Paper clau en el procés de descarbonització

El gas renovable és un factor determinant en el procés de descarbonització del sector energètic. Aquest gas és totalment intercanviable pel gas natural clàssic i pot distribuir-se a través de la infraestructura de gas natural existent arreu del país per utilitzar-lo en les mateixes aplicacions energètiques a les llars, indústries, comerços i també la mobilitat.

Què és el gas renovable?

El gas renovable és un combustible procedent del reciclatge dels nostres residus que es pot fer servir de la mateixa manera que el gas natural. Constitueix un factor de primera línia per aconseguir una millor gestió dels recursos i fomentar una economia circular lliure d’emissions de CO₂.

Coneix les principals característiques dels gasos renovables

Com s’obté?

El gas renovable s’obté a partir del reciclatge de les escombraries, els residus urbans, la depuració de les aigües residuals de claveguerams i el tractament de residus agrícoles i ramaders i de la indústria agroalimentària. Per tant, ens ajuda a reduir l’impacte mediambiental que produirien tots aquests residus si no es tractessin.

Com es distribueix?

El gas renovable es pot injectar de manera senzilla a les xarxes de distribució de gas existents. El consumidor final pot utilitzar-lo en sistemes de climatització amb l’ús d’escalfadors, calderes o tenir-lo en compte per a solucions d’aerotèrmia de gas.

Reducció d’emissions

Pel seu origen, el gas renovable és un combustible amb emissions neutres de CO2, de manera que contribueix a evitar l’escalfament global del nostre planeta. A més, ens ajuda a millorar la qualitat de l’aire que respirem, atès que no emet contaminants locals, com ara partícules sòlides ni SOx, i pràcticament no emet NOx.

Impulsor de l’economia local

La producció de gas renovable genera sinergies amb l’agricultura, la ramaderia i la indústria agroalimentària. Dona suport al desenvolupament rural promovent la creació d’ocupació local i millorant la gestió mediambiental dels residus d’aquest àmbit. A més, com que és una energia produïda a escala local, substitueix la que s’importa, per la qual cosa es redueix la dependència energètica de l’exterior.