Condicións xerais de acceso e uso da web Nedgia

 

 1. A web de Nedgia 

1.1 A través da web de Nedgia (en diante, “a web”) da sociedade NEDGIA, S.A. (en adiante “a Sociedade”), accesible a través do enderezo URL www.nedgia.es. facilítase aos visitantes e Usuarios desta, residentes no Estado español (en adiante, os “Usuarios”), o acceso a unha ampla gama de servizos e contidos relacionados coa instalación, a subministración, o consumo de enerxía e o medio ambiente (en diante, “os Servizos”).

 

1.2 Os datos identificativos do responsable da web son os que figuran a continuación:

 

NEDGIA, S.A.

Avenida de América, n.º 38, 28028, Madrid

N.I.F. A66560152

R.M. de Madrid ao tomo 31798, folio 71, folla número M-572226

 

O Usuario recibirá información detallada sobre o tratamento e uso dos seus datos de carácter persoal no formulario para poder acceder a determinados servizos.

 

 1. Condicións de acceso e uso da web

2.1 O acceso á web comporta a lectura previa e aceptación polos Usuarios das presentes Condicións Xerais de Acceso e Uso (en diante, “as Condicións Xerais”). Mediante o acceso e a utilización da web entenderase que o Usuario manifesta o seu acordo, de forma expresa, plena e sen reservas, ao contido de todas e cada unha das presentes Condicións Xerais na súa versión publicada na web no momento do acceso. Se o Usuario non estiver de acordo co contido das presentes Condicións Xerais, deberá absterse de acceder á web e de operar a través deste. A web reserva o dereito a modificar as presentes Condicións Xerais advertindo diso aos Usuarios mediante os correspondentes avisos na web, co fin de que os Usuarios poidan tomar coñecemento do seu contido dende o primeiro momento.

 

2.2. O uso de determinados servizos pode requirir a identificación do Usuario na web e a aceptación previa de determinadas condicións particulares que veñen desenvolver, complementar e/ou, eventualmente, modificar as presentes Condicións Xerais (en diante, “as Condicións Particulares”). Os Usuarios deberán ler, así mesmo, coa máxima atención o contido das correspondentes Condicións Particulares ou outros avisos legais que aparecen na web.

 

2.3 Como Usuario, vostede declara ser maior de idade e/ou dispoñer da capacidade xurídica e de obrar suficiente para vincularse polas presentes Condicións Xerais (e, se é o caso, polas Condicións Particulares que regulen o uso dun determinado servizo) e para utilizar e, se é o caso, contratar os servizos que se ofrecen na web. O Usuario acepta, de forma expresa, plena, sen reservas nin excepcións, que o acceso e a utilización da web, dos seus Servizos e dos seus contidos ten lugar baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

 

 1. Contido da web

3.1 O Usuario da web asume, coñece e acepta, polo feito mesmo de visitalo, que os datos e informacións sobre produtos ou servizos, e o resto de datos e informacións contidos na web aparecen neste, única e exclusivamente, para efectos informativos, como información de carácter preliminar disposta á atención do Usuario, e que nun momento dado poden conter erros, imprecisións ou non estar actualizados.

 

3.2 A SOCIEDADE resérvase o dereito a modificar, á súa discreción e de forma unilateral, en calquera momento e sen aviso previo, a configuración da web, así como o contido e extensión dos Servizos prestados a través da web e das condicións de acceso a estes. Do mesmo xeito, a SOCIEDADE resérvase a facultade de incorporar novos Servizos e contidos na web, así como o dereito de eliminar, limitar, suspender ou impedir o acceso aos Servizos prestados a través da web, xa for de xeito temporal ou definitivo, cando concorran os motivos previstos nestas Condicións Xerais.

 

 1. Condicións particulares dos servizos da web 

Os servizos ofrécense aos usuarios, con carácter xeral, de forma gratuíta.

 

 1. Identificación como usuario da web 

5.1 O uso de determinados Servizos ofrecidos pola SOCIEDADE poderá requirir da identificación previa do Usuario na web a través do correspondente formulario de identificación; neste advertiráselle ao Usuario, se é o caso, das Condicións Particulares.

O Usuario procederá á elección do Login e o Password necesarios para operar na web e que o identificarán como usuario rexistrado da SOCIEDADE a todos os efectos (en diante “Usuario Rexistrado”).

 

 1. Datos de carácter persoal

NEDGIA pon á disposición dos usuarios da páxina web aloxada no URL https://www.nedgia.es e todos os sitios web asociados a esta (en diante, tamén o Portal) a presente Política de privacidade, coa finalidade de ofrecer información sobre como tratamos os seus datos persoais e protexemos a súa privacidade e información.

 

NEDGIA poderá modificar esta Política de privacidade cando resulte necesario. En caso de que se introduzan modificacións, comunicarémosllo a través da páxina web ou ben por outros medios, coa finalidade de que poida coñecer as novas condicións de Privacidade. O feito de continuar facendo uso das funcionalidades postas á disposición por NEDGIA, despois de notificarlle as referidas modificacións, supoñerá que está de acordo con estas, salvo para os supostos nos que sexa necesario o seu consentimento expreso.

 

En cumprimento do disposto no Regulamento Xeral de Protección de datos e demais normativa aplicable en materia de protección de datos, e na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, infórmaselle ao usuario do portal do seguinte:

 

I. Responsable do tratamento

 

 1. Os datos de carácter persoal que o Usuario poida facilitar a través de calquera formulario serán recollidos e tratados de forma automatizada como potenciais clientes, cuxo responsable é NEDGIA S.A., con domicilio en avenida América n.º 38 – 28028 Madrid ou, no seu caso, algunha das súas filiais (en diante, NEDGIA).

 

Para garantir a adecuada xestión no tratamento dos seus datos, Nedgia dispón dun delegado de Protección de datos. Os datos de contacto son os seguintes:

 

Enderezo Postal: Plaça del Gas, 1 – C.P. 08003 Barcelona

Correo electrónico: dpd-dpo@naturgy.com

 

II. Finalidade do tratamento dos seus datos

 

Os datos persoais que sexan facilitados polos usuarios da presente páxina web, e/ou que sexan facilitados polos usuarios a través de calquera páxina web posta á disposición do público por NEDGIA, poderán ser tratados por esta para as seguintes finalidades, en función da tipoloxía de datos que sexan facilitados polo usuario, así como das interaccións que o usuario inicie a través da páxina web da que se trate. Así mesmo, informa o Usuario que as finalidades do tratamento automatizado ás que van ser sometidos os seus datos son:

 

(i) Manter e cumprir coa relación de negocio e/ou comunicación que inicie co Responsable mediante a contratación ou uso dos produtos e servizos que neste se lle ofrecen, ou se lle poidan ofrecer no futuro, relacionados coa subministración de gas natural, e de equipamento e asistencia no fogar e nas empresas; ou para a realización de prospeccións comerciais relacionadas co sector enerxético, polo que se poderán conservar os seus datos con esta finalidade comercial ou promocional mesmo unha vez finalizada a relación contractual;

 

(ii) Facilitarlle información e remitirlle, por calquera medio, comunicacións comerciais sobre os devanditos produtos e servizos, ou aqueles que paulatinamente se vaian incorporando ao PORTAL, e

 

(iii) O coñecemento das súas preferencias co propósito de adecuar as ofertas dos nosos produtos e servizos aos seus intereses e necesidades particulares. Para tal efecto, o noso servidor enviará ao seu ordenador un ficheiro (“cookie”) que, coa información que nos facilitará sobre as páxinas que visite a través de www.nedgia.es, nos permitirá coñecer os seus hábitos de navegación como Usuario e personalizar, deste modo, as súas preferencias para facilitar a navegación a través da nosa páxina web. En calquera caso, o Usuario ten a posibilidade de configurar o seu ordenador de forma que este rexeite a instalación das devanditas “cookies”.

 

(iv) Cumprir con todas as obrigas legais que afectan a NEDGIA.

 

(v) Tramitar e xestionar as solicitudes realizadas por vostede en relación a produtos e servizos ofrecidos por NEDGIA ou calquera das súas filiais, así como para manter, desenvolver e controlar as relacións de negocio existentes entre as partes, incluíndo para iso a avaliación, valoración e seguimento mediante técnicas de scoring.

 

(vi) Determinar o seu nivel de solvencia patrimonial e de crédito en relación ao cumprimento de obrigas monetarias, e para comunicar, en caso de non-pagamento, a ficheiros comúns de solvencia patrimonial, os datos de non-pagamento cumprindo para iso todos os requisitos legais establecidos na normativa vixente que resulte de aplicación.

 

(vii) Elaboración de perfís mediante estudos de marketing e técnicas e procedementos estatísticos e de segmentación que permitan introducir melloras e escoller ofertas adecuadas de produtos e servizos ás súas características e necesidades.

 

 1. Tendo en conta que NEDGIA ou algunhas das súas filiais teñen intención de remitir aos seus Usuarios comunicacións comerciais por medios electrónicos, en cumprimento do disposto no artigo 21 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (en diante, LSSI), mediante a aceptación deste Aviso Legal, o Usuario autoriza expresamente a NEDGIA a remitirlle comunicacións promocionais ou publicitarias por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente.

 

 1. Se o Usuario non desexa que os seus datos sexan comunicados conforme ao indicado no parágrafo anterior, e/ou o seu desexo de non recibir comunicacións comerciais (publicitarias ou promocionais), pode comunicar gratuitamente a súa decisión a través dos métodos indicados no parágrafo 1 anterior. A aceptación do Usuario para que poidan ser tratados ou comunicados os seus datos, na forma establecida nos parágrafos anteriores, ten sempre carácter revogable, sen efectos retroactivos, conforme ao que dispoñen os artigos 7.3 da LOPD e 22.2 da LSSI.

 

IV. Datos tratados por Nedgia e fontes das que proceden

 

Os datos que NEDGIA trata como consecuencia das interaccións realizadas polo Usuario a través da nosa páxina web proveñen das seguintes fontes:

 

 • Datos achegados polo usuario unha vez cubertos os formularios postos a disposición, despois de ter cuberto os espazos postos a disposición para a contratación ou por calquera outra vía mediante a que o usuario inicie comunicación co responsable.
 • Datos xerados como consecuencia do desenvolvemento, tramitación e mantemento da relación iniciada entre o usuario e o responsable.

 

NEDGIA poderá tratar datos persoais das seguintes tipoloxías, en función da relación iniciada co usuario:

 

 • Datos identificativos (p. ex., nome e apelidos, correo electrónico, enderezo postal, teléfono, enderezo IP, etc.).
 • Datos económicos, financeiros e de seguros (p. ex., datos bancarios).
 • Datos de características persoais e circunstancias sociais (p. ex., idade, data de nacemento, gustos, afeccións e estilo de vida, etc.).

 

V. Lexitimación do tratamento dos datos

 

NEDGIA trata os datos de carácter persoal facilitados polos usuarios das súas páxinas web de acordo coas seguintes bases lexitimadoras, en función da tipoloxía de datos que sexan facilitados polo Usuario, así como das interaccións que o Usuario inicie con NEDGIA.

 

A base legal do tratamento dos seus datos persoais encóntrase no desenvolvemento e execución da relación contractual formalizada con vostede.

 

Así mesmo, tamén existe como base legal do tratamento dos seus datos persoais o interese lexítimo para coñecer a súa solvencia patrimonial e de crédito con anterioridade á realización de actividades relativas ao cumprimento e incumprimento de obrigas monetarias.

 

Os seguintes tratamentos están baseados no consentimento e refírense a:

 

 • O tratamento dos seus datos persoais mediante estudos de marketing e técnicas e procedementos estatísticos e de segmentación que permitan introducir melloras e/ou adaptar ou escoller a información e as ofertas de produtos ou servizos que mellor se axusten ao seu perfil e, en consecuencia, o envío de información publicitaria ou promocional a través de calquera medio ou canle de comunicación.
 • O tratamento de datos persoais, unha vez extinguida a relación contractual con NEDGIA e salvo que expresamente solicite a supresión destes a través dos medios habilitados para iso, cunha dobre finalidade: (i) con fins estatísticos e (ii) para remitirlle información publicitaria ou promocional.

 

VI. Comunicación dos datos

 

Os datos persoais tratados para alcanzar as finalidades detalladas anteriormente poderán ser comunicados aos seguintes destinatarios en función da base lexitimadora da comunicación.

 

En virtude do anterior, as seguintes comunicacións de datos perseguen garantir o correcto desenvolvemento da relación contractual, así como dar cumprimento a obrigas legais que esixen realizar as mencionadas comunicacións:

 

 • A ficheiros comúns de solvencia relativos ao cumprimento e incumprimento de obrigas monetarias.
 • A organismos e administracións públicas.
 • Provedores que sexan necesarios, co fin único e exclusivo de cumprir coa relación de negocio creada. En ningún caso poderán realizar os devanditos terceiros provedores accións comerciais ou de promoción directas aos usuarios nin comunicar os devanditos datos a terceiras persoas ou entidades do seu mesmo grupo, calquera que fose a finalidade da comunicación; recae exclusivamente sobre os devanditos terceiros provedores a responsabilidade que corresponda en caso de incumprimento do anterior.

 

As seguintes comunicacións baséanse no consentimento e refírense a:

 

Os datos recollidos para a finalidade de mantemento e cumprimento coa relación de negocio e/ou comunicación que inicie co Responsable mediante a contratación ou uso dos produtos e servizos que neste se lle ofrecen, ou se lle poidan ofrecer no futuro, relacionados coa subministración de gas natural, para o envío por correo electrónico, SMS, canle telefónica ou calquera outro medio de comunicación, de informacións publicitarias ou promocionais de carácter xeral ou adaptadas, mediante aplicación de estudos de marketing e técnicas e procedementos estatísticos e de segmentación.

 

VII. Conservación de datos

 

NEDGIA conservará os seus datos persoais durante o tempo necesario para a prestación do servizo solicitado e/ou para alcanzar a finalidade de tratamento perseguida.

 

Posteriormente, sempre que o usuario non teña exercido o seu dereito de supresión, os seus datos serán conservados durante os prazos legais que en cada caso resulten de aplicación, tendo en conta a tipoloxía de datos así como a finalidade do tratamento.

 

VIII. Datos que debe facilitar en cada caso

 

NEDGIA informa os usuarios de que, cando os datos persoais sexan solicitados a través dun formulario posto á disposición a través da nosa páxina web, será necesario que o usuario achegue, polo menos, aqueles datos marcados cun asterisco (*). En caso de non subministrar polo menos tales datos, considerados como necesarios, NEDGIA non poderá xestionar o servizo ou consulta formulada polo usuario.

 

Se o Usuario non cubrise todos os campos que aparecen como obrigatorios no formulario de contratación pode impedir o procedemento de contratación de produtos e servizos.

 

IX. Garantía dos datos achegados

 

O Usuario garante que os datos que achega son verdadeiros, exactos, completos e están actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obriga.

 

O Usuario comprométese e está na obriga de comunicar de forma inmediata ao Responsable do ficheiro calquera modificación dos seus datos de carácter persoal co fin de que a información contida nos seus ficheiros estea en todo momento actualizada e non conteña erros.

 

X. Medidas adoptadas para protexer os seus datos 

 

Co fin de garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos, NEDGIA comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os datos de carácter persoal do Usuario e a facer uso destes exclusivamente para as finalidades indicadas nesta política de privacidade. NEDGIA adoptou as medidas adecuadas en materia de protección de datos e ten implantadas as medidas necesarias que protexan os dereitos e liberdades dos interesados, e eviten a súa alteración, perda, tratamento e/ou acceso non autorizado, habida conta do estado da técnica, os custos de aplicación, a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e gravidade variables. En todo caso, debe ter en consideración que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

 

XI. Dereitos sobre os seus datos persoais

 

NEDGIA infórmao de que ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que o concirnen ou non.

 

Do mesmo xeito, NEDGIA infórmao de que vostede conta cos seguintes dereitos sobre os seus datos de carácter persoal:

 

NEDGIA infórmao de que ten dereito a acceder aos seus datos persoais e obter confirmación sobre como se están a tratar os devanditos datos. Así mesmo, ten dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, se é o caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins polos cales foron recollidos por NEDGIA.

 

En determinadas circunstancias, poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso NEDGIA unicamente os conservará para o exercicio ou a defensa das posibles reclamacións.

 

Así mesmo, tamén en determinadas circunstancias, vostede poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais coa finalidade informada por NEDGIA. Nese caso, NEDGIA cesará no tratamento dos datos persoais, salvo que concorran motivos lexítimos, ou para garantir o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

 

Por último, vostede poderá solicitar o dereito á portabilidade e obter para si mesmo ou para outro provedor de servizos determinada información derivada da relación contractual formalizada con NEDGIA.

 

Para o exercicio de calquera destes dereitos, vostede poderá dirixirse a Nedgia (ATR) mediante a remisión dun escrito a Reclamacións – Atención Personalizada en Plaça del Gas n.º 2 08003 de Barcelona, coa referencia “Solicitude Protección de datos” ou mediante o enderezo de correo electronico derechoslopdnedgia@naturgy.com. No seu exercicio, esíxese acreditar a identidade da persoa que exerce os seus dereitos, mediante o envío de copia do seu DNI, NIE, pasaporte ou documento equivalente, polas dúas caras.

 

NEDGIA facilitaralle a información solicitada no prazo máximo dun mes a partir da recepción da solicitude. O devandito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes.

 

NEDGIA infórmao de que poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control competente en materia de protección de datos. Non obstante, en primeira instancia, poderá presentar reclamación ante o Delegado de Protección de datos, quen resolverá a reclamación no prazo máximo de dous meses.

 

 1. Manifestacións e garantías de carácter xeral 

7.1 A SOCIEDADE manifesta e garante que a web dispón da tecnoloxía (soporte lóxico e físico) necesaria, na actualidade, para permitir o acceso e utilización deste. Non obstante, a Sociedade non se responsabiliza pola eventual existencia de virus ou outros elementos nocivos, introducidos por calquera medio ou por calquera terceiro, que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos do Usuario, nin polas consecuencias prexudiciais que estas poidan producir nos sistemas informáticos do Usuario. O Usuario acepta plenamente o anterior e comprométese, pola súa parte, a despregar a máxima dilixencia e prudencia cando acceda e utilice os servizos que se ofrecen a través da web. En particular, aínda que non soamente, o Usuario deberá observar as recomendacións de seguridade que se mostra na web.

 

7.2 O Usuario acepta que a web foi creada e desenvolvida de boa fe pola SOCIEDADE, con información procedente de fontes internas e externas, e ofréceo no seu estado actual aos Usuarios e poderá, non obstante, conter falsidades, inexactitudes, omisións relevantes, imprecisións ou erratas. A SOCIEDADE, en consecuencia, non garante en ningún caso a veracidade, exactitude, actualidade como tampouco a exhaustividade dos contidos da web. Por iso, o Usuario exonera a SOCIEDADE de calquera responsabilidade en relación coa fiabilidade, utilidade ou falsas expectativas que a web puidese producirlle ou xerarlle durante a súa navegación por este.

 

7.3 O Usuario garante que calquera actividade por el desenvolvida a través da web se adecuará á lei, á moral, aos bos costumes aceptados xeralmente e á orde pública, e que en ningún caso resultará ofensiva para o bo nome e imaxe comercial da SOCIEDADE, do Grupo Gas Natural Fenosa, para o resto de Usuarios da web ou para os terceiros provedores de servizos. En particular, o Usuario comprométese a utilizar os servizos de forma correcta e dilixente así como absterse de utilizalos con fins ou efectos ilícitos ou prohibidos polas presentes Condicións Xerais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar os devanditos servizos, os equipos informáticos de terceiros así como os documentos, arquivos, e toda clase de contidos almacenados nos seus equipos informáticos ou impedir a normal utilización ou gozo dos servizos por parte de terceiros.

 

7.4 En particular, a título simplemente enunciativo e non limitativo, o Usuario comprométese a non utilizar os Servizos con finalidade de (i) suplantar a identidade dun terceiro; (ii) vulnerar dereitos fundamentais e liberdades públicas recoñecidas na normativa nacional e nos tratados ou convenios internacionais e, en particular, a non lesionar a honra, a intimidade persoal, a imaxe ou a propiedade de bens e dereitos de terceiros; (iii) incitar ou promover accións delituosas, denigrantes, difamatorias, ofensivas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública; (iv) inducir ou promover actuacións ou ideas discriminatorias por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou crenzas; (v) incorporar, poñer a disposición ou permitir acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, pornográficos, ofensivos ou, en xeral, contrarios á lei, á moral ou á orde pública; (vin) vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros; (vii) vulnerar a normativa sobre segredo das comunicacións, normativa de publicidade e/ou normativa de competencia desleal; (viii) transmitir a través da web con dolo ou culpa correo electrónico, programas ou datos (incluídos virus e software nocivo) que causen ou poidan causar danos ou prexuízos en calquera grao aos sistemas informáticos da SOCIEDADE ou doutros Usuarios ou de terceiros, así como falsificar a orixe do correo electrónico ou doutro material contido nun arquivo que se transmita a través da web. (ix) Empregar a información contida na web con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade e (x) enviar mensaxes non solicitadas dirixidas a unha xeneralidade máis ou menos ampla de persoas con independencia da súa finalidade.

 

 1. Limitación de responsabilidade de carácter xeral 

8.1. A SOCIEDADE non efectúa manifestacións nin ofrece garantías de ningunha clase, xa sexan explícitas ou implícitas, no tocante ao funcionamento da web ou á información, contido, soporte lóxico, materiais, ou produtos incluídos neste na medida que o permita a lexislación aplicable. Así mesmo, a SOCIEDADE queda exonerada de prestar calquera garantía, xa for explícita ou implícita, incluídas, entre outras, as garantías implícitas de idoneidade para un fin determinado. A SOCIEDADE non será responsable dos danos ou prexuízos de calquera índole que poidan derivarse do uso desta web, incluídos, entre outros, os danos directos e indirectos.

 

8.2 A SOCIEDADE non se fai responsable de calquera dano ou prexuízo directo ou indirecto que puidese derivarse da interrupción do servizo por parte da web, así como da súa continuidade. Así mesmo, a SOCIEDADE non se fai responsable dos posibles erros ou deficiencias de seguridade que se puidesen producir pola utilización, por parte do Usuario, dun navegador dunha versión non actualizada ou insegura, así como pola activación dos dispositivos de conservación de claves ou códigos de identificación do Usuario rexistrado no navegador ou dos danos, erros ou inexactitudes que se puidesen derivar do seu mal funcionamento.

 

8.3 A SOCIEDADE exclúe toda responsabilidade pola licitude, contido e calidade dos produtos e servizos ofrecidos e/ou comercializados por terceiros a través da web.

 

8.4 A SOCIEDADE non outorga garantías de natureza ningunha, nin expresa nin implicitamente, respecto da información que se transmita, distribúa, publique ou almacene na web, nin da utilización que os Usuarios, os seus empregados ou terceiros fagan deste. Así mesmo, a SOCIEDADE non responderá no caso de incapacidade de calquera Usuario ou da suplantación da personalidade dun terceiro efectuada por un Usuario.

 

8.5. En calquera caso de responsabilidade esixible á SOCIEDADE, esta tan só responderá polos danos e prexuízos efectiva e directamente causados por ela, sen incluír en ningún caso compensación por lucro cesante.

 

8.6. O Usuario responderá polos danos e prexuízos de calquera natureza que a SOCIEDADE poida sufrir como consecuencia, directa ou indirecta, do incumprimento por parte do Usuario das Condicións Xerais.

 

 1. Vínculos ou ligazóns hipertextuais coa web

9.1 Os Usuarios ou os titulares doutros sitios web que pretendan crear un enlace de hipertexto (en diante, link) á web deberán asegurar e comprometerse ao respecto das regras da SOCIEDADE sobre enlaces na rede. As devanditas regras consisten en (i) non establecer enlaces a páxinas ou subpáxinas distintas á home page da web; (ii) non establecer enlaces que permitan a reprodución total ou parcial das páxinas da home page da web; (iii) non realizar xunto ao link manifestacións falsas, inexactas, incorrectas, que poidan inducir a erro ou confusión ou, en xeral, que sexan contrarias á lei, a moral ou os bos costumes; (iv) non incluír ningunha marca comercial ou signo susceptible de protección distinto do enderezo de URL da web, e (v) non establecer links con páxinas que conteñan contidos, manifestacións ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou atentatoria contra os dereitos humanos e en xeral poidan prexudicar de calquera modo o bo nome comercial, ou a imaxe da SOCIEDADE ou dos seus clientes. En calquera caso, a inclusión de vínculos ou enlaces á web por parte doutros sitios web non implica que a SOCIEDADE manteña vínculos ou asociación de ningunha clase co titular da web na que se estableza o link nin, tanto menos, que a SOCIEDADE promova, avale, garanta ou recomende os contidos dos devanditos portais ou sitios web.

 

9.2 Pola súa banda, a web pode conter vínculos ou enlaces con outros portais ou sitios web non xestionados pola SOCIEDADE. A SOCIEDADE declina calquera responsabilidade polas informacións contidas nos devanditos portais ou sitios web aos que se poida acceder por ligazóns (“links”) ou buscadores das páxinas web da SOCIEDADE . A presenza de ligazóns (“links”) nas páxinas web da SOCIEDADE ten finalidade simplemente informativa. Polo tanto, a SOCIEDADE non se responsabiliza nin outorga garantía de ningunha natureza, nin expresa nin implicitamente respecto a: (i) a comerciabilidade, idoneidade, calidade, cantidade, características, procedencia ou orixe, comercialización ou calquera outro aspecto dos produtos ou servizos que se ofrezan e comercialicen a través da web; (ii) os danos e prexuízos directos, indirectos ou de calquera outro tipo que puidesen xerar os produtos ou servizos que se ofrezan, comercialicen, a adquiran, vendan ou presten a través da web; (iii) os prezos ofertados ou pactados polos Usuarios coas entidades oferentes; (iv) nin as transaccións ou operacións que se leven a cabo entre eles; (v) nin do bo fin destas; (vin) nin sobre os termos e condicións que entre eles pacten nos seus negocios e condicións de usos, nin das súas modificacións, cumprimento e execución, facturación, forma e medios de pagamentos e resolución; (vii) nin do aseguramento da entrega dos produtos ou prestación dos servizos; (viii) nin das informacións que entre eles poidan intercambiarse; (ix) nin do contido e uso das informacións de carácter persoal ou non que as devanditas entidades requiran o Usuario para captar e levar a cabo as operacións; (x) nin do contido e uso das informacións de carácter persoal que a SOCIEDADE transmita ás devanditas entidades co único e exclusivo fin de cumprir coa relación de negocio iniciada ou creada, conforme ao indicado no Aviso obrante ao pé do formulario de rexistro de Usuario (xi) nin da publicidade que poidan facer uso os Usuarios, nin do uso que os Usuarios poidan realizar dos signos distintivos dun terceiro ou dos seus propios.

 

 1. Dereitos de propiedade intelectual e industrial

10.1 Todos os contidos da web (incluídos, sen carácter limitativo, bases de datos, imaxes e fotografías, patentes, modelos de utilidade e industriais, debuxos, gráficos, arquivos de texto, audio, vídeo e soporte lóxico) son propiedade da SOCIEDADE, ou dos provedores de contidos, despois de, neste último caso, obxecto de licenza ou cesión, por parte destes, e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais de propiedade intelectual e industrial. A compilación (entendéndose como tal a recompilación, deseño, ordenación e montaxe) de todo o contido da web é propiedade exclusiva da SOCIEDADE e atópase protexida polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.

 

10.2 Todo o soporte lóxico utilizado no deseño das pantallas, navegación e uso e desenvolvemento da web é propiedade da SOCIEDADE ou dos seus provedores de soporte lóxico e encóntrase protexido polas leis nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.

 

10.3 As marcas, rótulos, signos distintivos ou logos da SOCIEDADE que aparecen na web son titularidade da SOCIEDADE e están debidamente rexistrados ou en proceso de rexistro. As denominacións doutros produtos, servizos e compañías que aparezan neste documento ou na web poden ser marcas ou outros signos distintivos rexistrados dos seus respectivos e lexítimos propietarios

 

10.4. Todos os textos, debuxos gráficos, vídeos ou soportes de audio son propiedade da SOCIEDADE, ou dos seus provedores de contidos, polo que non poden ser obxecto de ulterior modificación, copia, alteración, transformación, reprodución, adaptación ou tradución por parte do Usuario ou de terceiros sen a expresa autorización por parte dos titulares dos devanditos contidos.

 

10.5 A posta á disposición dos Usuarios para o seu uso das bases de datos, debuxos, gráficos, imaxes e fotografías, arquivos de texto, audio, vídeo e soporte lóxico propiedade da SOCIEDADE ou dos seus provedores que figuran na web non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidade ou a concesión dun dereito de explotación en favor do Usuario, distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima e acorde coa natureza da web.

 

10.6 Queda terminantemente prohibido calquera uso dos contidos da web, dos servizos e, en xeral, de todos os dereitos mencionados nas epígrafes precedentes que se realice sen a autorización da SOCIEDADE, incluída a súa explotación, reprodución, difusión, transformación, distribución, transmisión por calquera medio, posterior publicación, exhibición, comunicación pública ou representación total ou parcial, as cales, de se produciren, constituirán infracción dos dereitos de propiedade intelectual da SOCIEDADE, sancionados pola lexislación vixente.

 

 1. Forza maior

Para os efectos das presentes Condicións Xerais entenderase por forza maior, a título enunciativo pero non limitativo, (i) todo suceso non culposo imposible de prever ou que, previsto ou previsible, for inevitable; (ii) os fallos no acceso ás distintas páxinas webs; (iii) os fallos na subministración de rede eléctrica ou telefónica; (iv) os danos producidos por terceiros ou ataques ao servidor da web (virus) que afecten á calidade dos Servizos e non sexan imputables nin á SOCIEDADE nin ao Usuario; (v) os fallos na transmisión, difusión, almacenamento ou posta á disposición de terceiros das bases de datos e resto de contidos da web e, (vi) os problemas ou erros na recepción, obtención ou acceso á web ou aos Servizos por parte dos devanditos terceiros.

 

 1. Suspensión do acceso á web e dos servizos

12.1 A SOCIEDADE esforzarase en manter a dispoñibilidade continuada da web. Non obstante, calquera modalidade de operación de proba, control e mantemento serán libremente elixidas e realizadas pola SOCIEDADE en calquera momento, sexan cales foren os procedementos e medios empregados para levalas a cabo. A SOCIEDADE procurará, sempre que iso sexa razoablemente posible, avisar os Usuarios mediante un anuncio na web da realización dunha operación de mantemento ou outra actividade que puidese afectar á web.

 

12.2 A SOCIEDADE reserva a plena liberdade para modificar as capacidades de transmisión, seguimento ou outros medios ou servizos técnicos utilizados para o acceso ou utilización da web.

 

12.3. A SOCIEDADE poderá suspender de forma temporal ou definitiva os servizos, sen que iso xere ningún tipo de indemnización a favor do Usuario, cando concorra calquera das seguintes circunstancias: (i) cando sexa necesario para realizar labores de mantemento, (ii) cando sexa necesario para preservar a integridade ou a seguridade dos Servizos que se prestan, dos equipos, dos sistemas ou das redes da SOCIEDADE ou de terceiros, sempre que afecten ou poidan afectar aos servizos da SOCIEDADE, (iii) cando así o xustifiquen razóns operativas propias ou de terceiros que afecten á prestación dos Servizos da SOCIEDADE; (iv) cando exista unha causa de forza maior, a SOCIEDADE procurará manter informado o Usuario da suspensión e das súas causas, sempre que sexa posible.

 

 1. Terminación

13.1 Calquera das partes pode dar por resolto estas Condicións Xerais no suposto de: (i) incumprimento de calquera das obrigas establecidas nas presentes Condicións Xerais sempre que o devandito incumprimento non sexa emendado nun prazo de trinta (30) días contados dende a notificación escrita, agás que pola súa gravidade, non fosen emendables.

 

13.2 A web poderá tamén dar por rematadas as Condicións Xerais de uso sen necesidade de aviso previo ningún ao Usuario cando: (i) teña coñecemento da realización por parte do Usuario dalgunha actividade ilícita a través dos Servizos; (ii) o Usuario incumprise algunha das súas obrigas esenciais, segundo estas Condicións Xerais, e especialmente no caso de uso indebido do código de acceso; e en caso de vulneración ou impugnación dos dereitos de propiedade intelectual e industrial da web, todo iso sen prexuízo do exercicio de cantas accións legais lle correspondan en defensa dos seus intereses.

 

 1. Nulidade e ineficacia das cláusulas

Se calquera cláusula das presentes Condicións Xerais fose declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, tal nulidade ou ineficacia afectará tan só á devandita disposición ou á parte desta que resulte nula ou ineficaz, e subsistirá, en todo o demais, o resto de Condicións Xerais, ademais de considerarse tal disposición, ou a parte desta que resulte afectada, por non posta, agás que, por resultar esencial ás presentes Condicións Xerais, debese afectalas de forma integral.

 

 1. Lei aplicable ao contrato e xurisdición

15.1 As presentes Condicións Xerais interpretaranse e rexeranse de conformidade coa lexislación española.

 

15.2 Para calquera cuestión litixiosa derivada da existencia, acceso, utilización ou contido das Condicións Xerais, serán competentes os xulgados e tribunais do domicilio do Usuario en España.