Compromís sostenible Nedgia

Les activitats del grup es desenvolupen de manera que contribueixin positivament al comportament mediambiental. A continuació mostrem alguns objectius previstos.

Objectius previstos

Els objectius de Nedgia es troben vinculats a quatre eixos ambientals estratègics:

 

Check_blau_simple Nedgia Governança i gestió ambiental

Check_blau_simple Nedgia Canvi climàtic i transició energètica

Check_blau_simple Nedgia Economia circular i ecoeficiència

Check_blau_simple Nedgia Capital natural i biodiversitat

 

Els principis bàsics que es consideren en aquests eixos són els següents:

 

Check_blau_simple Nedgia Governança i gestió ambiental

 1. Garantir el compliment de la legislació ambiental i dels requisits voluntaris més exigents, i anticipar, en la mesura del possible, l’adaptació a les noves regulacions.
 2. ​Prevenir la contaminació i reduir els impactes ambientals al llarg de la cadena de valor, fomentant la implicació dels empleats, empreses col·laboradores i parts interessades.
 3. Integrar el medi ambient a la gestió de riscos i oportunitats, així com a les fusions i adquisicions d’actius a través de la realització de due diligences ambientals.
 4. Establir objectius que impulsin la millora contínua en l’acompliment ambiental.
 5. Disposar d’un sistema de gestió ambiental auditat externament i certificat, d’acord amb els criteris de la Política global del Sistema Integrat de Gestió.
 6. Impulsar la transparència, en línia amb els estàndards internacionals de report, per facilitar la comunicació amb els nostres grups d’interès.
 7. Donar suport a la difusió de coneixement i sensibilització en matèria d’energia i medi ambient i impulsar un diàleg constructiu amb les administracions públiques, ONG, universitats, clients i altres grups d’interès.

 

Check_blau_simple Nedgia Canvi climàtic i transició energètica

 1. Promoure les energies renovables, el gas natural i l’estalvi i l’eficiència energètica com a elements clau cap a un model baix en carboni.
 2. ​​​Oferir solucions per a les ciutats i el transport terrestre i marítim que redueixin les emissions i millorin la qualitat de l’aire.
 3. Innovar en tecnologies i models de negoci que contribueixin a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
 4. Donar suport a les negociacions internacionals de canvi climàtic i als mecanismes de mercat que impulsin el desenvolupament de les tecnologies més adequades en cada etapa de la transició energètica.

 

Check_blau_simple Nedgia Economia circular i ecoeficiència

 1. Impulsar l’economia circular mitjançant la utilització eficient dels recursos (energia, aigua…) i la gestió de residus per reduir els impactes ambientals sobre l’entorn.
 2. Fomentar el gas renovable com a vector energètic i d’emmagatzematge, que faciliti la transició envers un model d’economia circular i baix en carboni.​​

 

Check_blau_simple Nedgia Capital natural i biodiversitat

 1. Respectar el capital natural, la biodiversitat i el patrimoni cultural als entorns on es desenvolupa l’activitat del grup.
 2. ​​​​Avançar cap a la no-pèrdua neta de biodiversitat, amb un enfocament preventiu (jerarquia de mitigació d’impactes), implementant les millors pràctiques i promovent la creació de capital natural.