L’energia és una part fonamental de l’activitat econòmica i de la vida social en general. Tanmateix, la transformació i la utilització de l’energia també afecten de manera negativa el conjunt de la societat i, en especial, el medi ambient. Podem definir eficiència com “aconseguir molt amb poc”, és a dir, utilitzar els menors recursos possibles per aconseguir el màxim efecte. Però, com contribueix el gas natural a ser eficient?

Tenim cura dels recursos disponibles

Desafiament mediambiental

La composició química del gas natural és la raó de la seva àmplia acceptació com el més net dels combustibles fòssils:

  • El gas natural emet en la seva combustió entre el 25 i el 30% menys de CO2 que els productes derivats del petroli.
  • El gas natural emet entre un 40 i un 50% menys de CO2 que el carbó.
  • Està pràcticament exempt de sofre (SO2) i la seva combustió a penes en produeix.
  • Les emissions d’òxid de nitrogen (NOx) es redueixen considerablement amb la combustió del gas natural en comparació d’altres combustibles fòssils.

Aquests avantatges naturals es poden augmentar, ja que el gran rendiment d’ús del gas natural ofereix potencials d’estalvi d’energia considerables.

Gestió ambiental

Iniciatives globals

eficiència energètica, arbre

Escalfament global

El clima de la terra canvia contínuament des de fa milions d’anys a causa de les interaccions produïdes entre la radiació solar i els diferents components de la geosfera (terra, aigua, aire) i de la biosfera (éssers vius).

Tanmateix, en l’actualitat, l’emissió de gasos hivernacle per part d’algunes activitats humanes està modificant la direcció del canvi climàtic produït per causes naturals.

Canvi climàtic

El canvi climàtic és el gran repte ambiental del segle XXI. És un procés de retenció de l’energia semblant al que es produeix amb un hivernacle o amb la manta que cobreix una taula amb un braser. Els gasos que envolten la Terra són més transparents a les radiacions d’ona curta del Sol; en canvi, són més absorbents als rajos infrarojos que emet la Terra. Per aquesta raó, aquests gasos fomenten que part d’aquesta radiació es torni a reflectir a la terra i contribueixen al seu reescalfament.

Efecte hivernacle

L’efecte hivernacle està produït pels canvis que es provoquen en els gasos que es troben a l’atmosfera en petites proporcions:

  • Diòxid de carboni (CO2)
  • Metà (CH4)
  • Òxid nitrós (N2O)
  • Ozó (O3)
  • Hidrofluorocarburs (HFC) i perfluorocarburs (PFC).

Aquests gasos mantenen calentes la part baixa de l’atmosfera i la superfície terrestre. No obstant això, els humans n’estem augmentant excessivament la concentració, de manera que es provoca un procés d’escalfament global de la terra que modifica el funcionament del sistema climàtic.