Avantatges del gas natural

El gas natural ofereix grans avantatges en processos industrials en què es requereixen ambients nets, processos controlats i combustibles d’alta fiabilitat i eficiència.

Empresas y negocios con gas natural

Avantatges del gas natural per al sector industrial

El gas natural és una energia de subministrament continu, per la qual cosa no requereix disposar de tancs d’emmagatzematge i s’eviten els riscos que comporta avançar el cost del combustible. A més, a causa d’aquests avantatges, el gas natural proporciona la tranquil·litat de tenir una energia fiable i sempre disponible, de manera que se’n pot gestionar millor el procés productiu.

No requereix preparació prèvia abans de la seva utilització, com sí que cal en altres combustibles, com ara el petroli o el carbó.

El gas natural té una combustió més neta, per la qual cosa els equips i cremadors de gas natural són més fàcils de netejar, requereixen menys manteniment i es conserven millor durant més temps.

La combustió de gas natural pot finalitzar de manera instantània, en el moment en què la demanda de calor dels aparells que l’utilitzen cessi. Això el fa molt útil per adaptar-se a les necessitats variables de treball del procés productiu.

Permet regular-lo amb gran precisió, i mantenir la temperatura constant.

El gas natural té més poder calorífic que altres combustibles, per la qual cosa, amb la justa quantitat de combustible, els equips tenen un rendiment superior.

No requereix preparació prèvia abans de la seva utilització, com sí que cal en altres combustibles, com ara el petroli o el carbó.

Usos del gas natural

El gas natural és una de les millors fonts d’energia per a les indústries que utilitzen forns o calderes en els seus processos productius, com ara:

Indústria del vidre: Les propietats del gas natural han permès crear cremadors que permeten una òptima transmissió de la calor a la massa del vidre. Així mateix, gràcies a les seves propietats, el vidre surt net al final del procés productiu.

Indústria ceràmica: L’ús del gas natural en la indústria ceràmica permet estalviar costos i obtenir productes de més qualitat. Això és a causa del cost inferior per kWh i que l’ús del gas natural disminueix la formació de taques i descoloracions en els articles durant la cocció i l’assecatge.

Indústria del ciment: La utilització de forns de gas natural redueix el manteniment i allarga la vida útil dels forns. A més, són més eficients i contribueixen a reduir l’empremta mediambiental, ja que els gasos que es produeixen per la combustió no contaminen.

Indústria tèxtil: En la indústria tèxtil, l’ús del gas natural suposa un estalvi energètic important en permetre l’escalfament directe per convecció en comptes de l’ús de l’escalfament amb fluids intermedis.

Indústria alimentària: El gas natural s’utilitza en els processos de cocció i d’assecatge. A més, permet complir les exigències de qualitat ISO necessàries per a l’exportació de determinats productes

Fosa de metalls: El gas natural s’utilitza en diversos processos relacionats amb l’escalfament de metalls, tant en la fusió com en el rescalfament i els tractaments tèrmics.

El gas natural suposa grans avantatges per a la generació d’electricitat: és el combustible més econòmic i el que menys impacte mediambiental produeix. La producció d’electricitat amb gas natural és possible gràcies a les turbines. Hi ha diverses maneres de produir electricitat:

Centrals combinat

Central cicle combinat Huelva

Una central de cicle combinat de gas natural és una planta de producció d’energia elèctrica que combina dos processos o cicles per obtenir el màxim rendiment: el cicle de Brayton, en el qual els gasos de combustió accionen directament una turbina de gas; i el cicle Rankine, en el qual s’aprofita l’energia residual dels gasos d’escapament de la turbina de gas per generar vapor en una caldera, que accionarà al seu torn una turbina de vapor. Ambdues màquines (turbina de gas i de vapor) accionen un alternador en què es transforma l’energia mecànica en elèctrica.

La combinació d’aquests dos processos permet que aquest tipus de centrals tingui una eficiència energètica molt superior (prop d’un 57%) a la de les centrals tèrmiques convencionals (prop d’un 35%).

 

Centrals de cicle combinat

cogeneracióLa cogeneració és la tecnologia basada a utilitzar, en el propi centre de producció, la calor que inevitablement es produeix en convertir l’energia del gas natural en electricitat. En aprofitar aquesta calor, s’obté una eficiència global molt superior. A més, en produir-se la cogeneració d’electricitat i calor a les instal·lacions de l’usuari, evita gran part de les pèrdues de transmissió.

Aquest sistema és una manera eficient de cobrir les necessitats energètiques de les instal·lacions industrials.

Autobús híbrid_ transportEl gas natural vehicular és un combustible automotor substitut de la gasolina en motors de combustió interna d’encesa per espurna i de manera parcial del dièsel en els motors d’encesa per compressió.

Segons dades del 2010, a escala mundial hi ha en circulació més d’11,6 milions de vehicles de gas natural i unes 17.000 estacions de servei. Concretament a Europa, Itàlia és el país pioner i líder d’aquest sistema. En aquest país, ja hi ha 700.000 vehicles en circulació i 85.000 a Alemanya, mentre que a Espanya es redueixen a 2.900.

A Espanya, el gas natural vehicular s’utilitza principalment en flotes de transport d’empreses privades, autobusos urbans i interurbans, taxis, camions de neteja i recollida d’escombraries, carretons elevadors i, minoritàriament, en vehicles privats.

 

Quins avantatges té el gas natural com a combustible per a vehicles?

El gas natural és l’energia que aporta més avantatges també com a combustible del transport:

 

Beneficis ambientals

El gas natural és el combustible alternatiu que té la combustió més neta.

Les emissions de descàrrega de vehicles de gas natural són molt més baixes que les dels vehicles de gasolina.

Per unitat d’energia, el gas natural conté menys carboni que qualsevol altre combustible fòssil i, per tant, genera menys emissions de CO per cada quilòmetre recorregut per un vehicle.

 

Estalvi econòmic

La utilització del gas natural com a combustible en comparació amb el gasoil d’automoció convencional permet estalvis econòmics a partir d’un 25%, fins a poder assolir un 40% segons el tipus de vehicle i l’estació de càrrega. A més, en cremar més netament, redueix les necessitats de manutenció.

 

Alt nivell de seguretat

Els vehicles que operen amb gas natural són més segurs que els que operen amb combustibles tradicionals, ja que el gas natural vehicular es dissipa a l’atmosfera en cas d’accident. La gasolina, en canvi, roman al terra, per la qual cosa es crea risc d’incendi.