Canvi de peatges d’accés gas natural

Canvi regulatori del gas natural

Des de l’1 d’octubre de 2021 és vigent a Espanya la normativa sobre els nous peatges d’accés del gas natural; en aquesta nova normativa es modifica la metodologia de càlcul utilitzada per determinar els preus que paga el consumidor per cobrir els costos regulats del sistema gasista i es determina un nou cost a la factura denominat “càrrecs del sistema”.

Aquest import dels peatges d’accés de gas natural el regulen el Govern i la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) i s’aplica tant en el terme fix com en el terme variable de la factura.

El RDL 1/2019, d’11 de gener, va assignar a la CNMC la funció de definir l’estructura i la metodologia per al càlcul dels peatges i cànons dels serveis bàsics d’accés a les instal·lacions gasistes i, al Govern, l’estructura i la metodologia de càlcul dels càrrecs destinats a cobrir altres costos regulats del sistema que no estiguin associats a l’ús de les instal·lacions.

A la Circular 6/2020, de 22 de juliol, la CNMC va establir la metodologia de càlcul dels peatges i en el RD 1184/2020, de 29 de desembre, el Govern, per la seva banda, la dels càrrecs del sistema gasista.

Què són els peatges d’accés i els càrrecs del sistema?

Fins al 30 de setembre de 2021 a la factura del gas només apareixia un terme associat al peatge d’accés que englobava tots els costos del sistema gasista. Des de l’1 d’octubre de 2021, es desglossa en dos termes diferents segons a què es destini cada import: són els peatges d’accés i els càrrecs del sistema.

Els peatges d’accés estan associats a l’ús de les instal·lacions del sistema gasista (manteniment de la xarxa de canonades, regasificació, transport i distribució del gas natural).

Els càrrecs del sistema gasista són els destinats a finançar els costos no vinculats a l’ús d’aquestes instal·lacions.

 • Taxa de la CNMC i del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
 • Cost diferencial del subministrament de gas natural liquat o gas manufacturat i/o aire propanat diferent del gas natural en territoris insulars que no disposin de connexió amb la xarxa de gasoductes o de plantes de gas natural liquat.
 • Mesures de gestió de la demanda.
 • Anualitat corresponent als desajustos temporals i al dèficit acumulat a 31 de desembre de 2014.
 • Si escau, la retribució regulada de l’operador del mercat organitzat de gas natural.
 • Qualsevol altre cost atribuït expressament per una norma amb rang legal.
Canonada gas natural
Canonada gas natural

Què són els peatges d’accés i els càrrecs del sistema?

Fins al 30 de setembre de 2021 a la factura del gas només apareixia un terme associat al peatge d’accés que englobava tots els costos del sistema gasista. Des de l’1 d’octubre de 2021, es desglossa en dos termes diferents segons a què es destini cada import, són els peatges d’accés i els càrrecs del sistema.

Els peatges d’accés estan associats a l’ús de les instal·lacions del sistema gasista (manteniment de la xarxa de canonades, regasificació, transport i distribució del gas natural).

Els càrrecs del sistema gasista són els destinats a finançar els costos no vinculats a l’ús d’aquestes instal·lacions, i són:

 • Taxa de la CNMC i del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
 • Cost diferencial del subministrament de gas natural liquat o gas manufacturat i/o aire propanat diferent del gas natural en territoris insulars que no disposin de connexió amb la xarxa de gasoductes o de plantes de gas natural liquat.
 • Mesures de gestió de la demanda.
 • Anualitat corresponent als desajustos temporals i al dèficit acumulat a 31 de desembre de 2014.
 • Si escau, la retribució regulada de l’operador del mercat organitzat de gas natural.
 • Qualsevol altre cost atribuït expressament per una norma amb rang legal.

Com t’afecta el canvi?

De tarifes d’accés a peatges d’accés

Les antigues tarifes d’accés, 3.1, 3.2, etc., desapareixen de la teva factura i en el seu lloc s’inclouen nous peatges d’accés, RL.1, RL.2, etc., que estan determinats pel consum del punt de subministrament. Per fer el càlcul del consum, les empreses distribuïdores consideraran el consum registrat l’any anterior. D’aquesta manera, cada usuari paga segons l’ús que fa de les xarxes de gas i la utilització del subministrament. En el cas d’un subministrament nou, es determinarà en funció del consum previst.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes

Peatges d’accés i càrrecs de gas en funció del consum

Desapareixen els trams tarifaris per pressió i passen a determinar-se només per consum. La quantia de l’import peatge d’accés i els càrrecs variarà en funció del peatge que et correspongui. En la revisió anual, la distribuïdora podrà canviar-te de tarifa en funció del teu consum real de l’any anterior.

En cas de disconformitat amb la reubicació de tarifa, t’has de dirigir a la teva empresa comercialitzadora.

Revisió anual del peatge d’accés

L’actualització dels peatges d’accés es farà l’1 d’octubre, i es considera l’any de gas, és a dir, el període comprès entre l’1 d’octubre i el 30 de setembre. Fins ara, l’actualització de l’import dels peatges d’accés es feia l’1 de gener tenint en compte l’any natural.

Aquest any, l’assignació dels subministraments als nous grups tarifaris es realitzarà tenint en compte el consum registrat des de l’1 de juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2021.

Urgencias 24h Nedgia

A qui s’aplica aquest canvi?

El canvi aplica tots els usuaris amb servei de gas natural. És un canvi regulatori del sector i totes les comercialitzadores han d’aplicar-lo.

Els costos de peatges i càrrecs de sistema gasista són els mateixos per a tots els clients depenent del tram de consum en el qual es trobin, i són els mateixos per a totes les comercialitzadores.

Nous peatges d’accés

Els nous peatges d’accés de gas natural venen determinats pel consum anual de l’usuari i es revisen anualment i de manera automàtica.

En la seva gran majoria els usuaris domèstics es troben en els grups RL1, RL2 i RL.3, corresponent les sigles RL a "Redes Locales” (Xarxes Locals). Amb la classificació anterior, els trams eren més generalistes, aquesta nova distribució pretén aconseguir un ajustament més conforme amb el consum de cada punt de subministrament.

Els clients industrials, els principals consumidors de gas, també es veuen afectats pel canvi de nomenclatura.

A continuació, t’oferim el detall de les equivalències de les antigues tarifes 3.1, 3.2, 3.3, etc., als nous peatges d’accés RL.1, RL.2, RL.3, etc.

Peatges gas natural

Què més és interessant conèixer?

Aquests canvis estan en vigor des de l’1 d’octubre de 2021.

Si tens més dubtes sobre els canvis en els peatges de gas natural, pots enviar-nos la teva consulta.

Més informació