I. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Cando o tratamento dos seus datos persoais estea relacionado cun punto de subministración, o responsable do tratamento será aquela compañía distribuidora de gas que sexa titular da rede á que estea conectado o seu punto de subministración. Pode consultar aquí al é a compañía distribuidora correspondente á súa área xeográfica; os datos de contacto de cada unha delas son os seguintes:

ENTIDADECIFDOMICILIO SOCIAL
NEDGIA, S.A.A66560152Avda. América nº 38, 20028 Madrid
NEDGIA RIOJA, S.A.A26037861Avda. Jorge Vigón nº 51, 26003 Logroño
NEDGIA CASTILLA Y LEON, S.A. A47068127C/ Estación nº 4, 47004 Valladolid
NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.A.A79238663C/ Jarama nº 132, Polígono Industrial Santa María de Benquerencia, 45005 Toledo
NEDGIA GALICIA, S.A.A15383284C/ Lisboa, Area Central 31, 15703 A Coruña
NEDGIA ANDALUCIA, S.A.A41225889Polígono Industrial Pineda, Parcela 4, s/n, 41012 Sevilla
NEDGIA CEGAS, S.A.A08009722Avda. Cardenal Benlloch nº 67, 46021 Valencia
NEDGIA NAVARRA, S.A A31073232Avda. Guipuzcoa nº 40, 31014 Pamplona
NEDGIA CATALUNYA S.A.A63485890Plaza del Gas nº 2, 08003 Barcelona
NEDGIA MADRID, S.A.A66036625Avda. América nº 38, 20028 Madrid
NEDGIA ARAGON, S.A,A66560145C/ Adelfa nº 28, 50171 La Puebla de Alfiden, Zaragoza
NEDGIA BALEARS, S.A.A66658816C/ Es Cos de Gracia nº 19, 07702 Mahón, Menorca, Baleares

Para o resto de tratamentos, non relacionados cun punto de subministración, Nedgia, S.A., con domicilio en Avenida de América n.º 38, 28028 Madrid, e con CIF A-66560152, é a entidade responsable do tratamento dos seus datos persoais. Non obstante, no apartado III especifícase para cada tipo de tratamento cal é a entidade responsable deste. A presente Política de Privacidade referirase a partir deste momento ao seu correspondente responsable do tratamento como “Nedgia”.

II. DATOS PERSOAIS QUE TRATAMOS

II.1. Orixe dos datos persoais que tratamos Os datos persoais que son tratados por Nedgia poden provir das seguintes fontes:

 • Datos achegados por vostede (p. ex. nome, apelidos, DNI, teléfono, correo, IBAN etc.).
 • Datos facilitados polas compañías comercializadoras de gas en cumprimento das obrigas de subministración de información establecidas no RD 1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de gas natural, así como en calquera outra normativa complementaria do sector do gas.
 • Datos procedentes de terceiros, pertencentes ao sector público ou privado, de información pública ou de fontes de acceso público (p. ex. información procedente de rexistros públicos, catastro, diarios e boletíns oficiais, repertorios telefónicos, listas de persoas pertencentes a grupos de profesionais, redes sociais, portais inmobiliarios etc.).

II.2. Categorías dos datos persoais que tratamos Nedgia poderá chegar a tratar datos persoais de diferentes tipoloxías, en función da finalidade á que se vaian destinar:

 • Datos identificativos e de contacto, tales como: nome e apelidos, DNI, pasaporte ou NIE, correo electrónico, enderezo postal, teléfono, enderezo IP, CUPS, sinatura manuscrita ou electrónica, voz (p. ex. gravación de comunicacións telefónicas) e imaxe.
 • Datos de usuario e contrasinal para rexistro e acceso en apps ou plataformas web de Nedgia.
 • Datos de circunstancias sociais, tales como: características da vivenda ou local.
 • Datos asociados ao punto de subministración, tales como: números de contrato, potencia contratada, peaxe de acceso aplicable, consumos de enerxía, historial de consumos, consultas, peticións e reclamacións realizadas, así como calquera outra información asociada a estes contratos.
 • Datos académicos e profesionais, tales como: formación, actividade profesional, entidade na que traballa, cargo, pertenza a asociacións, grupos profesionais ou outras organizacións.
 • Datos de navegación e de uso das canles dixitais de Nedgia (cando vostede o consinta) e outros recollidos a través do uso das apps ou dispositivos de Nedgia (cando vostede o autorice habilitando os permisos correspondentes na app de Nedgia que os requira, ou o consentise doutro xeito).

III. FINALIDADE DO TRATAMENTO, BASE LEGAL, DESTINATARIOS E PRAZO DE CONSERVACIÓN

No cadro que se achega a continuación, encontrará a seguinte información para cada un dos tratamentos de datos realizados por Nedgia:

 • Responsable do tratamento: entidade responsable do tratamento dos seus datos persoais para a finalidade correspondente.
 • Finalidade do tratamento: motivo polo que Nedgia trata os seus datos persoais.
 • Base xurídica: base legal que permite o tratamento dos seus datos persoais por parte de Nedgia para cada unha das finalidades descritas. Cando a base sexa o seu consentimento, significa que os seus datos soamente serán tratados con esa finalidade cando vostede previamente manifeste, mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, a súa conformidade co devandito tratamento, en cuxo caso vostede terá dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento, sen efecto retroactivo, se así o desexa. Cando a base sexa o interese lexítimo, Nedgia terá realizado un xuízo de ponderación entre o interese lexítimo perseguido por Nedgia e os seus intereses ou os seus dereitos e liberdades fundamentais, concluíndo que o primeiro prevalece sobre os segundos. Vostede pode solicitar máis información sobre o devandito xuízo de ponderación dirixíndose ao Delegado de Protección de Datos a través das canles indicadas nesta Política de Privacidade. Así mesmo, recordámoslle que vostede ten dereito a opoñerse a calquera tratamento dos seus datos persoais que estea baseado no interese lexítimo, e poderá exercitar o devandito dereito a través das canles que se indican nesta Política de Privacidade.
 • Destinatarios: aqueles terceiros aos que, se é o caso, poderían comunicarse os seus datos persoais e o motivo da devandita comunicación. Con carácter xeral, para calquera das finalidades que se describirán neste Apartado III, Nedgia terá que comunicar os seus datos persoais a aqueles terceiros aos que por mandato legal estea obrigada a entregárllelos. Por outra banda, tamén poderán ter acceso aos seus datos persoais algúns provedores e prestadores de servizos contratados por Nedgia para que, en calidade de encargados do tratamento, a asistan na consecución da finalidade do tratamento correspondente. Os devanditos provedores actuarán suxeitos a un contrato de encarga do tratamento para garantir o cumprimento legal en materia de protección de datos de carácter persoal.
 • Prazo de conservación: prazo durante o cal Nedgia tratará os seus datos persoais. Non obstante, conforme o disposto na lexislación aplicable, os seus datos poderán permanecer bloqueados posteriormente para a súa posta á disposición de xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións públicas competentes, para a esixencia de posibles responsabilidades derivadas do tratamento e só polo prazo de prescrición destas.

A. ANTES DE DISPOÑER DE SUBMINISTRACIÓN DE GAS NATURAL

Cando vostede estea interesado nunha instalación para dispoñer de subministración de gas natural ou inicie un proceso de solicitude de conexión á rede e alta de gas natural facilitando para iso os seus datos persoais, estes poderán ser tratados por Nedgia coas seguintes finalidades:

RESPONSABLE DO TRATAMENTOFINALIDADE DO TRATAMENTOBASE XURÍDICADESTINATARIOSPRAZO DE CONSERVACIÓNOBSERVACIÓNS
Nedgia, S. AContactar con vostede, por calquera medio para facerlle chegar información publicitaria ou promocional, sobre a instalación do gas natural, así como comunicacións comerciais orientadas á promoción do gas como subministración.O consentimento prestado por vostede.Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.Nedgia conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que vostede revogue o consentimento outorgado ou se opoña ao tratamento dos seus datos con esta finalidade.

Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
Para facilitarlle ou enviarlle esta información publicitaria ou promocional utilizaremos os datos identificativos e de contacto que nos facilitase.
Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade. .
Nedgia, S. ANo caso de que vostede introducise os seus datos a través da nosa páxina web para iniciar unha solicitude de conexión á rede e alta de gas natural, e así o autorizase expresamente, contactar con vostede para axudarlle a completar o proceso iniciado.O consentimento prestado por vostede a través do noso formulario online.Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.Nedgia unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:

(i) Transcorrese un mes dende que vostede prestou o seu consentimento.
(ii) Vostede revogue o consentimento prestado.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
Para contactar con vostede con esta finalidade, Nedgia utilizará os datos identificativos e de contacto que vostede lle facilitase.
Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
A distribuidora Nedgia correspondente á súa área xeográficaXestionar e tramitar unha solicitude de conexión á rede e alta de gas natural ealizada por vostede, así como contactar con vostede para informalo da situación e estado desta, e resolver calquera dúbida durante o devandito proceso de alta.A execución do contrato asinado con vostede ou a aplicación a petición de vostede de medidas precontractuais.Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.Nedgia conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que se complete o proceso de conexión á rede e alta de gas natural. No caso de que, por calquera motivo, o devandito proceso fose cancelado ou non chegase a termo, os seus datos conservaranse ata un máximo de 6 meses dende a última xestión realizada no curso do devandito proceso.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
Para poder llevar a cabo el proceso de conexión a la red y alta de gas natural le serán solicitados algunos datos que son imprescindibles para tal fin, por lo que no podremos gestionar su solicitud e informarle sobre el estado de la misma en el caso de no facilitarlos.

B. CANDO VOSTEDE É TITULAR DUN PUNTO DE SUBMINISTRACIÓN

Vostede adquire a condición de titular dun punto de subministración cando vostede é titular dun contrato de subministración de gas natural formalizado cunha compañía comercializadora. Así, cando vostede sexa titular dun punto de subministración, os seus datos persoais poderán ser tratados por Nedgia coas finalidades que se describirán a continuación.

RESPONSABLE DO TRATAMENTOFINALIDADE DO TRATAMENTOBASE XURÍDICADESTINATARIOSPRAZO DE CONSERVACIÓNOBSERVACIÓNS
A distribuidora Nedgia correspondente á súa área xeográficaO cumprimento das obrigas da empresa distribuidora para xestionar o punto de subministración (p. ex. xestión de lecturas, xestión de operacións e atención de urxencias, reclamacións etc.)O cumprimento dunha obriga legalPodrán tener acceso a sus datos personales los prestadores de servicios y proveedores Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.
Ponse no seu coñecemento que, para a prestación do servizo de atención ao cliente, terán acceso aos seus datos provedores situados en Colombia, país que non conta cunha decisión de adecuación emitida pola Comisión Europea. As devanditas transferencias de datos realízanse sobre a base da sinatura cos devanditos provedores das cláusulas contractuais tipo aprobadas pola Comisión Europea. Para máis información, pode poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos a través das canles indicadas nesta Política de Privacidade.
Nedgia conservará e tratará os datos con esta finalidade mentres sexan necesarios para a finalidade descrita.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
Os seus datos son facilitados a Nedgia polas compañías comercializadoras de gas para completar o proceso de alta seguindo os trámites legalmente establecidos, e posteriormente son utilizados por Nedgia para cumprir coas súas obrigas legais como empresa distribuidora, para xestionar o seu punto de subministración.
Estas obrigas, entre outras, encóntranse recollidas no art.10.3 do Real decreto 1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de gas natural, e son, entre outras:
• o mantemento das instalacións da rede de distribución;
• a realización das inspeccións periódicas das instalacións receptoras coa periodicidade regulamentaria;
• a toma de lecturas e xestión dos equipos de medida;
• a atención de urxencias;
• a xestión dunha base de datos de usuarios conectados á rede de distribución
A distribuidora Nedgia correspondente á súa área xeográficaComunicarlle a necesidade de efectuar a inspección periódica da instalación receptora común ou individual do seu punto de subministración.O cumprimento dunha obriga legalPoderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.Nedgia conservará e tratará os datos con esta finalidade mentres sexan necesarios para a finalidade descrita. Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.A Disposición adicional primeira do Real decreto 984/2015, do 30 de outubro, polo que se regula o mercado organizado de gas e o acceso de terceiros ás instalacións do sistema de gas natural, establece a obriga das empresas distribuidoras de gas de comunic/bar aos usuarios conectados á súa rede a necesidade de efectuar a inspección periódica das instalacións receptoras comúns ou das instalacións individuais dos puntos de subministración conectados ás súas redes, coa periodicidade establecida na regulamentación vixente de calidade e seguridade industrial.
A distribuidora Nedgia correspondente á súa área xeográficaContactalo para facerlle chegar, por calquera medio, comunicacións informativas relacionadas co seu punto de subministración de gas natural e os seus servizos asociados (p. ex. documentación relacionada coas operacións no punto de subministración, campañas de actualización dos seus datos etc.).
Non son comunicacións comerciais.
O interese lexítimo de Nedgia en asegurar, certificar e documentar o correcto desenvolvemento das operacións e actuacións de mantemento e mellora das súas redes de distribución e instalacións receptoras conforme esixe a normativa do sector gasista. Nedgia non aprecia prexuízo ningún derivado para vostede deste tratamento, e estima que vostede ten unha expectativa razoable de ser informado sobre tales aspectos relativos á súa relación con Nedgia.Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.Nedgia unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) vostede deixe de ser titular dun punto de subministración.
(ii) Vostede exerza o seu dereito de oposición.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación. dría ser de aplicación la obligación de bloqueo impuesta por la legislación.
Vostede poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos con esta finalidade en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
A distribuidora Nedgia correspondente á súa área xeográficaContactar con vostede para coñecer o seu grao de satisfacción e calidade do servizo recibido en relación co seu punto de subministración. Pode requirir a gravación da chamada que, se é o caso, se realice. Inclúe a chamada para coñecer os motivos de baixa no suposto de que vostede decidise cesar a subministración de gas.O interese lexítimo de Nedgia en avaliar a calidade do servizo prestado, tanto pola propia Nedgia como por aqueles colaboradores ou terceiros cos que traballa en relación cos devanditos servizos, por ser fundamental para garantir uns estándares de calidade adecuados.
Nedgia considera que, ao recibir un servizo por parte de Nedgia, vostede ten unha expectativa razoable de ser consultado a este respecto.
Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada. Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.Nedgia unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) vostede deixe de ser titular dun punto de subministración.
(ii) Vostede exerza o seu dereito de oposición.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
A resposta a estas enquisas será sempre voluntaria.
Vostede poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos con esta finalidade en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
Nedgia, S. ARealización de enquisas ou estudos de mercado.O interese lexítimo de Nedgia en coñecer a percepción que a poboación ten do sector da enerxía en xeral, e da imaxe de Nedgia e do gas natural como enerxía en concreto, así como coñecer os seus intereses e necesidades respecto da subministración de enerxía.
Nedgia considera que as persoas consultadas, ao seren titulares de puntos de subministración da rede de Nedgia, teñen unha expectativa razoable de ser preguntadas acerca dos aspectos sinalados.
Poderán ter acceso aos seus datos prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir as finalidades antes indicadas.Nedgia únicamente conservará y tratará sus datos con esta finalidad hasta que ocurra Nedgia unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) vostede deixe de ser titular dun punto de subministración.
(ii) Vostede exerza o seu dereito de oposición.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
Un estudo de mercado é unha investigación realizada por Nedgia na que, entre outros elementos, formula preguntas aos titulares dos puntos de subministración, co obxecto de coñecer a súa opinión sobre diferentes aspectos do mercado da enerxía, a percepción das diferentes fontes de subministración enerxética, e así, en función dos resultados que se obteñan, poder tomar decisións sobre a forma na que actuar no devandito mercado.
Nos estudos de mercado analízase de forma agregada a información obtida, polo que a información facilitada por vostede será anonimizada para que non poida vincularse directamente con vostede.
Vostede poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos con esta finalidade en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
Nedgia, S. AXestionar o seu rexistro como usuario ao Área Privada de Cliente. (cando vostede o solicite), o que lle permitirá acceder a esta e facer uso das funcionalidades que lle ofrece.O consentimento prestado por vostede ao darse de alta a través do formulario online.Poderán ter acceso aos seus datos prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir as finalidades antes indicadas. Poderán ter acceso aos seus datos prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.Nedgia conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) vostede deixe de ser titular dun punto de subministración.
(ii) vostede retire o seu consentimento ou xestione doutro xeito a súa baixa como usuario da Área Privada de Cliente.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
Aqueles datos que aparezan marcados como obrigatorios no correspondente formulario de rexistro son necesarios para poder xestionar axeitadamente o seu rexistro como usuario, polo que non poderá rexistrarse no caso de non os facilitar.
Nedgia soamente destinará a esta finalidade os datos por vostede facilitados durante o seu proceso de rexistro na Área Privada de Cliente.
Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento, en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
A revogación do devandito consentimento implicará a imposibilidade de seguir sendo usuario da Área Privada de Cliente de Nedgia, o cal lle impide acceder a esta e facer uso das funcionalidades que ofrece.

C. RESPECTO DAQUELAS PERSOAS QUE CONTACTAN CON NEDGIA CON DIFERENTES FINS

En ocasións, vostede, xa for titular dun punto de subministración ou non, pode dirixirse a Nedgia para solicitar información, orzamentos, formular consultas, participar en promocións e eventos organizados por Nedgia, ou ben interactuar ou realizar outras xestións varias con Nedgia á marxe da existencia ou non dunha relación previa contractual ou doutro tipo con Nedgia, polo que nos facilita para tal efecto algúns dos seus datos persoais. Os devanditos datos poderán ser tratados por Nedgia coas finalidades descritas a continuación:

RESPONSABLE DO TRATAMENTOFINALIDADE DO TRATAMENTOBASE XURÍDICADESTINATARIOSPRAZO DE CONSERVACIÓNOBSERVACIÓNS
Nedgia, S.A.Xestionar e atender a petición, consulta, solicitude de información ou requirimento efectuado por vostede a Nedgia.O consentimento prestado por vostede ao realizar a devandita petición, consulta ou requirimento a través dalgunha das canles habilitadas por Nedgia para tal efecto.Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.
Ponse no seu coñecemento que, para a prestación do servizo de atención ao cliente, terán acceso aos seus datos provedores situados en Colombia, país que non conta cunha decisión de adecuación emitida pola Comisión Europea. As devanditas transferencias de datos realízanse sobre a base da sinatura cos devanditos provedores das cláusulas contractuais tipo aprobadas pola Comisión Europea. Para máis información, pode poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos a través das canles indicadas nesta Política de Privacidade.
Nedgia unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Finalice a xestión da súa petición ou consulta.
(ii) Vostede solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
Os datos que serán tratados por Nedgia con esta finalidade son aqueles facilitados por vostede con ocasión da petición, consulta ou requirimento correspondente.
Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento, en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
A revogación do devandito consentimento implica a renuncia a que sexa atendida a súa petición ou consulta.
A distribuidora Nedgia correspondente á súa área xeográficaDetección, xestión e investigación de fraudes e irregularidades.O interese lexítimo de Nedgia en garantir a seguridade das súas redes de distribución e instalacións receptoras conforme esixe a normativa do sector do gas, así como facer fronte a calquera actuación ilícita cometida contra a rede de distribución de gas.
Non se aprecia prexuízo ningún derivado para vostede deste tratamento, e estímase que vostede ten unha expectativa razoable sobre o tratamento dos seus datos para esta finalidade.
Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.Nedgia conservará e tratará os seus datos persoais con esta finalidade durante o tempo requirido para a xestión e investigación da fraude ou irregularidade correspondente.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
Nedgia, S.A.Xestionar a organización e o desenvolvemento, ata a súa conclusión, dos seminarios, conferencias, accións formativas ou lúdicas, e outros eventos (a partir deste momento o ‘Evento’’) de Nedgia nos que vostede se inscribise. Pode incluír, se é o caso, a emisión dos correspondentes certificados de asistencia.O consentimento prestado por vostede ao inscribirse no Evento.Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.Nedgia conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Transcorresen tres (3) meses dende a conclusión do Evento.
(ii) Vostede solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado.

Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
Os datos que serán tratados por Nedgia con esta finalidade son aqueles facilitados por vostede no momento de inscribirse no Evento.

Aqueles datos que aparezan marcados como obrigatorios no correspondente formulario de inscrición son necesarios para poder xestionar axeitadamente a súa participación no Evento, polo que non poderá inscribirse no caso de non os facilitar.

Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento, en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

A revogación do consentimento prestado ao inscribirse implicará a renuncia a participar no Evento.
Nedgia, S.A.Xestionar a organización e o desenvolvemento, ata a súa conclusión, da promoción, concurso, sorteo ou similar (en diante a ‘Promoción’’) de Nedgia na que vostede se inscribise. En particular, para identificar os usuarios participantes, seleccionar os gañadores e xestionar a entrega do premio a estes últimos.O consentimento prestado por vostede ao inscribirse na Promoción.Poderán ter acceso aos seus datos prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.Nedgia conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Transcorresen tres (3) meses dende a conclusión da Promoción.
(ii) Vostede solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
Os datos que serán tratados por Nedgia con esta finalidade son aqueles facilitados por vostede no momento de inscribirse na Promoción.

Aqueles datos que aparezan marcados como obrigatorios no correspondente formulario de inscrición son necesarios para poder xestionar axeitadamente a súa participación na Promoción, polo que non poderá inscribirse no caso de non os facilitar.

Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento, en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

A revogación do consentimento prestado ao inscribirse implicará a renuncia a participar na Promoción.
Nedgia, S.A.Utilizar as imaxes e voz tomadas sobre a súa persoa, para difundir os Eventos ou Promocións organizados por Nedgia en medios públicos ou privados, mesmo redes sociais, coa publicación das imaxes ou voz captados durante a realización destes.O consentimento prestado por vostede.A súa imaxe e voz poderán ser obxecto de reprodución, difusión ou comunicación a terceiros, nos termos que en cada caso lle informen ao inscribirse no Evento ou Promoción correspondente.

Tamén poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.
Nedgia conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que vostede revogue o seu consentimento ou solicite a súa supresión.

Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
Nedgia, S.A.Contactar con vostede para coñecer o seu grao de satisfacción co servizo recibido, ou co Evento ou Promoción nos que participase.O interese lexítimo de Nedgia en avaliar a calidade dos servizos prestados, tanto pola propia Nedgia como por aqueles colaboradores ou terceiros cos que traballa en relación cos devanditos servizos, por ser fundamental para garantir uns estándares de calidade adecuados. Consideramos que, ao facer uso ou recibir un servizo de Nedgia, vostede ten unha expectativa razoable de ser consultado a este respecto.Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.Nedgia unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Se complete a finalidade descrita.
(ii) Vostede exerza o seu dereito de oposición.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
Vostede poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos con esta finalidade en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

D. RESPECTO DE PERSOAS DE CONTACTO E REPRESENTANTES LEGAIS DE ENTIDADES, ASÍ COMO DE EMPRESARIOS INDIVIDUAIS E PROFESIONAIS LIBERAIS OU BEN REPRESENTANTES DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

En ocasións, Nedgia pode manter unha relación profesional coa persoa xurídica á que vostede preste os seus servizos, coa comunidade de propietarios á que vostede represente ou ben con vostede mesmo se é vostede un empresario individual ou un profesional liberal. Nestes casos, pode acontecer que Nedgia dispoña dos seus datos de contacto e, en ocasións, os relativos á función ou posto desempeñado por vostede (no seu conxunto, os Datos de Contacto Profesional). Os devanditos datos poderán ser tratados por Nedgia coas finalidades descritas a continuación:

RESPONSABLE DO TRATAMENTOFINALIDADE DO TRATAMENTOBASE XURÍDICADESTINATARIOSPRAZO DE CONSERVACIÓNOBSERVACIÓNS
A distribuidora Nedgia correspondente á súa área xeográficaManter unha relación profesional con (segundo corresponda):
(i) A persoa xurídica na que vostede preste os seus servizos
(ii) Vostede, na súa calidade de empresario individual ou profesional liberal.
O interese lexítimo de Nedgia, de conformidade co artigo 19 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.Nedgia conservará e tratará os seus Datos de Contacto Profesional con esta finalidade ata que vostede solicite a súa supresión ou exerza o seu dereito de oposición. Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.Sus Datos de Contacto Profesional pueden haber sido obtenidos:
(i) Con motivo de la celebración o ejecución de un contrato o de una relación profesional entre Nedgia y la persona jurídica en la que usted presta sus servicios, o bien con usted mismo en su calidad de empresario individual o profesional liberal.
(ii) A través de terceros, pertenecientes al sector público o privado, o bien a través de información pública o de fuentes de acceso público.
(iii) Mediante networking o reuniones profesionales con miembros de Nedgia.
(iv) O bien haber sido facilitados a Nedgia por usted mismo o por la entidad u organismo en el que usted presta sus servicios o por aquella otra entidad u organismo superior del que depende.
El tratamiento de sus Datos de Contacto Profesional tiene por objeto gestionar adecuadamente cualquier relación de Nedgia con la persona jurídica en la que usted preste sus servicios, o bien con usted en su calidad de empresario individual o profesional liberal, pero sus datos no serán tratados para gestionar una relación con usted como persona física.
A distribuidora Nedgia correspondente á súa área xeográficaManter unha relación profesional coa comunidade de propietarios á que vostede representa.O interese lexítimo de Nedgia de ofrecer os seus servizos, manter e xestionar calquera relación de negocios cunha comunidade de propietarios, polo que a interlocución coa devandita entidade unicamente é posible a través da persoa do presidente da devandita comunidade de propietarios, ou daquela outra persoa que exerza a representación legal desta.
Nedgia considera que os interesados que exercen a representación da comunidade de propietarios teñen unha expectativa razoable de ser contactados para os fins sinalados.
Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.Nedgia unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que vostede solicite a súa supresión ou exerza o seu dereito de oposición.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
O tratamento dos seus datos de contacto profesional é necesario para poder xestionar adecuadamente calquera relación de Nedgia coa comunidade de propietarios á que vostede representa, pero os seus datos non serán tratados para xestionar unha relación con vostede como persoa física.
Os seus datos de contacto puideron ser obtidos das seguintes maneiras:
(i) Foron facilitados a Nedgia por vostede mesmo ou pola comunidade de propietarios á que representa.
(ii) A través de terceiros, pertencentes ao sector público ou privado, ou ben a través de información pública ou de fontes de acceso público.
(iii) Mediante networking ou reunións profesionais con membros de Nedgia.

E. OUTROS TRATAMENTOS

RESPONSABLE DO TRATAMENTOFINALIDADE DO TRATAMENTOBASE XURÍDICADESTINATARIOSPRAZO DE CONSERVACIÓNOBSERVACIÓNS
A distribuidora Nedgia correspondente á súa área xeográficaXestionar as solicitudes presentadas por vostede para o exercicio dos seus dereitos individuais en materia de protección de datos de carácter persoal.O cumprimento da obriga legal imposta ao responsable do tratamento polo Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.Nedgia conservará e tratará os datos con esta finalidade mentres sexan necesarios para a finalidade descrita.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
A distribuidora Nedgia correspondente á súa área xeográficaCumprir con obrigas legais impostas pola normativa aplicable a Nedgia.O cumprimento dunha obriga legal aplicable a Nedgia.Os seus datos persoais serán comunicados a aqueles terceiros aos que Nedgia estea legalmente obrigada a comunicar.
Así mesmo, poderían ter acceso aos seus datos prestadores de servizos e provedores de Nedgia, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.
Nedgia conservará e tratará os datos con esta finalidade mentres sexan necesarios para a finalidade descrita.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
En ocasións, Nedgia ten que tratar os seus datos persoais, xeralmente comunicándoos a un terceiro, para dar cumprimento a unha obriga legal que lle é aplicable.

A continuación, sinalámoslle os casos máis relevantes derivados da normativa do sector da enerxía:
- Comunicación de datos ás compañías comercializadoras de gas, ou ben á Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, cando así o impón a normativa que regula os procesos de acceso ás redes de gas, altas, baixas, cambios de subministrador, facturación de consumos, e outros procesos propios da actividade de Nedgia que están completamente regulados e deben executarse conforme esixe a normativa, fundamentalmente a Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos, e o RD 1434/2002, de 27 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de gas natural, así como o resto de normativa complementaria que as desenvolve.
- Real decreto 984/2015, de 30 de outubro, polo que se regula o mercado organizado de gas e o acceso a terceiros ás instalacións do sistema de gas natural. A iso sumaríanse aqueles outros supostos nos que Nedgia ten a obriga legal de comunicar os datos persoais que, se é o caso, lle sexan requiridos pola autoridade xudicial ou administrativa competente, así como polos corpos e forzas de seguridade. Por exemplo, aqueles derivados da seguinte normativa:
- Art. 7 da Lei orgánica 7/2021, do 26 de maio, de protección de datos persoais tratados para fins de prevención, detección, investigación e axuizamento de infraccións penais e de execución de sancións penais.
- Art. 18 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas.

IV. TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS.

Se, para o tratamento dos seus datos coas finalidades indicadas, estes tivesen que ser transferidos fóra do Espazo Económico Europeo (“EEE”), as devanditas transferencias realizaríanse sobre a base da sinatura coas devanditas compañías localizadas fóra do EEE de cláusulas tipo de protección de datos adoptadas pola Comisión Europea para transferencias internacionais, ou ben sobre a base da adopción dalgunha das outras garantías adecuadas previstas pola normativa aplicable. Na columna “Destinatarios” do apartado anterior, pode encontrar información máis detallada naqueles casos nos que existan este tipo de transferencias.

V. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Nedgia designou un Delegado de Protección de Datos, cuxa información de contacto é a seguinte: – Enderezo postal: Avenida de América, 38 – CP 28028 Madrid – Correo electrónico: dpd-dpo@naturgy.com

VI. DEREITOS SOBRE OS SEUS DATOS PERSOAIS

Os dereitos que legalmente lle asisten e que poderá exercitar, cando proceda, son os seguintes:

DEREITOCONTIDO
AccesoPoderá consultar os seus datos persoais que están a ser obxecto de tratamento por Nedgia.
RectificaciónPoderá modificar os seus datos persoais cando sexan inexactos ou incompletos.
SupresiónPoderá solicitar a eliminación dos seus datos persoais.
OposiciónPoderá solicitar que non se traten os seus datos persoais sobre a base do interese lexítimo. Así mesmo, poderá opoñerse a que os seus datos persoais sexan tratados con fins de mercadotecnia directa, inclusive á elaboración de perfís na medida que estea relacionada coa devandita mercadotecnia directa.
Limitación do tratamentodel tratamientoPoderá solicitar a limitación ao tratamento dos seus datos:

- Mentres se comprobe a impugnación da exactitude dos seus datos.
- Cando o tratamento sexa ilícito, pero vostede se opoña á supresión dos seus datos, e solicite a limitación do seu uso.
- Cando Nedgia xa non necesite tratar os seus datos, pero vostede os requira para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
- Cando vostede se opoña ao tratamento dos seus datos para o cumprimento dunha misión de interese público ou para a satisfacción dun interese lexítimo, mentres se verifica se os motivos lexítimos para o tratamento prevalecen sobre os seus.
Non Decisións AutomatizadasPoderá solicitar non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos.
Retirar consentimentoPoderá retirar en calquera momento, sen efecto retroactivo, o consentimento que vostede prestase previamente para autorizar o tratamento dos seus datos para unha finalidade determinada.
PortabilidadePoderá recibir, en formato electrónico, os datos persoais que nos facilitase, así como transmitilos a outra entidade.

Poderá exercitar os mencionados dereitos a través das seguintes canles:

 • Correo electrónico: derechoslopdnedgia@naturgy.com
 • Enderezo postal: A la atención del Servicio de Atención al Cliente Nedgia, Plaça del Gas n.º 2, 08003 Barcelona.

Na súa comunicación, deberá constar como referencia “Solicitud Protección de Datos – Ejercicio de Derechos”. Posto que estes son dereitos individuais, Nedgia debe verificar que son exercidos polo interesado ou persoa autorizada. Para iso, debe acreditar a súa identidade mediante o envío de copia do seu DNI, NIE, pasaporte ou documento equivalente, polas dúas caras. No caso de que exerza os seus dereitos unha persoa autorizada polo interesado, debe enviar tamén a identificación do autorizado e copia da devandita autorización. Nedgia facilitaralle a información solicitada no prazo máximo dun mes a partir da recepción da solicitude. O devandito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes. Se considera que non tratamos os seus datos persoais adecuadamente, pode contactar co Delegado de Protección de Datos a través das canles antes indicadas. En calquera caso, informámolo de que, se considera que no tratamento dos seus datos persoais se cometeu unha infracción da normativa aplicable en materia de protección de datos, tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente (p. ex. Axencia Española de Protección de Datos – www.aepd.es).   Decembro 2021