dels signes distintius d’un tercer o dels seus propis.

 

 1. Drets de propietat intel·lectual i industrial

10.1 Tots els continguts del Web (incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges i fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de la SOCIETAT o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió, per part d’aquests, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (s’entén com a tal la recopilació, el disseny, l’ordenació i el muntatge) de tot el contingut del Web és propietat exclusiva de la SOCIETAT i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

 

10.2 Tot el programari utilitzat en el disseny de les pantalles, la navegació i l’ús i desenvolupament del Web és propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

 

10.3 Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips de la SOCIETAT que apareixen al Web són titularitat de la SOCIETAT i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al web poden ser marques o altres signes distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris.

 

10.4 Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio són propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors de continguts, i no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part dels titulars d’aquests continguts.

 

10.5 La posada a disposició dels usuaris per al seu ús de les bases de dades, dibuixos, gràfics, imatges i fotografies, arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors que figuren al Web no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’explotació en favor de l’usuari, diferent del dret d’ús que comporta la utilització legítima i concorde amb la naturalesa del Web.

 

10.6 Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del Web, dels Serveis i, en general, de tots els drets esmentats en els epígrafs precedents que es faci sense l’autorització de la SOCIETAT, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial les quals, de produir-se, constituiran infracció dels drets de propietat intel·lectual de la SOCIETAT, i seran sancionades per la legislació vigent.

 

 1. Força major

A l’efecte d’aquestes Condicions generals, s’entendrà per força major, a títol enunciatiu però no limitador, (i) tot esdeveniment no culpós impossible de preveure o que, previst o previsible, fos inevitable; (ii) les fallades en l’accés a les diferents pàgines web; (iii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica; (iv) els danys produïts per tercers o atacs al servidor del Web (virus) que afectin la qualitat dels Serveis i no siguin imputables ni a la SOCIETAT ni a l’usuari; (v) les fallades en la transmissió, la difusió, l’emmagatzematge o la posada a disposició a tercers de les bases de dades i altres continguts del Web i, (vi) els problemes o errors en la recepció, l’obtenció o l’accés al Web o als Serveis per part d’aquests tercers.

 

 1. Suspensió de l’accés al web i dels serveis

12.1 La SOCIETAT s’esforçarà a mantenir la disponibilitat continuada del Web. No obstant això, qualsevol modalitat d’operació de prova, control i manteniment serà escollida i efectuada lliurement per la SOCIETAT en qualsevol moment, siguin quins siguin els procediments i mitjans fets servir per dur-la a terme. La SOCIETAT procurarà, sempre que això sigui raonablement possible, avisar els usuaris amb un anunci al Web de la realització d’una operació de manteniment o una altra activitat que pogués afectar el Web.

 

12.2 La SOCIETAT es reserva la plena llibertat per modificar les capacitats de transmissió, seguiment o altres mitjans o serveis tècnics utilitzats per a l’accés o utilització del Web.

 

12.3 La SOCIETAT podrà suspendre de manera temporal o definitiva els serveis, sense que això generi cap tipus d’indemnització a favor de l’Usuari, quan es presenti qualsevol de les circumstàncies següents: (i) quan sigui necessari per fer tasques de manteniment, (ii) quan sigui necessari per preservar la integritat o la seguretat dels Serveis que es presten, dels equips, els sistemes o de les xarxes de la SOCIETAT o de tercers, sempre que afectin o puguin afectar els Serveis de la SOCIETAT, (iii) quan així ho justifiquin raons operatives pròpies o de tercers que afectin la prestació dels Serveis de la SOCIETAT; (iv) quan hi hagi una causa de força major, la SOCIETAT procurarà mantenir informat l’usuari de la suspensió i de les seves causes, sempre que sigui possible.

 

 1. Terminació

13.1 Qualsevol de les parts pot donar per resoltes aquestes Condicions generals en el supòsit de: (i) incompliment de qualsevol de les obligacions que estableixen aquestes Condicions generals sempre que l’incompliment esmentat no se solucioni en un termini de trenta (30) dies comptadors des de la notificació escrita, tret que, per la seva gravetat, no fossin esmenables.

 

13.2 El Web podrà donar també per acabades les Condicions generals d’ús sense necessitat de cap preavís a l’usuari quan: (i) tingui coneixement de la realització per part de l’usuari d’alguna activitat il·lícita a través dels Serveis; (ii) l’usuari hagi incomplert alguna de les seves obligacions essencials, segons aquestes Condicions generals, i especialment en cas d’ús indegut del codi d’accés, i, en cas de vulneració o impugnació dels drets de propietat intel·lectual i industrial del Web, tot això sense perjudici de l’exercici de quantes accions legals li corresponguin en defensa dels seus interessos.

 

 1. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només l’esmentada disposició o part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i subsistirà, en tota la resta, la resta de Condicions generals i es tindrà aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial en aquestes Condicions generals, hagués d’afectar-les de manera integral.

 

 1. Llei aplicable al contracte i jurisdicció

15.1 Aquestes Condicions generals s’interpretaran i es regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

 

15.2. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, l’accés, la utilització o el contingut de les Condicions generals, seran competents els jutjats i tribunals del domicili de l’usuari a Espanya.