I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Quan el tractament de les vostres dades personals estigui relacionat amb un punt de subministrament de gas propà, el responsable del tractament serà la companyia distribuïdora titular de la xarxa en la qual estigui ubicada la vostra instal·lació. Podeu consultar quina és la companyia distribuïdora corresponent a la vostra àrea geogràfica, i les dades de contacte de cadascuna són les següents:

ENTITATNIF DOMICILI SOCIAL
NEDGIA RIOJA, S.A.A26037861Av. Jorge Vigón nº 51, 26003 Logroño
NEDGIA CASTILLA Y LEON, S.A. A47068127C/ Estación nº 4, 47004 Valladolid
NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.A.A79238663C/ Jarama nº 132, Polígono Industrial Santa María de Benquerencia, 45005 Toledo
NEDGIA GALICIA, S.A.A15383284C/ Lisboa, Area Central 31, 15703 A Coruña
NEDGIA ANDALUCIA, S.A.A41225889Polígono Industrial Pineda, Parcela 4, s/n, 41012 Sevilla
NEDGIA CEGAS, S.A.A08009722Av. Cardenal Benlloch nº 67, 46021 Valencia
NEDGIA NAVARRA, S.A A31073232Av. Guipuzcoa nº 40, 31014 Pamplona
NEDGIA CATALUNYA S.A.A63485890Plaça del Gas nº 2, 08003 Barcelona
NEDGIA MADRID, S.A.A66036625Av. América nº 38, 20028 Madrid
NEDGIA ARAGON, S.A,A66560145C/ Adelfa nº 28, 50171 La Puebla de Alfiden, Zaragoza
NEDGIA BALEARS, S.A.A66658816C/ Es Cos de Gracia nº 19, 07702 Mahón, Menorca, Baleares

Per a la resta de tractaments, no relacionats amb un contracte de gas propà, Nedgia, SA, amb domicili a l’Avinguda d’América núm. 38, 28028 Madrid, i amb NIF A-66560152, és l’entitat responsable del tractament de les vostres dades personals.

No obstant això, en l’apartat III s’especifica per a cada tipus de tractament quina n’és l’entitat responsable.

La present Política de Privacitat es referirà en endavant al vostre corresponent responsable del tractament com a “Nedgia”.

II. DADES PERSONALS QUE TRACTEM

II.1. Origen de les dades personals que tractem

Les dades personals que són tractades per Nedgia poden provenir de les fonts següents:

 • Dades que heu aportat (p. ex. nom, cognoms, DNI, telèfon, adreça electrònica, IBAN, etc.).
 • Dades observades per Redes GLP o generades com a conseqüència del desenvolupament, la tramitació i el manteniment de la relació entaulada entre vós i Redes GLP (p. ex. consums efectuats, quantitats degudes, etc.).

 

II.2. Categories de les dades personals que tractem

Nedgia podrà arribar a tractar dades personals de diferents tipologies, en funció de la finalitat a la qual s’hagin de destinar:

 • Dades identificatives i de contacte, com ara nom i cognoms, DNI, passaport o NIE, adreça electrònica, adreça postal, telèfon, adreça IP, CUPS, IBAN, signatura manuscrita o electrònica, veu (p. ex. enregistrament de comunicacions telefòniques), imatge.
 • Dades d’usuari i contrasenya per a registre i accés a apps o plataformes web de Nedgia.
 • Dades econòmiques i financeres, com ara: número de compte bancari de domiciliació, quantitats degudes a Nedgia.
 • Dades de circumstàncies socials, com ara característiques de l’habitatge o local.
 • Dades associades a la instal·lació o al contracte de subministrament, com ara números de contracte, consums d’energia, historial de consums, consultes, peticions i reclamacions realitzades, així com qualsevol altra informació associada a aquests contractes.
 • Dades acadèmiques i professionals, com ara: activitat professional, entitat en la qual treballa, càrrec.
 • Dades de navegació i d’ús dels canals digitals de Nedgia (quan ho hàgiu consentit), i d’altres de recollides a través de l’ús de les apps o dispositius de Nedgia (quan ho hàgiu autoritzat habilitant els permisos corresponents a l’app de Nedgia que les requereixi, o quan d’una altra manera ho hàgiu consentit).

III. FINALITAT DEL TRACTAMENT, BASE LEGAL, DESTINATARIS I TERMINI DE CONSERVACIÓ

En el quadre que s’adjunta a continuació, trobareu la informació següent per a cada un dels tractaments de dades que fa Nedgia:

 • Finalitat del tractament: motiu pel qual Nedgia tracta les vostres dades personals.
 • Base jurídica: base legal que permet el tractament de les vostres dades personals per part de Nedgia per a cada una de les finalitats descrites. Quan la base sigui el vostre consentiment, significa que les vostres dades només seran tractades amb aquesta finalitat quan prèviament hàgiu manifestat, mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, la vostra conformitat amb aquest tractament, i en aquest cas tindreu dret a revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, si així ho desitgeu. Quan la base sigui l’interès legítim, Nedgia haurà fet un judici de ponderació entre l’interès legítim perseguit i els seus interessos o els seus drets i llibertats fonamentals, concloent que el primer preval sobre els segons. Podeu sol·licitar més informació sobre aquest judici de ponderació adreçant-vos al delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat. Així mateix, us recordem que teniu dret a oposar-vos a qualsevol tractament de les vostres dades personals que estigui basat en l’interès legítim, i podeu exercir aquest dret a través dels canals que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
 • Destinataris: aquells tercers als quals, si escau, es podrien comunicar les vostres dades personals i el motiu de la comunicació. Amb caràcter general, per a qualsevol de les finalitats que es descriuran en aquest apartat III, Nedgia haurà de comunicar les vostres dades personals a aquells tercers als quals per mandat legal estigui obligada a lliurar-les-hi. D’altra banda, també podran tenir accés a les vostres dades personals alguns proveïdors i prestadors de serveis contractats per Nedgia perquè, en qualitat d’encarregats del tractament, us assisteixin en la consecució de la finalitat del tractament corresponent. Aquests proveïdors actuaran subjectes a un contracte d’encàrrec del tractament, garantint el compliment legal en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 • Termini de conservació: termini durant el qual Nedgia tractarà les vostres dades personals. No obstant això, conforme al que disposa la legislació aplicable, les vostres dades podran posteriorment romandre bloquejades per a la seva posada a disposició de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció d’aquestes.

 

 

A. ABANS DE DISPOSAR D’UN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS PROPÀ

Quan inicieu un procés de contractació de subministrament de gas propà, facilitant per a això les vostres dades personals, aquestes podran ser tractades per Nedgia amb les finalitats següents:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENTFINALITAT DEL TRACTAMENTBASE JURÍDICADESTINATARISTERMINI DE CONSERVACIÓOBSERVACIONS
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaGestionar i tramitar una sol·licitud de subministrament que hàgiu realitzat, així com contactar-vos per informar-vos sobre la situació i l’estat d’aquesta sol·licitud, i resoldre qualsevol dubte durant l’esmentat procés d’alta.L’execució del contracte subscrit amb vostè o l’aplicació a petició de vostè de mesures precontractuals.Gestionar i tramitar una sol·licitud de subministrament que hàgiu realitzat, així com contactar-vos per informar-vos sobre la situació i l’estat d’aquesta sol·licitud, i resoldre qualsevol dubte durant l’esmentat procés d’alta.Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que es completi el procés de sol·licitud de subministrament. En el cas que, per qualsevol motiu, l’esmentat procés fos cancel·lat o no arribés a terme, les vostres dades es conservaran fins a un màxim de sis mesos des de l’última gestió realitzada en el curs del procés esmentat.Gestionar i tramitar una sol·licitud de subministrament que hàgiu realitzat, així com contactar-vos per informar-vos sobre la situació i l’estat d’aquesta sol·licitud, i resoldre qualsevol dubte durant l’esmentat procés d’alta.

B. QUAN SOU TITULAR D’UN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS PROPÀ

Adquiriu la condició de titular d’un contracte de subministrament quan formalitzeu un contracte de subministrament de gas propà amb Nedgia.

Quan sigueu titular d’un contracte de subministrament, les vostres dades personals podran ser tractades per Nedgia amb les finalitats que es descriuran a continuació.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENTFINALITAT DEL TRACTAMENTBASE JURÍDICADESTINATARISTERMINI DE CONSERVACIÓOBSERVACIONS
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaEl manteniment, el desenvolupament i la gestió de la relació contractual (p. ex. gestió de lectures, facturació, cobrament, concertació de visites, gestió de sol·licituds i reclamacions, etcètera)L’execució del contracte de subministrament.Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Les dades personals es conservaran i es tractaran amb aquesta finalitat mentre subsisteixi la relació contractual per a la gestió de la qual són necessaris. Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.Les dades que heu facilitat a Nedgia per contractar el subministrament són utilitzades per Nedgia per gestionar el vostre contracte de subministrament de gas propà.
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaComunicar-vos la necessitat d’efectuar la inspecció periòdica de la instal·lació receptora comuna i/o individual de la vostra instal·lació.El compliment d’una obligació legal.Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
La disposició addicional primera del Reial decret 984/2015, de 30 d’octubre, que regula el mercat organitzat de gas i l’accés de tercers a les instal·lacions del sistema de gas natural estableix l’obligació de les empreses distribuïdores de gas de comunicar als usuaris connectats a la seva xarxa la necessitat d’efectuar la inspecció periòdica de les instal·lacions receptores comunes i/o de les instal·lacions individuals dels punts de subministrament connectats a les seves xarxes, amb la periodicitat establerta en la reglamentació vigent de qualitat i seguretat industrial.
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaContactar-vos per fer-vos arribar, per qualsevol mitjà, comunicacions informatives relacionades amb la vostra instal·lació o contracte de subministrament de gas propà i els serveis associats (p. ex. documentació relacionada amb les operacions a la vostra instal·lació, campanyes d’actualització de les dades, etcètera).
No són comunicacions comercials.
L’interès legítim de Nedgia a assegurar, certificar i documentar el correcte funcionament i seguretat de la instal·lació i el subministrament de gas propà tal com exigeix la normativa del sector gasista, així com informar els clients sobre aspectes de la seva relació contractual amb Nedgia.
Nedgia no aprecia cap perjudici derivat per a vostè d’aquest tractament, i estima que teniu una expectativa raonable de ser informat sobre els aspectes relatius a la vostra relació amb Nedgia.
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan deixeu de ser titular d’un contracte de subministrament.
(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaContactar-vos per conèixer el vostre grau de satisfacció i la qualitat del servei rebut en relació amb la vostra instal·lació o contracte de subministrament. Pot requerir l’enregistrament de la trucada que, si escau, es faci. Inclou la trucada per conèixer els motius de baixa en el supòsit que decidíssiu cessar el subministrament de gas.L’interès legítim de Nedgia a avaluar la qualitat del servei prestat, tant per la mateixa Nedgia com per aquells col·laboradors o tercers amb què treballeu en relació amb aquests serveis, perquè és fonamental per garantir uns estàndards de qualitat adequats.
Nedgia considera que, en rebre un servei per part de Nedgia, teniu una expectativa raonable de ser consultat referent a això.
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan deixeu de ser titular d’un contracte de subministrament.
(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
La resposta a aquestes enquestes sempre és voluntària. Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaGestionar els impagaments i el cobrament de deutes (en cas que es produeixi algun impagament per part vostra).L’interès legítim de Nedgia a buscar vies per garantir que es respectin els vostres drets contractuals i així fer efectiu el cobrament dels imports que us són deguts.

Considerem que qualsevol client té una expectativa raonable que li siguin reclamats aquells imports que degui a Nedgia pels productes o serveis contractats.

L’interès legítim de Nedgia, de conformitat amb l’article 20 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
Les dades relatives a l’incompliment de les vostres obligacions dineràries podrien ser comunicades a sistemes d’informació creditícia, i se us n’informaria oportunament. Això és farà d’acord amb el que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
Així mateix, poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.
Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
En cas que es produeixi algun impagament per part vostra, Nedgia només comunicarà les dades per al seu manteniment en el sistema d’informació creditícia mentre persisteixi l’incompliment, amb el límit màxim de cinc anys des de la data de venciment de l’obligació dinerària.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
En el cas que es fes la comunicació de dades a sistemes d’informació creditícia, se us informa que, de conformitat amb el que preveu l’article 20 de la LOPDGDD i l’article 26 del Reglament UE 2016/679 (RGPD), Nedgia i l’entitat que gestionés el sistema d’informació creditícia subscriurien un acord com a corresponsables del tractament.

C. RESPECTE D’AQUELLES PERSONES QUE CONTACTEN AMB NEDGIA AMB DIFERENTS FINALITATS

En ocasions, tant si sou titular d’un contracte de subministrament com si no, podeu dirigir-vos a Nedgia per sol·licitar informació, pressupostos, formular consultes, participar en promocions organitzades per Nedgia, o bé interactuar o fer altres gestions diverses amb Nedgia al marge de l’existència o no d’una prèvia relació contractual o d’un altre tipus amb Nedgia, facilitant-nos amb aquesta finalitat algunes de les vostres dades personals. Aquestes dades poden ser tractades per Nedgia amb les finalitats descrites a continuació:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENTFINALITAT DEL TRACTAMENTBASE JURÍDICADESTINATARISTERMINI DE CONSERVACIÓOBSERVACIONS
Nedgia, S. AGestionar i atendre la petició, la consulta, la sol·licitud d’informació o el requeriment que hàgiu efectuat a Nedgia, no relacionat amb un contracte prèviament subscrit amb Nedgia o amb la prèvia titularitat d’un contracte de subministrament.El consentiment que heu prestat en fer aquesta petició, consulta o requeriment a través d’algun dels canals habilitats per Nedgia a aquest efecte.Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan finalitzi la gestió de la vostra petició o consulta.
(ii) Quan sol·liciteu la supressió o revoqueu el consentiment atorgat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
La revocació d’aquest consentiment implica la renúncia que sigui atesa la vostra petició o consulta.
Les dades que seran tractades per Nedgia amb aquesta finalitat són aquelles que heu facilitat en ocasió de la petició, consulta o requeriment corresponent.
Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
La revocació d’aquest consentiment implica la renúncia que sigui atesa la vostra petició o consulta.
Nedgia, S. AGestionar l’organització i el desenvolupament, fins a la seva conclusió, de la promoció, el concurs, el sorteig o similar (d’ara endavant, la “Promoció”) de Nedgia en què us hàgiu inscrit. En particular, per identificar els usuaris participants, seleccionar els guanyadors i gestionar el lliurament del premi a aquests últims.El consentiment que heu prestat en inscriure-us en la Promoció.Podrien tenir accés a les vostres dades prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan hagin transcorregut tres (3) mesos des de la conclusió de la Promoció.
(ii) Quan sol·liciteu la supressió o revoqueu el consentiment atorgat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les dades que seran tractades per Nedgia amb aquesta finalitat són aquelles que heu facilitat en el moment d’inscriure-us en la Promoció.

Aquelles dades que apareguin marcades com a obligatòries al corresponent formulari d’inscripció són necessàries per poder gestionar adequadament la vostra participació en la Promoció, per la qual cosa no us hi podreu inscriure en cas que no les faciliteu.

Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

La revocació del consentiment prestat en inscriure-us implicarà la renúncia a participar en la Promoció.
Nedgia, S. AContactar-vos per conèixer el vostre grau de satisfacció amb el servei rebut, o amb la promoció o concurs en què hàgiu participat.L’interès legítim de Nedgia a avaluar la qualitat dels serveis prestats, tant per la mateixa Nedgia com per aquells col·laboradors o tercers amb què treballeu en relació amb aquests serveis, perquè és fonamental per garantir uns estàndards de qualitat adequats.
Considerem que, en fer ús o rebre un servei de Nedgia, teniu una expectativa raonable de ser consultat sobre això.
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan es completi la finalitat descrita.
(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

D. RESPECTE DE PERSONES DE CONTACTE I REPRESENTANTS LEGALS D’ENTITATS, AIXÍ COM D’EMPRESARIS INDIVIDUALS I PROFESSIONALS LIBERALS, O BÉ REPRESENTANTS DE COMUNITATS DE PROPIETARIS

En ocasions, Nedgia pot mantenir una relació professional amb la persona jurídica en la qual presteu els serveis, amb la comunitat de propietaris que representeu, o bé amb vostè mateix si sou un empresari individual o un professional liberal. En aquests casos, pot passar que Nedgia disposi de les vostres dades de contacte i, en ocasions, les relatives a la funció o el càrrec que exerciu (en conjunt, les dades de contacte professional). Aquestes dades poden ser tractades per Nedgia amb les finalitats descrites a continuació:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENTFINALIDAD DEL TRATAMIENTOBASE JURÍDICADESTINATARISTERMINI DE CONSERVACIÓOBSERVACIONS
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaMantenir una relació professional amb (segons correspongui):
(i) La persona jurídica en la qual presteu els vostres serveis.
(ii) Vostè, en qualitat d’empresari individual o professional liberal.
L’interès legítim de Nedgia, de conformitat amb l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades de contacte professional amb aquesta finalitat fins que en sol·liciteu la supressió o exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les vostres dades de contacte professional poden haver estat obtingudes:
(i) Amb motiu de la subscripció o l’execució d’un contracte o d’una relació professional entre Nedgia i la persona jurídica en la qual presteu els serveis, o bé amb vostè mateix en la vostra qualitat d’empresari individual o professional liberal.
(ii) A través de tercers, pertanyents al sector públic o privat, o bé a través d’informació pública o de fonts d’accés públic.
(iii) Mitjançant networking o reunions professionals amb membres de Nedgia.
(iv) O poden haver estat facilitades a Nedgia per vostè mateix o per l’entitat o organisme en el qual presteu els serveis o per aquella altra entitat o organisme superior del qual depeneu.
El tractament de les vostres dades de contacte professional té com a objectiu poder gestionar adequadament qualsevol relació de Nedgia amb la persona jurídica en la qual presteu els vostres serveis, o bé amb vostè en qualitat d’empresari individual o professional liberal, però les vostres dades no seran tractades per gestionar una relació amb vostè com a persona física.
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaGestionar els impagaments i el cobrament de deutes (en cas que es produeixi algun impagament per part vostra en la vostra condició d’empresari individual o professional liberal).L’interès legítim de Nedgia a buscar vies per garantir que es respectin els vostres drets contractuals i així fer efectiu el cobrament dels imports que us són deguts.

Considerem que qualsevol client té una expectativa raonable que li siguin reclamats aquells imports que degui a Nedgia pels productes o serveis contractats.
L’interès legítim de Nedgia, de conformitat amb l’article 20 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
Les dades relatives a l’incompliment de les vostres obligacions dineràries podrien ser comunicades a sistemes d’informació creditícia, i se us n’informaria oportunament. Això és farà d’acord amb el que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
Així mateix, poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.
Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
En cas que es produeixi algun impagament per part vostra, Nedgia només comunicarà les dades per al seu manteniment en el sistema d’informació creditícia mentre persisteixi l’incompliment, amb el límit màxim de cinc anys des de la data de venciment de l’obligació dinerària.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
En el cas que es fes la comunicació de dades a sistemes d’informació creditícia, se us informa que, de conformitat amb el que preveu l’article 20 de la LOPDGDD i l’article 26 del Reglament UE 2016/679 (RGPD), Nedgia i l’entitat que gestionés el sistema d’informació creditícia subscriurien un acord com a corresponsables del tractament.
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaMantenir una relació professional amb la comunitat de propietaris que representeu.L’interès legítim de Nedgia d’oferir els seus serveis, mantenir i gestionar qualsevol relació de negocis amb una comunitat de propietaris, sent la interlocució amb l’entitat esmentada únicament possible a través de la persona del president de l’esmentada comunitat de propietaris, o d’aquella altra persona que s’encarregui de la seva representació legal.
Nedgia considera que els interessats que exerceixen la representació de la comunitat de propietaris tenen una expectativa raonable de ser contactats per a les finalitats assenyalades.
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que en sol·liciteu la supressió o exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
El tractament de les vostres Dades de Contacte Professional és necessari per poder gestionar adequadament qualsevol relació de Nedgia amb la Comunitat de Propietaris que representeu, però les vostres dades no seran tractades per gestionar una relació amb vostè com a persona física.
Les vostres dades de contacte poden haver estat obtingudes de les maneres següents:
(i) Per haver estat facilitades a Nedgia per vostè mateix o per la Comunitat de Propietaris que representeu.
(ii) A través de tercers, pertanyents al sector públic o privat, o bé a través d’informació pública o de fonts d’accés públic.
(iii) Mitjançant networking o reunions professionals amb membres de Nedgia.

E. ALTRES TRACTAMENTS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENTFINALIDAD DEL TRATAMIENTOBASE JURÍDICADESTINATARISTERMINI DE CONSERVACIÓOBSERVACIONS
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaGestionar les sol·licituds que hàgiu presentat per a l’exercici dels vostres drets individuals en matèria de protecció de dades de caràcter personal.El compliment de l’obligació legal imposada al responsable del tractament pel Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
La distribuïdora Nedgia corresponent a la vostra àrea geogràficaComplir obligacions legals imposades per la normativa aplicable a Nedgia.El compliment d’una obligació legal aplicable a Nedgia.Les vostres dades personals seran comunicades a aquells tercers als quals Nedgia estigui legalment obligada a comunicar-les. Així mateix, podrien tenir accés a les vostres dades prestadors de serveis i proveïdors de Nedgia, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.Nedgia conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
En ocasions, Nedgia ha de tractar les vostres dades personals, generalment, comunicant-les a un tercer, per donar compliment a una obligació legal que li és aplicable.

A continuació, us assenyalem els casos més rellevants derivats de la normativa del sector de l’energia:
- Elaboració d’un cens d’usuaris amb les dades de la instal·lació i els resultats de les revisions obligatòries partint del Reial decret 1085/1992, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’activitat de distribució de gasos liquats del petroli.
- Comunicació de dades a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, quan així ho imposi la normativa que regula els processos propis de l’activitat de subministrament i distribució de Nedgia que estan regulats i s’han d’executar tal com exigeix la normativa, fonamentalment la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs; el Reial decret 1085/1992, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’activitat de distribució de gasos liquats del petroli; el Reial decret 984/2015, de 30 d’octubre, pel qual es regula el mercat organitzat de gas i l’accés de tercers a les instal·lacions del sistema de gas natural i el Reial decret 1085/2015, de 4 de desembre, de foment dels biocarburants.
S’hi sumarien aquells altres supòsits en què Nedgia té l’obligació legal de comunicar les dades personals que, si escau, li siguin requerides per l’autoritat judicial o administrativa competent, així com pels Cossos i Forces de Seguretat. Per exemple, aquelles derivades de la normativa següent:
- Art. 7 de la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals.
- Art.18 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

IV. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

Redes GLP no preveu la realització de transferències internacionals en el curs del tractament de les vostres dades personals amb les finalitats indicades.

Si per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades aquestes s’haguessin de transferir fora de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”), aquestes transferències es farien sobre la base de la signatura amb les companyies esmentades localitzades fora de l’EEE de clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea per a transferències internacionals, o bé sobre la base de l’adopció d’alguna de les altres garanties adequades que preveu la normativa aplicable.

 

V. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Nedgia ha designat un delegat de protecció de dades, amb les dades de contacte següents:

– Adreça postal: Avinguda d’América, 38 – CP 28028, Madrid  

– Adreça electrònica: dpd-dpo@naturgy.com

 

VI. DRETS SOBRE LES VOSTRES DADES PERSONALS

Els drets que legalment us assisteixen i que podreu exercir, quan escaigui, són els següents:

DRETCONTINGUT
AccésPodreu consultar les vostres dades personals que estan essent objecte de tractament per Nedgia.
RectificacióPodreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
SupressióPodreu sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals.
OposicióPodreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals sobre la base de l’interès legítim. Així mateix, podreu oposar-vos al fet que les vostres dades personals siguin tractades amb finalitats de màrqueting directe, cosa que inclou l’elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb el màrqueting directe esmentada.
Limitació del tractamentPodreu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades:

- Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les vostres dades.
- Quan el tractament sigui il·lícit, però us oposeu a la supressió de les vostres dades i sol·liciteu la limitació del seu ús.
- Quan Nedgia ja no necessiti tractar les vostres dades, però les necessiteu per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
- Quan us hàgiu oposat al tractament de les vostres dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.
No Decisions AutomatitzadesPodreu sol·licitar no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades.
Retirar consentimentPodreu retirar en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, el consentiment que hàgiu prestat prèviament per autoritzar el tractament de les vostres dades per a una finalitat determinada.
PortabilitatPodreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hàgiu facilitat, així com transmetre-les a una altra entitat.

Podreu exercir els drets esmentats a través dels canals següents:

 • Adreça electrònica: derechoslopdNedgia@naturgy.com
 • Adreça postal: A l’atenció del Servei d’Atenció al Client Nedgia, plaça del Gas, núm. 2, 08003 Barcelona.

En la comunicació ha de constar com a referència “Sol·licitud protecció de dades – Exercici de drets client de propà”. Com que aquests drets són individuals, Nedgia ha de verificar que siguin exercits per l’interessat o la persona autoritzada. Per a això, heu d’acreditar la vostra identitat enviant una còpia del DNI, el NIE, el passaport o un document equivalent, per les dues cares. En cas que exerceixi els vostres drets una persona autoritzada per l’interessat, heu d’enviar també la identificació de l’autoritzat i una còpia d’aquesta autorització.

Nedgia facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals adequadament podeu contactar amb el delegat de protecció de dades a través dels canals abans indicats.

En qualsevol cas, us informem que, si considereu que en el tractament de les vostres dades personals s’ha comès una infracció de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, també teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent (p. ex. Agència Espanyola de Protecció de Dades – www.aepd.es).

 

Febrer 2022