Et mostrem tots els tipus d’avisos i cartells de Nedgia que et pots trobar a casa.

Carta de inspección periódica

Carta d’inspecció periòdica

Carta que s’envia als consumidors per informar-los d’una pròxima inspecció periòdica.

Carta de inspección periódica 2º aviso

Carta d’inspecció periòdica – 2n avís

Carta que s’envia als consumidors per informar-los de la franja horària en què es farà la visita.

Cartel de aviso de inspección periódica

Cartell d’avís d’inspecció periòdica

Cartell que facilita Nedgia i que mostra el dia i la franja horària en què es farà la inspecció periòdica. Aquesta targeta es dirigeix a totes les persones que hagin rebut anteriorment la carta d’inspecció periòdica, tenint en compte que no sempre es fa a tots els habitatges d’una finca el mateix any.

Tarjeta de ausencia en la inspección periódica

Targeta d’absència en la inspecció periòdica

Full que emplena el personal qualificat de Nedgia en cas que el consumidor no sigui a casa.

Tarjeta de ausencia en la inspección periódica

Justificant correcció d’anomalies

Document que emplena l’instal·lador, el tècnic de l’empresa autoritzada o el tècnic d’Assistència Tècnica, per informar que s’han corregit les anomalies detectades durant la inspecció, i que s’ha d’enviar a Nedgia.

Folleto sobre la Inspección Periódica

Guia pràctica d’inspecció periòdica

En aquesta guia pràctica es resumeixen, de manera senzilla, totes les comprovacions que es faran durant el procés d’inspecció periòdica de la seva instal·lació de gas.

Inicio\Conoce los avisos que dejaremos en tu hogar Conoce los avisos que dejaremos en tu hogar Te mostramos todos los tipos de avisos y carteles de Nedgia que puedes encontrar en tu hogar. Carta de inspección periódica Carta de inspección periódica Carta que se envía a los consumidores informándoles de una próxima inspección periódica.  2ª CARTA INSPECCIÓN PERIÓDICA Carta de inspección periódica 2º aviso Carta que se envía a los consumidores informándoles de la franja horaria en que se realizará la visita.  Cartel de aviso de inspección periódica Cartel de aviso de inspección periódica Cartel que facilita Nedgia y que muestra el día y franja horaria en el que se va a realizar la inspección periódica. Esta tarjeta se dirige a todas las personas que hayan recibido con anterioridad la carta de inspección periódica, teniendo en cuenta que no siempre se realiza en todas las viviendas de una finca en el mismo año.  Tarjeta de ausencia en la inspección periódica Tarjeta de ausencia en la inspección periódica Hoja que cumplimenta el personal cualificado de Nedgia en caso de que el consumidor no se encuentre en la vivienda.  JUSTIFICANTE CORRECCIÓN ANOMALÍAS de gas natural Justificante corrección de anomalías Documento que cumplimenta el instalador, el ténico de la empresa autorizada o el técnico de Asistencia Técnica, para informar que se han corregido las anomalías detectadas durante la inspección, y que debe enviarse a Nedgia.  Guía práctica de Inspección Periódica Guía práctica de Inspección Periódica Se resume de forma sencilla, en esta guía práctica, todas las comprobaciones que serán realizadas durante el proceso de inspección periódica de su instalación de gas.  Cartel de lecturas de gas natural Aviso

Avís

Cartell que mostra el dia i la franja horària en què es farà la lectura del comptador, en cas que el consumidor no hi sigui se li facilita un espai per fer la lectura.

Cartel de incidencias

Cartell d’incidències

Cartell informatiu en el qual s’indica que no ha estat possible accedir a l’armari de comptadors de la comunitat de propietaris per a realitzar la lectura, especificant el motiu que han de resoldre els veïns.

Tarjeta de ausencia

Targeta d’absència

Es deixa a l’habitatge del consumidor en cas que no s’hagi pogut fer la lectura del comptador per absència o per altres motius. Conté instruccions de com fer la lectura en absència del personal qualificat.