Operaciones técnicas gas natural

Aquestes són les principals operacions tècniques que la teva distribuïdora durà a terme per certificar el correcte funcionament i seguretat de la teva instal·lació de gas natural.

Reobertura IRI: sense certificat, amb certificat(1), per pagament de deute(2)

Operació per posar en servei la teva instal·lació individual. Per a això, el tècnic farà una prova d’estanquitat de la instal·lació, comprovarà que la caldera o l’escalfador duu a terme correctament la combustió i revisarà que s’hagi corregit qualsevol altra irregularitat que hagi motivat el tancament de la instal·lació. En cas de detectar un funcionament anòmal o desperfecte al comptador, aquest també podrà ser substituït.

Reobertura IRC sense certificat

Operació per posar en servei tots els punts de subministrament en instal·lacions comunitàries tancades totalment o parcialment. En aquesta operació, el tècnic fa una prova d’estanquitat de la instal·lació, tant comuna com individual. En aquells habitatges on el client estigui absent, li deixarà un avís amb tota la informació necessària per reprendre el subministrament.

Cessament de subministrament

Suposa la rescissió del contracte i la posada en seguretat de la instal·lació individual. El tècnic retirarà el comptador i deixarà la instal·lació en seguretat.

Canvi de comptador

En aquesta operació el tècnic substituirà el comptador per un altre de les mateixes característiques i durà a terme una prova d’estanquitat de la instal·lació.

Tancament a petició de comercialitzadora

Operació de tall del subministrament de gas per deute pendent amb el comercialitzador. Per a això, el tècnic tancarà, bloquejarà i precintarà la instal·lació fins que el client normalitzi la seva situació.

Aixecar comptador per obres

Operació per desmuntar el comptador per obra o reforma. Durant aquesta operació, el tècnic tancarà, bloquejarà i precintarà la instal·lació, i deixarà el comptador desmuntat a l’habitatge del client.

Verificar finca o dades IRC

Operació que té com a objectiu confirmar diverses dades d’una finca, estructura, carrer, número i ordenació de bateria de comptadors.

Verificar lectura

Operació per verificar la lectura i les dades del comptador, així com per identificar el punt de subministrament.

trabajo

Baixa’t aquí les tarifes domiciliàries desglossades per comunitat autònoma

Més informació

Consulta la llista dels tècnics autoritzats i certificats per Sedigas per fer les operacions domiciliàries de Nedgia

* Glossari de termes

Instal·lació receptora comunitària (IRC): Conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau de connexió de servei (exclosa aquesta) i les claus de connexió d’aparell (incloses aquestes), exclosos els trams de connexió dels aparells.

Instal·lació receptora individual (IRI): Conjunt de conduccions i accessoris compresos, segons el cas, entre la clau d’usuari, quan existeix instal·lació comunitària, o la clau de connexió de servei o d’edifici, quan subministren un sol usuari.

Certificat: Document expedit per una empresa instal·ladora autoritzada que garanteix per un període determinat qualsevol deficiència a la instal·lació feta, atribuïble a una mala execució i contra tota conseqüència que se’n derivi.

Prova d’estanquitat: Comprovació de l’absència de fuites a la instal·lació individual o comunitària.

Prova de combustió: Comprovació de la correcta higiene del procés de combustió.

(1) Quan s’ha/n substituït aparell/s per un/s altre/s de diferents característiques o la instal·lació ha tingut modificacions superiors a un metre. (2) Quan el client ha satisfet un deute amb la seva comercialitzadora.